Pácin

Pácin falu 1530-tól serédy Gáspár, majd 1560-ban unokaöccse, berkényi Alaghy János birtokában volt. 1571-ben Alaghy halála után közeli barátja Magóchy Gáspár, mint gyermekei gyámja kezelte a birtokot. 1580-ban Magóchy összeházasította egyetlen örökösét, András unokaöccsét gyámleányával Alaghy Judittal. 1581-ben Magóchy Gáspár építtette a várkastélyt az ifjú pár rezidenciájának. 1586-ban Magóchy Gáspár halála után a család tagjai harcoltak az örökségért. 1590-ben végül a vár Alaghy Ferenc kezébe került, aki két tornyot építtetett az épülethez, és külső tornyos fallal vette körül a várat. Alaghy Ferenc 1607-ben bárói címet kapott és 1611-ben a teljes regéci uradalom tulajdonosa lett. 1612-ben Alaghy Ferenc halála után utóda Menyhért unokaöccse lett. Menyhért utód nélküli halála után a király a pácini birtokot a kastéllyal Sennyei Sándor bárónak adományozta. A várkastély 1945-ig a Sennyei család birtokában volt.
A vár teljesen ép, a külső falak nagy része is épen megmaradt. A várkastély helyi népi életet bemutató múzeumnak ad otthont.


pAcin

pAcin falu MYBXXX-tOl serEdi gAspAr, majd MYBVX-ban unokaqCCe, berkENi alaghi jAnos birtokAban volt. MYBVXXy-ben alaghi halAla utAn kqzeli barAtja magOchi gAspAr, mint Germekei GAmja kezelte a birtokot. MYBVXXX-ban magOchi qSSehAzasItotta eGetlen qrqkqsEt, andrAs unokaqCCEt GAmleANAval alaghi judittal. MYBVXXXy-ben magOchi gAspAr EpIttette a vArkastELt az ifjU pAr rezidenciAjAnak. MYBVXXXYy-ban magOchi gAspAr halAla utAn a CalAd tagjai harcoltak az qrqksEgErt. MYBVXXXX-ben vEgwl a vAr alaghi ferenc kezEbe kerwlt, aki kEt torNot EpIttetett az Epwlethez, Es kwlsQ torNos fallal vette kqrwl a vArat. alaghi ferenc MYyBYyy-ben bArOi cImet kapott Es MYyBXy-ben a teljes regEci uradalom tulajdonosa lett. MYyBXyy-ben alaghi ferenc halAla utAn utOda meNhErt unokaqCCe lett. meNhErt utOd nElkwli halAla utAn a kirAL a pAcini birtokot a kastELLal seNNei sAndor bArOnak adomANozta. a vArkastEL MYyyyyBXXXXY-ig a seNNei CalAd birtokAban volt.
a vAr teljesen Ep, a kwlsQ falak naG rESe is Epen megmaradt. a vArkastEL heLi nEpi Eletet bemutatO mUzeumnak ad otthont.