Orosz Mátyás vára

Mátraalmás és Mátraszentlászló között a Gyökeres-tetőtől kb. 300 méterre délnyugati irányban található az Orosz Mátyás-szikla, amit U alakban magasabb hegygerinc határol, csak észak-északnyugat felé szabad a kilátás a hegyek közül. Az Orosz Mátyás-szikla az U aljának közepéből ugyanebben az irányban nyúlik a völgy fölé, olyan meredek oldalakkal, hogy a várat csak a Gyökeres-tető felől kellet mesterséges árokkal védeni.
A vár tengerszint feletti magassága 720 méter, a völgybe nyúló vége kb. 80-100 méterrel magasabb a környezeténél. Ebből az irányból nem ajánlatos megközelíteni a sziklát.
A várba csak a Gyökeres-tető felől egy keskeny gerincen lehet bejutni. Itt egy 7 méter széles és 1,5 méter mély árkot vágtak a sziklába. A vár belső területének hossza 24 méter, szélessége 8, középen 2,5, majd 6 méter. Falak nem maradtak, talán ezért is nevezik sziklának.
A terület nógrádi várföld volt, amit II. Endre 1217-ben a Baksa nemzetségnek adományozott. A várat ebben az időben építhették.


oroS mATAs vAra

mAtraalmAs Es mAtraSentlASlO kqzqtt a Gqkeres-tetQtQl kb. yyyB mEterre dElNugati irANban talAlhatO az oroS mATAs-Sikla, amit u alakban magasabb heGgerinc hatArol, Cak ESak-ESakNugat felE Sabad a kilAtAs a heGek kqzwl. az oroS mATAs-Sikla az u aljAnak kqzepEbQl uGanebben az irANban NUlik a vqlG fqlE, oLan meredek oldalakkal, hoG a vArat Cak a Gqkeres-tetQ felQl kellet mestersEges Arokkal vEdeni.
a vAr tengerSint feletti magassAga YyyBXX mEter, a vqlGbe NUlO vEge kb. VXXX-B mEterrel magasabb a kqrNezetEnEl. ebbQl az irANbOl nem ajAnlatos megkqzelIteni a SiklAt.
a vArba Cak a Gqkeres-tetQ felQl eG keskeN gerincen lehet bejutni. itt eG Yyy mEter SEles Es y+Y\X mEter mEL Arkot vAgtak a SiklAba. a vAr belsQ terwletEnek hoSSa XXyyyy mEter, SElessEge Yyyy, kqzEpen yy+Y\X, majd Yy mEter. falak nem maradtak, talAn ezErt is nevezik SiklAnak.
a terwlet nOgrAdi vArfqld volt, amit yy. endre MyyBXYyy-ben a baksa nemzetsEgnek adomANozott. a vArat ebben az idQben EpIthettEk.