Neszmély

A XV. századi vár romjai Neszmélytől délre a Vár-hegyen találhatók. A három oldalról meredek lejtőkkel határolt magaslaton fekvő, középkori építésű erődöt délkeletről keskeny gerinc köti össze a Melegessel. Nyugatról a Disznós-kúti-völgy, keletről szakadékos oldalú mélyút határolja. A vár középső részén egy kőből épült torony pinceszintjének maradványa látható. A torony belső átmérője 4, külső átmérője 8 méter. A várfalat három oldalról meredély, egy oldaláról pedig 40 méter széles és 15 méter mély várárok védte.
A várat talán Zsigmond király korában építették, és vélhetően a Kanizsayak birtokolták. Ezt valószínűsíti, hogy 1403-ban Kanizsay Miklósnak és Istvánnak, Komárom vármegye főispánjának s a helység egykori címerének közös motívuma a szárnyas sasláb.
1439-ben Bécs felé utaztában itt halt meg Albert király, a német források Langsdorfnak nevezik. Okleveleinkben nem szerepel, keletkezésének és pusztulásának körülményeit nem ismerjük. A török hódoltság idején a helység elpusztult, később újratelepült.


neSmEL

a XY. SAzadi vAr romjai neSmELtQl dElre a vAr-heGen talAlhatOk. a hArom oldalrOl meredek lejtQkkel hatArolt magaslaton fekvQ, kqzEpkori EpItEsW erQdqt dElkeletrQl keskeN gerinc kqti qSSe a melegessel. NugatrOl a diSnOs-kUti-vqlG, keletrQl SakadEkos oldalU mELUt hatArolja. a vAr kqzEpsQ rESEn eG kQbQl Epwlt toroN pinceSintjEnek maradvANa lAthatO. a toroN belsQ AtmErQje yyyy, kwlsQ AtmErQje Yyyy mEter. a vArfalat hArom oldalrOl meredEL, eG oldalArOl pedig XXXX mEter SEles Es XY mEter mEL vArArok vEdte.
a vArat talAn Zigmond kirAL korAban EpItettEk, Es vElhetQen a kaniZaiak birtokoltAk. ezt valOSInWsIti, hoG MyyyyByyy-ban kaniZai miklOsnak Es istvAnnak, komArom vArmeGe fQispAnjAnak s a heLsEg eGkori cImerEnek kqzqs motIvuma a SArNas saslAb.
MyyyyBXXXYyyyy-ben bEC felE utaztAban itt halt meg albert kirAL, a nEmet forrAsok langsdorfnak nevezik. okleveleinkben nem Serepel, keletkezEsEnek Es puStulAsAnak kqrwlmENeit nem ismerjwk. a tqrqk hOdoltsAg idejEn a heLsEg elpuStult, kEsQbb Ujratelepwlt.