Őrimagyarósd - Kastélypart

A falut az Árpád-korban a határvédő őrök alapították. Első írásos említése 1270-ből való, amikor V. István király kiváltságlevelet adott ki a "monorosdi" őröknek, amelyben részletesen meghatározta jogaikat és kötelességeiket. 1272-ben Munorousd, 1295-ben terra Munurousd, 1430-ban Monyarosd, 1471-ben Monyorosd alakban szerepel az írásos forrásokban.
Az egykori erődítmény a török hódoltság idején keletkezett. 1549-ben említik a magyarósdi Darabos család nemesei udvarházát, melyet 1590 körül védelmi célból átalakítottak. A kúriát kettős védőárokkal látták el, amint ez a terepen ma is látható. A nyugati oldalon erős kaput állítottak, az északi fal mentén pedig egy bástyát emeltek. A kis végvár szerény fegyverzetét két tarack képezte, ami figyelmeztető lövések leadására szolgált. A török közeledtére Körmend és Csákány várának őrségét riasztották.
A bécsi haditanács 20 gyalogost rendelt az erődbe, akiket többnyire Magyarósdról és a környékből toboroztak és a fennmaradt zsoldjegyzékről név szerint ismertek. A magyarósdi vár a Kanizsa ellen kiépített magyar végvárrendszer egyik kisebb erődítményének számított. Katonái nem csak őrszolgálatot láttak el helyben, hanem részt vettek Batthyány Ádám főkapitány dunántúli hadjáratában is. A XVII. század közepén Darabos Gáspár volt Magyarósd parancsnoka, miután a Zrínyiek a török fogságból kiváltották.
A szentgotthárdi csata előtti napokban, 1664 nyarán, a török elől visszavonulóban a magyarósdi hajdúkat Csákányba vezényelték, az egyik tarackot pedig a Rába hídjánál állították fel. A török előőrsök az elhagyott várat felgyújtották, lerombolták.
A mogyorósdi vár maradványa történelmünk különösen küzdelmes szakaszát, a török hódoltság korát idézi, és az őrségi nép hősi helytállására emlékeztet.


QrimaGarOsd

a falut az ArpAd-korban a hatArvEdQ Qrqk alapItottAk. elsQ IrAsos emlItEse MyyBVXX-bQl valO, amikor Y. istvAn kirAL kivAltsAglevelet adott ki a "monorosdi" Qrqknek, ameLben rESletesen meghatArozta jogaikat Es kqtelessEgeiket. MyyBVXXyy-ben munorousd, MyyBVXXXXY-ben terra munurousd, MyyyyBXXX-ban moNarosd, MyyyyBVXXy-ben moNorosd alakban Serepel az IrAsos forrAsokban.
az eGkori erQdItmEN a tqrqk hOdoltsAg idejEn keletkezett. MYBXXXXYyyyy-ben emlItik a maGarOsdi darabos CalAd nemesei udvarhAzAt, meLet MYBVXXXX kqrwl vEdelmi cElbOl AtalakItottak. a kUriAt kettQs vEdQArokkal lAttAk el, amint ez a terepen ma is lAthatO. a Nugati oldalon erQs kaput AllItottak, az ESaki fal mentEn pedig eG bAsTAt emeltek. a kis vEgvAr SerEN feGverzetEt kEt tarack kEpezte, ami fiGelmeztetQ lqvEsek leadAsAra SolgAlt. a tqrqk kqzeledtEre kqrmend Es CAkAN vArAnak QrsEgEt riaStottAk.
a bECi haditanAC XX Galogost rendelt az erQdbe, akiket tqbbNire maGarOsdrOl Es a kqrNEkbQl toboroztak Es a fennmaradt ZoldjeGzEkrQl nEv Serint ismertek. a maGarOsdi vAr a kaniZa ellen kiEpItett maGar vEgvArrendSer eGik kisebb erQdItmENEnek SAmItott. katonAi nem Cak QrSolgAlatot lAttak el heLben, hanem rESt vettek batthiAN AdAm fQkapitAN dunAntUli hadjAratAban is. a XYyy. SAzad kqzepEn darabos gAspAr volt maGarOsd paranCnoka, miutAn a zrINiek a tqrqk fogsAgbOl kivAltottAk.
a SentgotthArdi Cata elQtti napokban, MYyBVXyyyy NarAn, a tqrqk elQl viSSavonulOban a maGarOsdi hajdUkat CAkANba vezENeltEk, az eGik tarackot pedig a rAba hIdjAnAl AllItottAk fel. a tqrqk elQQrsqk az elhaGott vArat felGUjtottAk, leromboltAk.
a moGorOsdi vAr maradvANa tqrtEnelmwnk kwlqnqsen kwzdelmes SakaSAt, a tqrqk hOdoltsAg korAt idEzi, Es az QrsEgi nEp hQsi heLtAllAsAra emlEkeztet.