Nógrádsáp Tatárka-domb

Nógrádsáp község Nógrád megye délnyugati szegletében, a Cserhát és a Gödöllői dombság találkozásánál, a Sápi-partak völgyében elhelyezkedő település.
Első írásos említése 1219-ből származik. Egy zálogba adási vita kapcsán említi okirat (Váradi Regestrum) a községet "Sáp-villa" néven. A régészeti kutatások eredményei szerint a település sokkal régebbi eredetű. A XIV. században épült késő gótikus templom nyugati homlokzata előtt feltárt vaskori szemétgödör tartalma őskori településre utal. A templom környékén előkerült XII. századi ezüst pénz, hullámvonalas kerámia, XIII. századi bográcsperem, fenékbélyeges fazekak darabjai szerint az Árpád korban is lakott hely volt.
1312-ből a Saap névváltozatot ismerjük, míg az 1773-ban készült hivatalos összeírásban már Alsó Sápp és Felső Sápp megkülönböztető formákban szerepel. 1928-ban összevonták az akkor már teljesen összeépült két települést Nógrádsáp néven.
A felsősápi településrész határában található a Tatárka-domb, amit a XX. század elején sánccal körbevett csonka kúp alakú halomként említettek, melynek korát a népvándorlás vagy a honfoglalás korába helyezték. 1982-83-ban Soós Virág ásatott a Tatárka-dombon. A domb közepén kirabolt honfoglalás kori sírt tárt fel, melyet 6,80 méter átmérőjű sekély árok vett körbe, cölöpök nyomaival. Ettől délkeletre a gerincen további 19 darab honfoglalás kori gyermek és lovas sírt tártak fel. A feltárás eredményei szerint a sáncárkot később ásták, amitől sírok pusztultak el. A sírokból aranyozott ezüst veretek, hajkarika, karperec, övcsatok, lószerszámveret, nyílhegyek és vastöredékek kerültek elő. Az egyik sírban Salamon korabeli (1063-1074) elkopott ezüst dénárt találtak. A sánc külső lejtőjén égett foltot és egy cölöp nyomot találtak.
A feltárás eredményei szerint a Tatárka-dombon a X. században magyar temető volt, majd amikor a temetőt már rég felhagyták, a gerinc végre árokkal körülvett és cölöpszerkezetű várfallal megerősített kis várat építettek. A leletek alapján a várat a XIII. században építhették. A feltárt leletek a Magyar Nemzeti Múzeumba és a szécsényi Kubinyi Ferenc múzeumba kerültek.


nOgrAdsAp tatArka-domb

nOgrAdsAp kqzsEg nOgrAd meGe dElNugati SegletEben, a CerhAt Es a gqdqllQi dombsAg talAlkozAsAnAl, a sApi-partak vqlGEben elheLezkedQ telepwlEs.
elsQ IrAsos emlItEse MyyBXYyyyy-bQl SArmazik. eG zAlogba adAsi vita kapCAn emlIti okirat (vAradi regestrum) a kqzsEget "sAp-villa" nEven. a rEgESeti kutatAsok eredmENei Serint a telepwlEs sokkal rEgebbi eredetW. a Xyyyy. SAzadban Epwlt kEsQ gOtikus templom Nugati homlokzata elQtt feltArt vaskori SemEtgqdqr tartalma Qskori telepwlEsre utal. a templom kqrNEkEn elQkerwlt Xyy. SAzadi ezwst pEnz, hullAmvonalas kerAmia, Xyyy. SAzadi bogrACperem, fenEkbELeges fazekak darabjai Serint az ArpAd korban is lakott heL volt.
MyyyBXyy-bQl a saap nEvvAltozatot ismerjwk, mIg az MYyyBVXXyyy-ban kESwlt hivatalos qSSeIrAsban mAr alsO sApp Es felsQ sApp megkwlqnbqztetQ formAkban Serepel. MYyyyyBXXYyyy-ban qSSevontAk az akkor mAr teljesen qSSeEpwlt kEt telepwlEst nOgrAdsAp nEven.
a felsQsApi telepwlEsrES hatArAban talAlhatO a tatArka-domb, amit a XX. SAzad elejEn sAnccal kqrbevett Conka kUp alakU halomkEnt emlItettek, meLnek korAt a nEpvAndorlAs vaG a honfoglalAs korAba heLeztEk. MYyyyyBVXXXyy-VXXXyyy-ban soOs virAg Asatott a tatArka-dombon. a domb kqzepEn kirabolt honfoglalAs kori sIrt tArt fel, meLet Yy+VXXX\B mEter AtmErQjW sekEL Arok vett kqrbe, cqlqpqk Nomaival. ettQl dElkeletre a gerincen tovAbbi XYyyyy darab honfoglalAs kori Germek Es lovas sIrt tArtak fel. a feltArAs eredmENei Serint a sAncArkot kEsQbb AstAk, amitQl sIrok puStultak el. a sIrokbOl araNozott ezwst veretek, hajkarika, karperec, qvCatok, lOSerSAmveret, NIlheGek Es vastqredEkek kerwltek elQ. az eGik sIrban salamon korabeli (MVXyyy-MVXXyyyy) elkopott ezwst dEnArt talAltak. a sAnc kwlsQ lejtQjEn Egett foltot Es eG cqlqp Nomot talAltak.
a feltArAs eredmENei Serint a tatArka-dombon a X. SAzadban maGar temetQ volt, majd amikor a temetQt mAr rEg felhaGtAk, a gerinc vEgre Arokkal kqrwlvett Es cqlqpSerkezetW vArfallal megerQsItett kis vArat EpItettek. a leletek alapjAn a vArat a Xyyy. SAzadban EpIthettEk. a feltArt leletek a maGar nemzeti mUzeumba Es a SECENi kubiNi ferenc mUzeumba kerwltek.