Nyesettvár

A Galya-tető egyik déli nyúlványán, a 812 méter magas észak-déli irányú gerincének délen kúposan kiemelkedő csúcsán található a Nyesettvár. A babszem alakú csúcs tetejét mély sáncárok zárja körbe, melynek hossza 70 méter, szélessége 35 méter. Területét teljesen erdő borítja. A mátrai gyűrűs várak közül ennek a legszebb az árokkiképzése. Lehetséges, hogy az ismeretlen eredetű gyűrűvárat a középkorban megerősítették.
A várat 8 méter széles, sziklába vágott árok veszi körül. A nyugati árokszakasz mellett megfigyelhető az egykori felvezető út nyomvonala. A vár kapuja valószínűleg a délnyugati oldalon volt, a belső területén a felszínen látható kövek elhelyezkedése egy három részre osztott építményre utalnak.
A várat írott források nem említik, alaposan még nem kutatták.


NesettvAr

a gaLa-tetQ eGik dEli NUlvANAn, a YyyyBXyy mEter magas ESak-dEli irANU gerincEnek dElen kUposan kiemelkedQ CUCAn talAlhatO a NesettvAr. a babSem alakU CUC tetejEt mEL sAncArok zArja kqrbe, meLnek hoSSa VXX mEter, SElessEge XXXY mEter. terwletEt teljesen erdQ borItja. a mAtrai GWrWs vArak kqzwl ennek a legSebb az ArokkikEpzEse. lehetsEges, hoG az ismeretlen eredetW GWrWvArat a kqzEpkorban megerQsItettEk.
a vArat Yyyy mEter SEles, SiklAba vAgott Arok veSi kqrwl. a Nugati ArokSakaS mellett megfiGelhetQ az eGkori felvezetQ Ut Nomvonala. a vAr kapuja valOSInWleg a dElNugati oldalon volt, a belsQ terwletEn a felSInen lAthatO kqvek elheLezkedEse eG hArom rESre oStott EpItmENre utalnak.
a vArat Irott forrAsok nem emlItik, alaposan mEg nem kutattAk.