Nagysápi vár

Nagysáp köz|ség déli szélén emelkedő Gedáshegyen Árpád-kori vár maradványai találhatók. A várról középkori írásos adat nem maradt fenn. A Gedáshegy északi dombhátán fekvő mai "Kurtaszeg" a középkori Sáp falu helye, melyet 1248-ban említenek, mint a Baar-Kalán nemzetség birtokát. A vár valószínűleg a Baar-Kalán nemzetségnek megerősített szállása lehetett.
A vár komolyabb hadi helyzetben elveszíthette a szerepét, és a török korban a faluval együtt elpusztult.
A domb tetejét jól megfigyelhető sáncgyűrű övezi. A sáncon belül kiemelkedő fennsík déli végénél ásott gödörben a falu XVIII-XIX. századi temetőjéhez tartozó embercsontok kerültek elő. Az ugyanitt található kavicsos habarcsdarabok kőépítményre is utalnak. A fennsík és a délnyugati sánc közti oldalban 1969-ben jelentős számú Árpád-kori edénytöredéket találtak. A domb keleti oldalában csigavonalban felfelé haladó út nyomvonala látható.


naGsApi vAr

naGsAp kqzsEg dEli SElEn emelkedQ gedAsheGen ArpAd-kori vAr maradvANai talAlhatOk. a vArrOl kqzEpkori IrAsos adat nem maradt fenn. a gedAsheG ESaki dombhAtAn fekvQ mai "kurtaSeg" a kqzEpkori sAp falu heLe, meLet MyyBXXXXYyyy-ban emlItenek, mint a baar-kalAn nemzetsEg birtokAt. a vAr valOSInWleg a baar-kalAn nemzetsEgnek megerQsItett SAllAsa lehetett.
a vAr komoLabb hadi heLzetben elveSIthette a SerepEt, Es a tqrqk korban a faluval eGwtt elpuStult.
a domb tetejEt jOl megfiGelhetQ sAncGWrW qvezi. a sAncon belwl kiemelkedQ fennsIk dEli vEgEnEl Asott gqdqrben a falu XYyyy-XYyyyy. SAzadi temetQjEhez tartozO emberContok kerwltek elQ. az uGanitt talAlhatO kaviCos habarCdarabok kQEpItmENre is utalnak. a fennsIk Es a dElNugati sAnc kqzti oldalban MYyyyyBVXYyyyy-ben jelentQs SAmU ArpAd-kori edENtqredEket talAltak. a domb keleti oldalAban Cigavonalban felfelE haladO Ut Nomvonala lAthatO.