Nógrád

Nógrád vára a község déli szélén, a környező vidékből kimagasodó, nagyterületű fennsíkon épült. Tengerszint feletti magassága 286 méter, relatív magassága 50-60 méter. A köröskörül meredek oldalú domb kiválóan védhető, a környéket uralja. A várból jól szemmel tartható a környék.
Nógrád várának keletkezéséről nincs biztos adatunk. Anon|ymus szerint a honfoglaló magyarok itt már várat találtak, de ez vitatható. A vár a X-XI. század fordulója körül már bizonyára állt, de erről a későbbi átépítések, bővítések miatt semmit sem tudunk. Szent István király a vármegyerendszerének egyik központjául szemelte ki, de az Árpád-kori ispáni vár nyomai nem maradtak fenn. Ispánjának első említését 1108-ból ismerjük. 1272-ben már a váci püspökök birtoka. 1284-ből a vár erődítéséről van adat. A XV. században a husziták ellen megerősítették. E század utolsó felében Báthori Miklós püspök fényűzben átépítette. 1527-től királyi birtok.
1544-ben a törökök kezére jutott. 1594-ben a császári seregek visszafoglalták. A külső vár újjáépítése a XVII. század elején indult meg. Ekkor készült a várkapu és az olaszbástyák, amelyek közül az északnyugatin ma is látható az 1622-es építési felirat. A törökök kezében lévő Vácot 1596-ban a nógrádi helyőrség kirabolta. 1663-ban a Nadányi Miklós várparancsnok 27 napig tartotta a várat, de végül átadta a törököknek, akik 400 katonát állomásoztak ide. 1685-ben villámcsapás következtében a lőportorony felrobbant. A detonáció a falak jelentős részét is romba döntötte. A törökök tovább rombolták azután magára hagyták a várat.
1709-ben Vak Bottyán foglalta el a várat, igyekezett helyreállítani, de végül úgy döntöttek, hogy védhetetlen, ezért nagyobb részét lerombolták, és elvonultak A vár teljes pusztulásnak indult. Az öregtorony még magasan áll, a hegyről szép a kilátás a vidékre. Feltárása és helyreállítása jelenleg folyamatban van.


nOgrAd

nOgrAd vAra a kqzsEg dEli SElEn, a kqrNezQ vidEkbQl kimagasodO, naGterwletW fennsIkon Epwlt. tengerSint feletti magassAga yyBVXXXYy mEter, relatIv magassAga V-VX mEter. a kqrqskqrwl meredek oldalU domb kivAlOan vEdhetQ, a kqrNEket uralja. a vArbOl jOl Semmel tarthatO a kqrNEk.
nOgrAd vArAnak keletkezEsErQl ninC biztos adatunk. anonimus Serint a honfoglalO maGarok itt mAr vArat talAltak, de ez vitathatO. a vAr a X-Xy. SAzad fordulOja kqrwl mAr bizoNAra Allt, de errQl a kEsQbbi AtEpItEsek, bQvItEsek miatt semmit sem tudunk. Sent istvAn kirAL a vArmeGerendSerEnek eGik kqzpontjAul Semelte ki, de az ArpAd-kori ispAni vAr Nomai nem maradtak fenn. ispAnjAnak elsQ emlItEsEt MBYyyy-bOl ismerjwk. MyyBVXXyy-ben mAr a vAci pwspqkqk birtoka. MyyBVXXXyyyy-bQl a vAr erQdItEsErQl van adat. a XY. SAzadban a huSitAk ellen megerQsItettEk. e SAzad utolsO felEben bAthori miklOs pwspqk fENWzben AtEpItette. MYBXXYyy-tQl kirALi birtok.
MYBXXXXyyyy-ben a tqrqkqk kezEre jutott. MYBVXXXXyyyy-ben a CASAri seregek viSSafoglaltAk. a kwlsQ vAr UjjAEpItEse a XYyy. SAzad elejEn indult meg. ekkor kESwlt a vArkapu Es az olaSbAsTAk, ameLek kqzwl az ESakNugatin ma is lAthatO az MYyBXXyy-es EpItEsi felirat. a tqrqkqk kezEben lEvQ vAcot MYBVXXXXYy-ban a nOgrAdi heLQrsEg kirabolta. MYyBVXyyy-ban a nadANi miklOs vArparanCnok XXYyy napig tartotta a vArat, de vEgwl Atadta a tqrqkqknek, akik yyyyB katonAt AllomAsoztak ide. MYyBVXXXY-ben villAmCapAs kqvetkeztEben a lQportoroN felrobbant. a detonAciO a falak jelentQs rESEt is romba dqntqtte. a tqrqkqk tovAbb romboltAk azutAn magAra haGtAk a vArat.
MYyyBYyyyy-ben vak boTTAn foglalta el a vArat, iGekezett heLreAllItani, de vEgwl UG dqntqttek, hoG vEdhetetlen, ezErt naGobb rESEt leromboltAk, Es elvonultak a vAr teljes puStulAsnak indult. az qregtoroN mEg magasan All, a heGrQl SEp a kilAtAs a vidEkre. feltArAsa Es heLreAllItAsa jelenleg foLamatban van.