Óvár (Mátramindszent)

Mátramindszenttől keletre az Iványi-patak keleti partján emelkedő hegy 323 méter magas csúcsán található az Óvár, ami a középkorban az Ivány nevű falu fölé emelkedett. A falut 1296-ban említik először, ekkor a Bakos nemzettség tagjai voltak a birtokosai.
A vár belső területe ovális alakú 27x23 méteres. A várat meredek hegyoldal veszi körül csak kelet felé húzódik egy keskeny lankás gerinc. A könnyen támadható gerincre egy kis félkör alakú elővárat építettek. Az ovális belső és a félkör alakú külső várat egyaránt mély, V alakú várárok övezi.
A várat írott források nem említik.


OvAr (mAtramindSent)

mAtramindSenttQl keletre az ivANi-patak keleti partjAn emelkedQ heG yyyBXXyyy mEter magas CUCAn talAlhatO az OvAr, ami a kqzEpkorban az ivAN nevW falu fqlE emelkedett. a falut MyyBVXXXXYy-ban emlItik elQSqr, ekkor a bakos nemzettsEg tagjai voltak a birtokosai.
a vAr belsQ terwlete ovAlis alakU XXYyy*XXyyy mEteres. a vArat meredek heGoldal veSi kqrwl Cak kelet felE hUzOdik eG keskeN lankAs gerinc. a kqNNen tAmadhatO gerincre eG kis fElkqr alakU elQvArat EpItettek. az ovAlis belsQ Es a fElkqr alakU kwlsQ vArat eGarAnt mEL, Y alakU vArArok qvezi.
a vArat Irott forrAsok nem emlItik.