Nézsa

A Pest megyei Csővártól kb. 5 kilométerre északnyugatra fekszik a Nógrád megyei Nézsa. A honfoglalás kori, vagy Szent István kori eredetű Zsidó nemzetségtől származó Csői és Nézsai családnak voltak itt birtokaik.
A tatárjárás pusztításai után IV. Béla ösztönzésére a földesurak, a Csői és Nézsai család is várépítésbe kezdtek. A XIV. század elején Csák Máté fegyveresei dúltak a környéken. A Csői-Nézsai nemesi família összefogva a felvidéki területeket megszálló cseh huszitákkal, rablóportyáikkal tartották rettegésben a környező településeket. A települések lakói még Mátyás király uralkodása alatt is állandóan panaszkodtak erőszakos uraikra. Mátyás király Nézsai László és János hűtlen magatartása miatt elkobozta birtokaikat, és először 1467-ben Rozgonyi János tárnokmesternek és Rajnald székelyispánnak, majd később 1474-ben Parlagi Györgynek adományozta. Nézsai László és János 1474-ben fiúutód nélkül halt meg, ezzel kihalt a család férfiága.
A XVII. század elején Bosnyák Tamás füleki főkapitány és királyi főasztalnok volt Nézsa birtokosa, akinek halála után (1631) özvegye született Zádory Kata birtokába került. 1635-ben fia Bosnyák István esztergomi kanonok tulajdona lett. A XVII. század végére a település teljesen elnéptelenedett, de a XVIII. század elején már újra lakott hely lett.
A község északi része felett, alacsony fennsík szélén található temető keleti szélén a környezetéből 1-1,5 méterre kiemelkedő lapos domb látható. A domb észak-déli átmérője 39 méter, a nyugati oldalát elhordták, de kelet-nyugati átmérője legkevesebb 35 méter volt. A nyugati oldal kivételével határozott perem fut körbe. Eredetileg árok vehette körbe, de ebből ma már csak a déli és részben a keleti oldal alatti szakasz maradt fenn. A megmaradt árok mélysége 1,5 méter szélessége 8-11 méter, a többi oldalon az árkot feltöltötték.
A várat sehol sem említik. A hagyomány szerint pálos-rendi szerzetesek monostora volt, akik a törökök miatt 1550 körül elhagyták, és a török időkben a régi faluval együtt elpusztult. A pálosok történetének írója Kisbán Emil viszont nem említi a nézsai monostort. 1964-ben Horváth István vázlatosan felmérte és kis középkori várat állapított meg.


nEZa

a pest meGei CQvArtOl kb. Y kilomEterre ESakNugatra fekSik a nOgrAd meGei nEZa. a honfoglalAs kori, vaG Sent istvAn kori eredetW ZidO nemzetsEgtQl SArmazO CQi Es nEZai CalAdnak voltak itt birtokaik.
a tatArjArAs puStItAsai utAn yyyy. bEla qStqnzEsEre a fqldesurak, a CQi Es nEZai CalAd is vArEpItEsbe kezdtek. a Xyyyy. SAzad elejEn CAk mAtE feGveresei dUltak a kqrNEken. a CQi-nEZai nemesi famIlia qSSefogva a felvidEki terwleteket megSAllO Ceh huSitAkkal, rablOporTAikkal tartottAk rettegEsben a kqrNezQ telepwlEseket. a telepwlEsek lakOi mEg mATAs kirAL uralkodAsa alatt is AllandOan panaSkodtak erQSakos uraikra. mATAs kirAL nEZai lASlO Es jAnos hWtlen magatartAsa miatt elkobozta birtokaikat, Es elQSqr MyyyyBVXYyy-ben rozgoNi jAnos tArnokmesternek Es rajnald SEkeLispAnnak, majd kEsQbb MyyyyBVXXyyyy-ben parlagi GqrGnek adomANozta. nEZai lASlO Es jAnos MyyyyBVXXyyyy-ben fiUutOd nElkwl halt meg, ezzel kihalt a CalAd fErfiAga.
a XYyy. SAzad elejEn bosNAk tamAs fwleki fQkapitAN Es kirALi fQaStalnok volt nEZa birtokosa, akinek halAla utAn (MYyBXXXy) qzveGe Swletett zAdori kata birtokAba kerwlt. MYyBXXXY-ben fia bosNAk istvAn eStergomi kanonok tulajdona lett. a XYyy. SAzad vEgEre a telepwlEs teljesen elnEptelenedett, de a XYyyy. SAzad elejEn mAr Ujra lakott heL lett.
a kqzsEg ESaki rESe felett, alaCoN fennsIk SElEn talAlhatO temetQ keleti SElEn a kqrNezetEbQl y - y+Y\X mEterre kiemelkedQ lapos domb lAthatO. a domb ESak-dEli AtmErQje XXXYyyyy mEter, a Nugati oldalAt elhordtAk, de kelet-Nugati AtmErQje legkevesebb XXXY mEter volt. a Nugati oldal kivEtelEvel hatArozott perem fut kqrbe. eredetileg Arok vehette kqrbe, de ebbQl ma mAr Cak a dEli Es rESben a keleti oldal alatti SakaS maradt fenn. a megmaradt Arok mELsEge y+Y\X mEter SElessEge Yyyy-Xy mEter, a tqbbi oldalon az Arkot feltqltqttEk.
a vArat sehol sem emlItik. a haGomAN Serint pAlos-rendi Serzetesek monostora volt, akik a tqrqkqk miatt MYBV kqrwl elhaGtAk, Es a tqrqk idQkben a rEgi faluval eGwtt elpuStult. a pAlosok tqrtEnetEnek IrOja kisbAn emil viSont nem emlIti a nEZai monostort. MYyyyyBVXyyyy-ben horvAth istvAn vAzlatosan felmErte Es kis kqzEpkori vArat AllapItott meg.