Óvár (Mátrakeresztes)

Heves és Nógrád megye határán Mátrakeresztes közelében az Ágasvártól kb. 1,5 kilométerre a 754 méter magas hegycsúcson állt a hatalmas kiterjedésű Óvár.
Őskori és avar települést vehetett körül az eredeti sáncvár, amely két részből állt, egy alsó várból, melynek területe kb. 28 hektár és egy fellegvárból, melynek területe kb. 12 hektár. A területén talált cserépdarabok alapján a Kyjatice kultúrába sorolták. A XIII. században az őskori fellegvárat átalakították és kőfalakat emeltek a sáncokra, melyek hossza 1370 méter.
1265-ig királyi birtok volt, ezután a Rátót nembéli Porch István lett a birtokosa. A kővárat valószínűleg a Rátót nemzettségből származó Roland vagy Lóránd nádor és országbíró építtette. Feltételezhetően a nagy mérete miatt a környező lakosságnak és jószágainak védelmére építették, mivel a közeli kisebb Ágasvár a birtokos urak védelmét tudta biztosítani. Ezenkívül a Mátrái hadiút ellenőrizését is végezte. Az alsó vár egy 600 méter magas fennsíkot zár körül a meredek hegyoldallal, a felső vár egy magasabban lévő kisebb fennsíkot határol és a hegycsúcs közelében meredeken emelkedik és két fala hegy gerincét követve a csúcson találkozik. A felső vár sáncait a középkori falakból származó kőtörmelék borítja és néhol a fal alapjai a föld szintje fölé emelkednek. Az alsó várat kőfalakkal nem erősítették meg.
A vár pusztulásának körülményeiről nincs adat, területén régészeti ásatás még nem történt. Az alsó és felső vár laposabb területén rét található egyébként erdő borítja.


OvAr (mAtrakereStes)

heves Es nOgrAd meGe hatArAn mAtrakereStes kqzelEben az AgasvArtOl kb. y+Y\X kilomEterre a YyyBVyyyy mEter magas heGCUCon Allt a hatalmas kiterjedEsW OvAr.
Qskori Es avar telepwlEst vehetett kqrwl az eredeti sAncvAr, ameL kEt rESbQl Allt, eG alsO vArbOl, meLnek terwlete kb. XXYyyy hektAr Es eG fellegvArbOl, meLnek terwlete kb. Xyy hektAr. a terwletEn talAlt CerEpdarabok alapjAn a kijatice kultUrAba soroltAk. a Xyyy. SAzadban az Qskori fellegvArat AtalakItottAk Es kQfalakat emeltek a sAncokra, meLek hoSSa MyyyBVXX mEter.
MyyBVXY-ig kirALi birtok volt, ezutAn a rAtOt nembEli porch istvAn lett a birtokosa. a kQvArat valOSInWleg a rAtOt nemzettsEgbQl SArmazO roland vaG lOrAnd nAdor Es orSAgbIrO EpIttette. feltEtelezhetQen a naG mErete miatt a kqrNezQ lakossAgnak Es jOSAgainak vEdelmEre EpItettEk, mivel a kqzeli kisebb AgasvAr a birtokos urak vEdelmEt tudta biztosItani. ezenkIvwl a mAtrAi hadiUt ellenQrizEsEt is vEgezte. az alsO vAr eG YyB mEter magas fennsIkot zAr kqrwl a meredek heGoldallal, a felsQ vAr eG magasabban lEvQ kisebb fennsIkot hatArol Es a heGCUC kqzelEben meredeken emelkedik Es kEt fala heG gerincEt kqvetve a CUCon talAlkozik. a felsQ vAr sAncait a kqzEpkori falakbOl SArmazO kQtqrmelEk borItja Es nEhol a fal alapjai a fqld Sintje fqlE emelkednek. az alsO vArat kQfalakkal nem erQsItettEk meg.
a vAr puStulAsAnak kqrwlmENeirQl ninC adat, terwletEn rEgESeti AsatAs mEg nem tqrtEnt. az alsO Es felsQ vAr laposabb terwletEn rEt talAlhatO eGEbkEnt erdQ borItja.