Ozora

A XIV. században a jobbágyfalut minden hozzá tartozó területtel együtt a Döröcske nemzetségből származó Ozorai nemesi família mondhatta a magáénak, akik század végére férfiágon kihaltak. Luxemburgi Zsigmond király azonban "fiúsította" Ozorai András úr leányát, Borbálát, aki rövidesen kezét nyújtotta Filippo Scolari-nak. Filippo Scolarit Zsigmond 1404-ben kinevezte temesi ispánnak, így rá hárult a leginkább veszélyeztetett déli határvonal védelme a gyakran betörő törökkel szemben. 1416-ban engedélyt kapott, hogy a tizenkét jobbágyfalu földesúri központját jelentő Ozorán "kőből, avagy fából várat, erősséget vagy kastélyt" emeltethessen. A meredek dombtetőt hatalmas munkával vízszintesre formálták, hogy rajta egy négyzetes alaprajzú, sarkain kerek tornyokkal és udvarán emeletes főúri pompával kialakított várkastélyt hozzanak létre. Az itáliai stílusú, inkább kényelmes főnemesi rezidenciának, mint nagyobb ellenálló erejű várnak számító épület után Filippo Scolari felvette az Ozorai Pipó nevet, azonban gyermekei mind fiatalon meghaltak, így nem tudott dinasztiát alapítani Magyarországon. Pipó 1426-ban hunyta le örökre szemeit, özvegye tizenkét évvel élte túl, tőle a váruradalom Hédervári Lőrinc nádorispán tulajdonába jutott át.
1491-ben Habsburg Miksa trónkövetelő zsoldosai elfoglalták a várat. 1537-ben Török Bálint fegyvereseivel lerohanta és kifosztotta az épületet, de az 1544-ben támadó törökök már szabályos ostrommal próbálták bevenni. 1686-ban az előrenyomuló Habsburg katonaság ostrommal foglalta vissza a várat, ekkor leomlott a nyugati oldala, amit az Esterházy földesurak idején részben kijavítottak, hogy öles falai között egy uradalmi gabonamagtárat alakítsanak ki.
Az 1970-es években megkezdődtek a régészeti kutatások az egykor szebb napokat látott várkastélyban. A helyreállítása már megtörtént, így Ozorai Pipó vára ismét tárt kapuval fogadja a látogatókat.


ozora

a Xyyyy. SAzadban a jobbAGfalut minden hozzA tartozO terwlettel eGwtt a dqrqCke nemzetsEgbQl SArmazO ozorai nemesi famIlia mondhatta a magAEnak, akik SAzad vEgEre fErfiAgon kihaltak. lukSemburgi Zigmond kirAL azonban "fiUsItotta" ozorai andrAs Ur leANAt, borbAlAt, aki rqvidesen kezEt NUjtotta filippo scolari-nak. filippo scolarit Zigmond MyyyyByyyy-ben kinevezte temesi ispAnnak, IG rA hArult a leginkAbb veSELeztetett dEli hatArvonal vEdelme a Gakran betqrQ tqrqkkel Semben. MyyyyBXYy-ban engedELt kapott, hoG a tizenkEt jobbAGfalu fqldesUri kqzpontjAt jelentQ ozorAn "kQbQl, avaG fAbOl vArat, erQssEget vaG kastELt" emeltethessen. a meredek dombtetQt hatalmas munkAval vIzSintesre formAltAk, hoG rajta eG nEGzetes alaprajzU, sarkain kerek torNokkal Es udvarAn emeletes fQUri pompAval kialakItott vArkastELt hozzanak lEtre. az itAliai stIlusU, inkAbb kENelmes fQnemesi rezidenciAnak, mint naGobb ellenAllO erejW vArnak SAmItO Epwlet utAn filippo scolari felvette az ozorai pipO nevet, azonban Germekei mind fiatalon meghaltak, IG nem tudott dinaStiAt alapItani maGarorSAgon. pipO MyyyyBXXYy-ban huNta le qrqkre Semeit, qzveGe tizenkEt Evvel Elte tUl, tQle a vAruradalom hEdervAri lQrinc nAdorispAn tulajdonAba jutott At.
MyyyyBVXXXXy-ben habsburg miksa trOnkqvetelQ Zoldosai elfoglaltAk a vArat. MYBXXXYyy-ben tqrqk bAlint feGvereseivel lerohanta Es kifoStotta az Epwletet, de az MYBXXXXyyyy-ben tAmadO tqrqkqk mAr SabALos ostrommal prObAltAk bevenni. MYyBVXXXYy-ban az elQreNomulO habsburg katonasAg ostrommal foglalta viSSa a vArat, ekkor leomlott a Nugati oldala, amit az esterhAzi fqldesurak idejEn rESben kijavItottak, hoG qles falai kqzqtt eG uradalmi gabonamagtArat alakItsanak ki.
az MYyyyyBVXX-es Evekben megkezdQdtek a rEgESeti kutatAsok az eGkor Sebb napokat lAtott vArkastELban. a heLreAllItAsa mAr megtqrtEnt, IG ozorai pipO vAra ismEt tArt kapuval fogadja a lAtogatOkat.