Nyergesújfalu

Nyergesújfalu és környéke már ősidők óta lakott helynek számít. Határában bronz- és római kori leleteket találtak. Itt található a Crumerum nevű római kolónia és castrum, és itt haladt el a Brigetiot Aquincummal összekötő fontos útvonal.
A település neve egy ideig Nyergedszeg, majd Újfalu (Nova villa) volt. A Nyergedszeg név a régi postaútvonallal függhet össze, mivel itt lóváltóhely és postaállomás volt. Ennek következtében sok nyerges (nyeregkészítő) lakott itt. Ezeknél a postakocsisok új nyereghez juthattak.
A község híres volt lótenyésztéséről és fuvarozásáról is. Az országszerte ismert helybeli úgynevezett "gyorsparasztok" gyors lábú, kis parasztlovaikkal három óra alatt hajtottak Pestre.
A község nyugati szélén emelkedő 149 méter magas Sánchegyen ismeretlen körülmények között a XV. században egy erődítés épült, melyről I. Miksa császár udvari történészének, Santheim Lászlónak 1498-1505 között készített összeírása is megemlékezik. A török idők alatt is lakott volt, de a felszabadító háborúk alatt elpusztult, és így csak a postaállomás maradt lakott.
A Rákóczi szabadságharc alatt Rákóczi felesége (Hessen-rheinfelsi Sarolta Amália) és hívei itt szabadították ki az esztergomi császári várparancsnok által elfogott Bottyán Jánost, akiből Rákóczi egyik leghűségesebb híve lett.
1706 tavaszán Rákóczi elhatározta Esztergom bevételét. Az ostrom előkészítése keretében 1706 április-május hónapban helyreállították a Duna partján fekvő Sánc-hegyen ekkor már romokban heverő erődöt, és sáncokkal is megerősítették. Az erőd fő feladata az itteni rév, illetve az ekkor megépített pontonhíd védelme és az Esztergom ostromában részt vevő kuruc seregek támogatása volt. Itt állt egykor a római castrum is, és a feljegyzések szerint az a francia hadmérnök, aki a megerősítés munkálatait vezette talált is itt több római leletet, s pénzérmét. 1706 szeptember 19.-én a kurucok elfoglalták Esztergomot.
A császári csapatok az Esztergom visszafoglalására indított hadművelet során 1706 szeptember 29.-én gróf Pálffy János horvát bán és Starhemberg Guido gróf vezetésével a nyergesújfalui erődöt a kurucoktól elfoglalták. A császári sereg nem vette használatba az erődöt, hanem azonnal továbbvonult Esztergom felé, amelyet október 11.-én visszafoglalt a kurucoktól.
1707-ben azonban az erődben őrségen lévő németek árulása következtében a császáriak azt elfoglalták, és lerombolták. Egy mélyedésben még ma is látható a vár alagútjának kezdő szakasza, és sarkain az ék alakú sáncmű.


NergesUjfalu

NergesUjfalu Es kqrNEke mAr QsidQk Ota lakott heLnek SAmIt. hatArAban bronz- Es rOmai kori leleteket talAltak. itt talAlhatO a crumerum nevW rOmai kolOnia Es castrum, Es itt haladt el a brigetiot akvuincummal qSSekqtQ fontos Utvonal.
a telepwlEs neve eG ideig NergedSeg, majd Ujfalu (nova villa) volt. a NergedSeg nEv a rEgi postaUtvonallal fwgghet qSSe, mivel itt lOvAltOheL Es postaAllomAs volt. ennek kqvetkeztEben sok Nerges (NeregkESItQ) lakott itt. ezeknEl a postakoCisok Uj Nereghez juthattak.
a kqzsEg hIres volt lOteNEStEsErQl Es fuvarozAsArOl is. az orSAgSerte ismert heLbeli UGnevezett "GorsparaStok" Gors lAbU, kis paraStlovaikkal hArom Ora alatt hajtottak pestre.
a kqzsEg Nugati SElEn emelkedQ BXXXXYyyyy mEter magas sAncheGen ismeretlen kqrwlmENek kqzqtt a XY. SAzadban eG erQdItEs Epwlt, meLrQl y. miksa CASAr udvari tqrtEnESEnek, santheim lASlOnak MyyyyBVXXXXYyyy-MYBY kqzqtt kESItett qSSeIrAsa is megemlEkezik. a tqrqk idQk alatt is lakott volt, de a felSabadItO hAborUk alatt elpuStult, Es IG Cak a postaAllomAs maradt lakott.
a rAkOczi SabadsAgharc alatt rAkOczi felesEge (hessen-rheinfelsi sarolta amAlia) Es hIvei itt SabadItottAk ki az eStergomi CASAri vArparanCnok Altal elfogott boTTAn jAnost, akibQl rAkOczi eGik leghWsEgesebb hIve lett.
MYyyBYy tavaSAn rAkOczi elhatArozta eStergom bevEtelEt. az ostrom elQkESItEse keretEben MYyyBYy Aprilis-mAjus hOnapban heLreAllItottAk a duna partjAn fekvQ sAnc-heGen ekkor mAr romokban heverQ erQdqt, Es sAncokkal is megerQsItettEk. az erQd fQ feladata az itteni rEv, illetve az ekkor megEpItett pontonhId vEdelme Es az eStergom ostromAban rESt vevQ kuruc seregek tAmogatAsa volt. itt Allt eGkor a rOmai castrum is, Es a feljeGzEsek Serint az a francia hadmErnqk, aki a megerQsItEs munkAlatait vezette talAlt is itt tqbb rOmai leletet, s pEnzErmEt. MYyyBYy September XYyyyy.-En a kurucok elfoglaltAk eStergomot.
a CASAri Capatok az eStergom viSSafoglalAsAra indItott hadmWvelet sorAn MYyyBYy September XXYyyyy.-En grOf pAlffi jAnos horvAt bAn Es starhemberg guido grOf vezetEsEvel a NergesUjfalui erQdqt a kurucoktOl elfoglaltAk. a CASAri sereg nem vette haSnAlatba az erQdqt, hanem azonnal tovAbbvonult eStergom felE, ameLet oktOber Xy.-En viSSafoglalt a kurucoktOl.
MYyyBYyy-ben azonban az erQdben QrsEgen lEvQ nEmetek ArulAsa kqvetkeztEben a CASAriak azt elfoglaltAk, Es leromboltAk. eG mELedEsben mEg ma is lAthatO a vAr alagUtjAnak kezdQ SakaSa, Es sarkain az Ek alakU sAncmW.