Oroszlánvár (Domoszló)

Recsktől délre, a Marhádvártól keletre mélyen a Mátrában egy 604 méter magas hegycsúcson található a vár maradványa. Az országos kéktúra átvezet rajta.
Az Aba nemzettségből származó Kompolti Kázmér építtette IV. Béla parancsára. A várat először egy 1325-ös okmányban említik. A sáncokkal körülvett vár feltehetően Eger 1552-es ostroma idején pusztult el.
Az Oroszlánvár legendái közül az egyik egy bátor, eszes szolgalányról, Ilonáról mesél, akinek apja lovászként szolgált Kompolti Kázmér földesúrnál. A vár avatásán a negyvenes éveihez közelítő urat mindenki a nősülésre biztatta, ám Kompolti Kázmér nemigen akarta feladni függetlenségét. Előállt az ötlettel, neki csak olyan asszony kell, aki az oroszlánt is meglovagolja. Legnagyobb megdöbbenésére Ilona jelentkezett. Egyesztendős határidőben állapodtak meg, ennek letelte előtt megérkezett a hatalmas fenevad, vasketrecben. A leány nem tétovázott, belépett a ketrecbe, s kezei között báránnyá szelídült az oroszlán. Az esküvő nem is maradt el, s férjét nem zavarta az sem, hogy alacsony származású hitvese fondorlattal győzte le, mivel fokozatosan édesgette magához a vadállatot.


oroSlAnvAr (domoSlO)

reCktQl dElre, a marhAdvArtOl keletre mELen a mAtrAban eG YyByyyy mEter magas heGCUCon talAlhatO a vAr maradvANa. az orSAgos kEktUra Atvezet rajta.
az aba nemzettsEgbQl SArmazO kompolti kAzmEr EpIttette yyyy. bEla paranCAra. a vArat elQSqr eG MyyyBXXY-qs okmANban emlItik. a sAncokkal kqrwlvett vAr feltehetQen eger MYBVyy-es ostroma idejEn puStult el.
az oroSlAnvAr legendAi kqzwl az eGik eG bAtor, eSes SolgalANrOl, ilonArOl mesEl, akinek apja lovASkEnt SolgAlt kompolti kAzmEr fqldesUrnAl. a vAr avatAsAn a neGvenes Eveihez kqzelItQ urat mindenki a nQswlEsre biztatta, Am kompolti kAzmEr nemigen akarta feladni fwggetlensEgEt. elQAllt az qtlettel, neki Cak oLan aSSoN kell, aki az oroSlAnt is meglovagolja. legnaGobb megdqbbenEsEre ilona jelentkezett. eGeStendQs hatAridQben Allapodtak meg, ennek letelte elQtt megErkezett a hatalmas fenevad, vasketrecben. a leAN nem tEtovAzott, belEpett a ketrecbe, s kezei kqzqtt bArANNA SelIdwlt az oroSlAn. az eskwvQ nem is maradt el, s fErjEt nem zavarta az sem, hoG alaCoN SArmazAsU hitvese fondorlattal GQzte le, mivel fokozatosan Edesgette magAhoz a vadAllatot.