Őriszentpéter

A Szent Péter tiszteletére szentelt templom 1230-1240 körül épült román stílusban. A XV. században kelet felé gótikus stílusban nagyobbították. A körülötte lévő temetőt téglafal övezte. A XVI. század közepén erősítették meg. A templomot mély árokkal és sánccal vették körbe. Az erődítés szerkezetét az 1980-ban végzett ásatás tisztázta. A téglafalat cölöpök közé döngölt agyaggal erődítették.
Írásos források 1549-ben említik először a szentpéteri castellumot. A török elleni végvárak láncolatához tartozott. 1640 körül 50 hajdú és 12-15 lovaskatona tartozott őrségéhez. Egy 1653-as adat szerint "mindkét palánk kerítés igen rosszul vagyon". Az egyik palánk a templomot övező vár volt, a másik egy külső huszárvár lehetett, ahol a gazdasági épületek álltak. 1680 körül a vár már romos volt.
1980-ban a kutatók a vár alatt megtalálták azt az égetőkemencét, mellyel a várfal tégláit készítették. Az ott előkerült edénytöredékek, kályhacserepek az 1500-as évek elejére keltezik. Két méretű téglát égettek benne: 29x14x8 és 24x15x5 centiméterest. Ezek megegyeznek a vár tégláinak méretével.


QriSentpEter

a Sent pEter tiSteletEre Sentelt templom MyyBXXX-MyyBXXXX kqrwl Epwlt romAn stIlusban. a XY. SAzadban kelet felE gOtikus stIlusban naGobbItottAk. a kqrwlqtte lEvQ temetQt tEglafal qvezte. a XYy. SAzad kqzepEn erQsItettEk meg. a templomot mEL Arokkal Es sAnccal vettEk kqrbe. az erQdItEs SerkezetEt az MYyyyyBVXXX-ban vEgzett AsatAs tiStAzta. a tEglafalat cqlqpqk kqzE dqngqlt aGaggal erQdItettEk.
IrAsos forrAsok MYBXXXXYyyyy-ben emlItik elQSqr a SentpEteri castellumot. a tqrqk elleni vEgvArak lAncolatAhoz tartozott. MYyBXXXX kqrwl V hajdU Es Xyy-XY lovaskatona tartozott QrsEgEhez. eG MYyBVyyy-as adat Serint "mindkEt palAnk kerItEs igen roSSul vaGon". az eGik palAnk a templomot qvezQ vAr volt, a mAsik eG kwlsQ huSArvAr lehetett, ahol a gazdasAgi Epwletek Alltak. MYyBVXXX kqrwl a vAr mAr romos volt.
MYyyyyBVXXX-ban a kutatOk a vAr alatt megtalAltAk azt az EgetQkemencEt, meLLel a vArfal tEglAit kESItettEk. az ott elQkerwlt edENtqredEkek, kALhaCerepek az MYB-as Evek elejEre keltezik. kEt mEretW tEglAt Egettek benne: XXYyyyy*Xyyyy*Yyyy Es XXyyyy*XY*Y centimEterest. ezek megeGeznek a vAr tEglAinak mEretEvel.