Ódorvár

A vár építésének és pusztulásának ideje és körülményei ismeretlenek. Fekvésénél fogva minden bizonnyal már az őskorban is lehetett itt erődítmény. A vár alatt van egy kis barlang, ami a neandervölgyi ember lakóhelye volt. A kővárat a XIII. vagy XIV. században építhették. A szilacsúcsról lenyűgöző kilátás nyílik a Bükk-hegységre.
Egyetlen okleveles említése 1351-ből való, amelyben Erzsébet királyné megparancsolta Peskó ódori kapitánynak, hogy Cserépfalun és Bogácson ne szedjen dézsmát és lakóit ne háborgassa.


OdorvAr

a vAr EpItEsEnek Es puStulAsAnak ideje Es kqrwlmENei ismeretlenek. fekvEsEnEl fogva minden bizoNNal mAr az Qskorban is lehetett itt erQdItmEN. a vAr alatt van eG kis barlang, ami a neandervqlGi ember lakOheLe volt. a kQvArat a Xyyy. vaG Xyyyy. SAzadban EpIthettEk. a SilaCUCrOl leNWgqzQ kilAtAs NIlik a bwkk-heGsEgre.
eGetlen okleveles emlItEse MyyyBVy-bQl valO, ameLben erZEbet kirALnE megparanColta peskO Odori kapitANnak, hoG CerEpfalun Es bogACon ne Sedjen dEZmAt Es lakOit ne hAborgassa.