Nógrádszakál Kastély-domb

Nógrádszakál északi vége fölé magasodik a Kastély-domb (Kálvária-domb). Az északkelet-délnyugat irányú hegynyúlvány végén az Árpád-korban vár állt, majd területén monostort létesítettek.
Szakálról az első írásos emlék az 1268-ból származó váci káptalan latin nyelvű oklevele. Egy 1384-ből származó feljegyzés szerint a falu az esztergomi egyházmegyéhez tartozott. A mai templom nagyharangja a mohácsi vész előtt készült, eredetileg a monostorban szolgált, felirata: "O REX GLORIE VENI CUM PACE - 1523 -."
A török korban Szakál a Losonczy, a Forgách, majd a Koháry család birtoka volt. A török uralom idején elpusztult a monostor, megfogyatkozott a lakosság. A Kastély-dombon, ahol egykor vár, monostor, később a Koháry grófok kastélya állt, 1912-ben Kálvária épült.
A kápolna építése előtt egy nagyobb épület alapjának maradványai látszottak. 1957-es ásatáskor Árpád-kori és XIV-XVI. századi cserepeket találtak. A vár belső területét 4-5 méterrel alacsonyabb szinten mesterséges árok veszi körbe. A Kastély-domb délnyugati végéhez közel álló kápolnához felvezető úttal a várárok egy szakaszát betömték. A vár belső területének hossza 47 méter, szélessége 15 méter. A kápolnától szép kilátás nyílik az Ipoly-völgyre.


nOgrAdSakAl kastEL-domb

nOgrAdSakAl ESaki vEge fqlE magasodik a kastEL-domb (kAlvAria-domb). az ESakkelet-dElNugat irANU heGNUlvAN vEgEn az ArpAd-korban vAr Allt, majd terwletEn monostort lEtesItettek.
SakAlrOl az elsQ IrAsos emlEk az MyyBVXYyyy-bOl SArmazO vAci kAptalan latin NelvW oklevele. eG MyyyBVXXXyyyy-bQl SArmazO feljeGzEs Serint a falu az eStergomi eGhAzmeGEhez tartozott. a mai templom naGharangja a mohACi vES elQtt kESwlt, eredetileg a monostorban SolgAlt, felirata: "o rekS glorie veni cum pace - MYBXXyyy -."
a tqrqk korban SakAl a losonczi, a forgAch, majd a kohAri CalAd birtoka volt. a tqrqk uralom idejEn elpuStult a monostor, megfoGatkozott a lakossAg. a kastEL-dombon, ahol eGkor vAr, monostor, kEsQbb a kohAri grOfok kastELa Allt, MYyyyyBXyy-ben kAlvAria Epwlt.
a kApolna EpItEse elQtt eG naGobb Epwlet alapjAnak maradvANai lAtSottak. MYyyyyBVYyy-es AsatAskor ArpAd-kori Es Xyyyy-XYy. SAzadi Cerepeket talAltak. a vAr belsQ terwletEt yyyy-Y mEterrel alaCoNabb Sinten mestersEges Arok veSi kqrbe. a kastEL-domb dElNugati vEgEhez kqzel AllO kApolnAhoz felvezetQ Uttal a vArArok eG SakaSAt betqmtEk. a vAr belsQ terwletEnek hoSSa XXXXYyy mEter, SElessEge XY mEter. a kApolnAtOl SEp kilAtAs NIlik az ipoL-vqlGre.