Ordacsehi Kisvár

Fonyód és Balatonboglár között, a Balatontól 3 kilométerre fekszik az ordacsehi kisvár. A település mellet a Kisvári dűlőben, a legelőn még ma is jól láthatók egy kisebb erődítmény helyenként 1 méter magas maradványai.
A település lakói történelmi településként tartják számon az ordacsehi kisvárat. Az Orda ősi, török név, jelentése horda. Koppány állatcsordáit nevezhették így, és utal az Árpád-kori királyi erdőispánságokra is. A Csehi a népnév birtoklást kifejező -i képzős származéka. A régebbi település Orda, mely 866-ban már létezett és temploma is volt. Orda első okleveles említése 1230-ből származik. Csehi első okleveles említése 1333-ból való, Csehy alakban. Ekkor már a tizedszedők megkezdték működésüket és mind Ordát, mint Csehit plébániás helyként említik.
Hajdan síkvizekkel körbevett, védett területen kialakult középkori eredetű települések voltak Orda és Csehi. Orda és Csehi belterülete a XIX. századi vízrendezés után került 3 kilométerre a Balaton partjától. A település mellett a török hódoltság korában két vár állt, a Kisvár és Zarda vár. A várak a török kiverése után másfél évtizeddel népesültek be ismét.
Az eredetileg palánkkal övezett Kisvárban egy négy saroktornyos téglaépítmény, castellum állt. 1984-ben a Kisvár területén folytatott beásások révén nagy számban kerültek elő XVI. századi fazék, bögre, kályhaszem töredékek.


ordaCehi kisvAr

foNOd Es balatonboglAr kqzqtt, a balatontOl yyy kilomEterre fekSik az ordaCehi kisvAr. a telepwlEs mellet a kisvAri dWlQben, a legelQn mEg ma is jOl lAthatOk eG kisebb erQdItmEN heLenkEnt y mEter magas maradvANai.
a telepwlEs lakOi tqrtEnelmi telepwlEskEnt tartjAk SAmon az ordaCehi kisvArat. az orda Qsi, tqrqk nEv, jelentEse horda. koppAN AllatCordAit nevezhettEk IG, Es utal az ArpAd-kori kirALi erdQispAnsAgokra is. a Cehi a nEpnEv birtoklAst kifejezQ -i kEpzQs SArmazEka. a rEgebbi telepwlEs orda, meL YyyyBVXYy-ban mAr lEtezett Es temploma is volt. orda elsQ okleveles emlItEse MyyBXXX-bQl SArmazik. Cehi elsQ okleveles emlItEse MyyyBXXXyyy-bOl valO, Cehi alakban. ekkor mAr a tizedSedQk megkezdtEk mWkqdEswket Es mind ordAt, mint Cehit plEbAniAs heLkEnt emlItik.
hajdan sIkvizekkel kqrbevett, vEdett terwleten kialakult kqzEpkori eredetW telepwlEsek voltak orda Es Cehi. orda Es Cehi belterwlete a XYyyyy. SAzadi vIzrendezEs utAn kerwlt yyy kilomEterre a balaton partjAtOl. a telepwlEs mellett a tqrqk hOdoltsAg korAban kEt vAr Allt, a kisvAr Es zarda vAr. a vArak a tqrqk kiverEse utAn mAsfEl Evtizeddel nEpeswltek be ismEt.
az eredetileg palAnkkal qvezett kisvArban eG nEG saroktorNos tEglaEpItmEN, castellum Allt. MYyyyyBVXXXyyyy-ben a kisvAr terwletEn foLtatott beAsAsok rEvEn naG SAmban kerwltek elQ XYy. SAzadi fazEk, bqgre, kALhaSem tqredEkek.