Ónod

Bulchi Domokos fia Czudar Péter 1350 körül királyi engedély nélkül kezdett a vár felépítéséhez. Czudar Péter Nagy Lajos királynak majd utódjának Zsigmond királynak is benfentse volt mégse kapta meg a királyi engedélyt az építéshez. Halála után rokonai bíróságra mentek, hogy eldöntsék, ki örökli a várat, Zsigmond felfedezte az engedetlenséget. A királynak joga lett volna leromboltatni a várat, de mivel szerette Czudart, ezért a várat meghagyta a Czudar fiainak Simonnak és Jakabnak birtokában és még segítséget is nyújtott a vár befejezéséhez. A vár 1413-ban már készen állt, mert ekkor "Castrum Olnod" néven szerepel először okleveleinkben. A család kihalta után Mátyás király 1470. március 8-án kelt parancsára Csanádi Bendek kanonok Rozgonyi Jánost és fiait vezette be a nekik adományozott vár és tartozékainak birtokába. II. Ulászló királynéi várnak nyilvánítva 1508-ban 7000 forintért Tótselymesi Tarczai János ispánnak és fiainak zálogosította el, majd 1511-ben 13000 forintért Ákosházi Sárkány Ambrus pozsonyi főispánnak adta el, akit a székesfehérvári konvent be is iktatott. A Sárkány családtól 1514-ben enyingi Török Imre vette meg a várat, aki aztán azt 1516-ban Perényi Péter Abaúj vármegye örökös főispánjával cserélte el, annak más birtokaiért. 1562-ben és 1565-ben is megtámadták a várat a törökök, de bevenni nem tudták. A Perényi család által megnagyobbított és kijavított vár 1585-ben örökösödési szerződés alapján Báthori Istváné lett, akitől tartozékaival együtt Losonczy Anna, előbb Ungnád Kristófné, utóbb Forgách Zsigmondné váltotta magához.
Eger várának eleste után az ónodi vár jelentősége megnőtt. Az 1602. évi ország|gyűlés véghelynek nyilvánította, és elrendelte a vár megerősítését, melyhez Abaúj és Zemplén vármegyék alsó járásait ingyen munkára rendelte. 1604-ben Bocskai István erdélyi fejedelem elfoglalta egy rövid időre. A XVII. század első éveiben felsővadászi Rákóczi Zsigmond vásárolta meg. Az elhanyagolt várat 1639 október 10.-én éjszaka a szolnoki és egri török csapatok meglepték, a palánkot szétrombolták, a török foglyokat kiszabadították az épületeket felgyújtották. A lerombolt várat Keglovich Miklós kapitány építtette újjá, megerősítéséhez Lórántffy Zsuzsanna 20000 forinttal járult hozzá. A vár 1655-re elkészült és huszárvárral egészítették ki, valamint az egészet fapalánkkal kerítették be. Ez időben 500 lovas és 400 gyalogos volt az őrség tekintélyes létszáma. I. Rákóczi Ferenc katonái 1670-ben foglalták el, de tőlük 1671 őszén Spandau osztrák tábornok visszavette, majd egy év múlva, 1672-ben bujdosó kurucok gyújtották fel. A törökkel szövetkezve Thököl|y Imre 1682 augusztusában a várat elfoglalta és elrendelte a romos falak kijavítását, felépítését. A császári katonák által 1685-ben megszállt várat 1688 április 7-én török segítséggel ismét Thököl|y szerezte vissza, ezután a kurucokkal szövetséges, de egyébként mindenféle rabló, fosztogató krími tatár lovasok felgyújtották, így az ismét rommá lett.
A rommá vált ónodi várat rövid ideig gabonaraktárnak használták. A szabadságharc idején II. Rákóczi Ferenc 1707 május 31.-re ország|gyűlést hívott itt össze, ahol Rakovszky Menyhért és Okolicsányi Kristóf a császárral történő kiegyezést javasolták. (Sajó áradása miatt 1707 május 24.-én nem a várban, hanem a közeli Köröm falu mezején nyitották meg, ami Ónodhoz tartozott.) Nem sokkal ezután a vár hadi jelentősége megszűnt és a még álló épületrészeket magtárrá alakították át. A helyi lakosok a gazdátlan erődítményt fokozatosan lebontották. Nagyban hozzájárult pusztulásához a Sajó is, melynek árvizei a falakat alámosták, gyengítették, 1845-ben a vár északi, 1855-ben pedig a vár középfala omlott le. Végső pusztulását az 1985-ben elkezdődő, majd kisebb-nagyobb szünetekkel folytatódó régészeti feltárás és helyreállítás állította meg.


Onod

bulchi domokos fia czudar pEter MyyyBV kqrwl kirALi engedEL nElkwl kezdett a vAr felEpItEsEhez. czudar pEter naG lajos kirALnak majd utOdjAnak Zigmond kirALnak is benfentese volt mEgse kapta meg a kirALi engedELt az EpItEshez. halAla utAn rokonai bIrOsAgra mentek, hoG eldqntsEk, ki qrqkli a vArat, Zigmond felfedezte az engedetlensEget. a kirALnak joga lett volna leromboltatni a vArat, de mivel Serette czudart, ezErt a vArat meghaGta a czudar fiainak simonnak Es jakabnak birtokAban Es mEg segItsEget is NUjtott a vAr befejezEsEhez. a vAr MyyyyBXyyy-ban mAr kESen Allt, mert ekkor "castrum olnod" nEven Serepel elQSqr okleveleinkben. a CalAd kihalta utAn mATAs kirAL MyyyyBVXX. mArcius Yyyy.-An kelt paranCAra CanAdi bendek kanonok rozgoNi jAnost Es fiait vezette be a nekik adomANozott vAr Es tartozEkainak birtokAba. yy. ulASlO kirALnEi vArnak NilvAnItva MYBYyyy-ban YyyM forintErt tOtseLmesi tarczai jAnos ispAnnak Es fiainak zAlogosItotta el, majd MYBXy-ben XyyyM forintErt AkoshAzi sArkAN ambrus poZoNi fQispAnnak adta el, akit a SEkesfehErvAri konvent be is iktatott. a sArkAN CalAdtOl MYBXyyyy-ben eNingi tqrqk imre vette meg, aki aztAn azt MYBXYy-ban perENi pEter abaUj vArmeGe qrqkqs fQispAnjAval CerElte el, annak mAs birtokaiErt. MYBVXyy-ben Es MYBVXY-ben is megtAmadtAk a vArat a tqrqkqk, de bevenni nem tudtAk. a perENi CalAd Altal megnaGobbItott Es kijavItott vAr MYBVXXXY-ben qrqkqsqdEsi SerzQdEs alapjAn bAthori istvAnE lett, akitQl tartozEkaival eGwtt losonczi anna, elQbb ungnAd kristOfnE, utObb forgAch ZigmondnE vAltotta magAhoz.
eger vArAnak eleste utAn az Onodi vAr jelentQsEge megnQtt. az MYyByy. Evi orSAgGWlEs vEgheLnek NilvAnItotta, Es elrendelte a vAr megerQsItEsEt, meLhez abaUj Es zemplEn vArmeGEk alsO jArAsait inGen munkAra rendelte. MYyByyyy-ben boCkai istvAn erdELi fejedelem elfoglalta eG rqvid idQre. a XYyy. SAzad elsQ Eveiben felsQvadASi rAkOczi Zigmond vAsArolta meg. az elhaNagolt vArat MYyBXXXYyyyy oktOber X.-En EjSaka a Solnoki Es egri tqrqk Capatok megleptEk, a palAnkot SEtromboltAk, a tqrqk fogLokat kiSabadItottAk az Epwleteket felGUjtottAk. a lerombolt vArat keglovich miklOs kapitAN EpIttette UjjA, megerQsItEsEhez lOrAntffi ZuZanna XXM forinttal jArult hozzA. a vAr MYyBVY-re elkESwlt Es huSArvArral egESItettEk ki, valamint az egESet fapalAnkkal kerItettEk be. ez idQben YB lovas Es yyyyB Galogos volt az QrsEg tekintELes lEtSAma. y. rAkOczi ferenc katonAi MYyBVXX-ben foglaltAk el, de tQlwk MYyBVXXy QSEn spandau oStrAk tAbornok viSSavette, majd eG Ev mUlva, MYyBVXXyy-ben bujdosO kurucok GUjtottAk fel. a tqrqkkel Sqvetkezve thqkqli imre MYyBVXXXyy auguStusAban a vArat elfoglalta Es elrendelte a romos falak kijavItAsAt, felEpItEsEt. a CASAri katonAk Altal MYyBVXXXY-ben megSAllt vArat MYyBVXXXYyyy Aprilis Yyy-En tqrqk segItsEggel ismEt thqkqli Serezte viSSa, ezutAn a kurucokkal SqvetsEges, de eGEbkEnt mindenfEle rablO, foStogatO krImi tatAr lovasok felGUjtottAk, IG az ismEt rommA lett.
a rommA vAlt Onodi vArat rqvid ideig gabonaraktArnak haSnAltAk. a SabadsAgharc idejEn yy. rAkOczi ferenc MYyyBYyy mAjus XXXy.-re orSAgGWlEst hIvott itt qSSe, ahol rakovSki meNhErt Es okoliCANi kristOf a CASArral tqrtEnQ kieGezEst javasoltAk. (sajO AradAsa miatt MYyyBYyy mAjus XXyyyy.-En nem a vArban, hanem a kqzeli kqrqm falu mezejEn NitottAk meg, ami Onodhoz tartozott.) nem sokkal ezutAn a vAr hadi jelentQsEge megSWnt Es a mEg AllO EpwletrESeket magtArrA alakItottAk At. a heLi lakosok a gazdAtlan erQdItmENt fokozatosan lebontottAk. naGban hozzAjArult puStulAsAhoz a sajO is, meLnek Arvizei a falakat alAmostAk, GengItettEk, MYyyyBXXXXY-ben a vAr ESaki, MYyyyBVY-ben pedig a vAr kqzEpfala omlott le. vEgsQ puStulAsAt az MYyyyyBVXXXY-ben elkezdQdQ, majd kisebb-naGobb Swnetekkel foLtatOdO rEgESeti feltArAs Es heLreAllItAs AllItotta meg.