Pannonhalma

A Pannonhalmi Bencés Főapátság Magyarország egyik kiemelkedő történelmi emlékhelye, egyházi és művészettörténeti központja. Pannonhalma (régi nevén Győrszentmárton) Győr-Moson-Sopron megyében, Győrtől kb. 20 kilométerre dél-délkeleti irányban fekszik a Sokorói-dombságban. Az apátság Pannonhalma városban, a Pánzsda-völgye fölé emelkedő 282 méter magas Szent Márton-hegy tetején, található. A Pannonhalma elnevezés Kazinczy Ferenc (1759-1831) és barátja Guzmics Izidor bencés szerzetes levelezéséből vált közismertté. A bencés szerzetes nevezte először Pannonhalmának a Szent Márton-hegyi apátságot. A település 1965-óta viseli a területén lévő apátság jelölésére szolgáló elnevezést, 2003-ban pedig városi rangot kapott.
A tájegységet uraló pannonhalmi Bencés Főapátság történelmi épületegyüttese bemutatja hazánk 1000 éves történetének különböző építészeti stílusait. Az évezredes, folyamatos használat alatt fejlődött, a még ma is aktív keresztény monostorok egyik egyedülálló példája. A román stílusú altemplom és kerengő, valamint a gótikus bazilika az évszázadok során barokk és klasszicista stílusú épületrészekkel egészült ki, amelyek meghatározzák a főapátság mai arculatát. A XIX. századi könyvtárterem 400 ezres gyűjteményében számos könyvritkaságot őriznek. Az 55 méter magas toronnyal koronázott épületegyüttes a magyar klasszicizmus egyik legismertebb alkotása. A jelenlegi templom az apátság harmadik temploma, amely a korábbi épületek falmaradványait rejti magában. E korai épületből a főhajót nyugati oldalon lezáró, félkörívű szentély jelenleg padlószint alatt lévő, mintegy 2 méter magas falmaradványa került elő 1994-ben.
A korai középkorban egész Európában elterjedt bencés szerzetesség, akik Szent Benedeknek 530 és 560 között írt szabályzatát (regula) követték. A keresztény Európábhoz csatlakozni kívánó Géza fejedelem 996-ban monostort alapított a bencés szerzetesek számára "Pannónia Szent Hegyén" (Mons Sacer Pannoniae) Szent Márton tiszteletére. A monostort 1002-ben Géza fia, Szent István gazdag birtokadománnyal látta el és a montecassinói apátság kiváltságaival ruházta föl, tehát közvetlenül a Szentszék alá tartozott, valamint apátjának lelki hatalma volt a monostor birtokain, ami később önálló területi apátság kialakulásához vezetett. A monostort már első építésénél is kőfallal vették körül, de ennek a kerítőfalnak alaprajzi elrendezése nem ismert.
Az Árpád-házi uralkodók igen komolyan támogatták a bencés szerzeteseket, aminek következtében újabb kolostorok jöttek létre. I. András Tihanyban, I. Béla Szekszárdon, I. Géza Garamszentbenedeken, Szent László Mogyoródon, Szentjobbon, Somogyváron, és Bátán hozott létre rendházat számukra.
A Pannónia nevű kis falu kialakulása a bencések 996-os itteni megjelenésével, a királyi alapítású kolostor felépítésével veszi kezdetét. A Pannónia elnevezés nem vert gyökeret, mert később a községet Alsok (alsó falu) és Felsok (váralja) néven említik.
1137-ben II. Béla király kancelláriájában kiállított oklevél már a pannonhalmi templom első újjáépítéséről számol be. Az utóbbi évek műemléki kutatásai kimutatták a mai épület falaiban e XII. századi épület jelentős méretű maradványait. A főszentély északi fala mentén, és a déli mellékhajóban minden kétséget kizáróan XII. századi faldarabok találhatók. A déli mellékhajó oldalfala három korai ablak befalazott maradványát is őrzi.
Az első századokban a bencések részt vettek az ország misszionálásában, többjük megyéspüspöki kinevezést is kapott. A Szent Márton monostor fénykorát Oros (Uros) apát (1207–1242) kormányzása alatt érte el, ekkor készült el például a gótikus székesegyház legnagyobb része. A jelenlegi, harmadik templom ünnepélyes felszentelésről megemlékező 1225-ben kiállított királyi oklevél alapján az építés befejezését 1224-re szokták datálni. Az első műhely építette az altemplom teljes épületét, a keleti szentély oldalfalait, a három ablakkal és rózsaablakkal áttört zárófalat, a diadalív pilléreket a diadalívvel együtt és a diadalív előtti pillérpárt. Az első műhely működését egységes tervezői és kőfaragói stílus, kiegyensúlyozott, homogén és világos téralkotás, egyöntetű és pazarlóan bőséges növényi díszítés jellemzi.
1240 körül Albeus mester IV. Béla hiteles összeírója, akit a király Szent Márton monostor birtokainak összeírásával bízott meg, a falut Szent Márton néven említette.
A megerősített monostor a tatárok pusztítását is kivédte. Annak ellenére, hogy Pannonhalma nem esett áldozatul a tatárok rohamának, a monostor birtokai súlyosan megsínylették a pusztítást, a falu elnéptelenedett, de a tatárjárás után ismét benépesült. Uros utódai sokat fáradoztak a hajdani birtokszervezet helyreállításán. Favus apátnak (1252-1265), aki a pécsváradi monostor éléről került Pannonhalmára, már szerzetesei engedetlenségével, szertelen életmódjával kellett szembesülnie. Mivel erélyes kézzel tett rendet saját monostorában, a pápa őt bízta meg a magyarországi monostorok reformálásával is.
A XIV. század elejére a pannonhalmi vár a Kőszegi oligarchák kezébe került, akik saját emberüket ültették a várnagyságba, ami kedvezőtlenül hatott ki a szerzetesi életre is. A monostori életnek a külső körülmények hatására történt fellazulására jellemző, hogy a XIV. század elején II. Miklós apát (1312-1318) maga is több birtokot elkótyavetyélt és eltulajdonította a kincstár több értékes darabját. A javulás első jele az volt, hogy a várnagyi tisztet 1318 táján a király hűséges emberével, Köcski Sándorral töltötte be, aki után a várnagyok már egytől egyig az apátok emberei voltak. A XIV. századi apátok legfőbb gondja az elorzott birtokok visszaperlése, illetve a visszaszerzetteknek mind gazdaságosabb kihasználása és jövedelmezővé tétele volt haszonbérbe adással.
1334-ben Róbert Károly a pannonhalmi apátot megerősítette az alsoki vásárjogában. A XIV.-XV. század a felvirágzás ideje volt. Néhány szomszédos, életképtelenné lett birtok, szállás vagy falu csatlakozásával, illetve beolvasztásával megnőtt a határ, felduzzadt a lakosság és megjelent a szántóvető népesség, vele a telkes, sőt a majoros gazdálkodás is. A település a falu (villa) rangjára emelkedett, s a helységnek ekkor már volt temploma (1338) és plébániája, mely nevét a bazilika védőszentjéről kapta. Szent-Márton, majd századokon át Győri Szentmárton, végül Győrszentmárton névvel illették, és mezővárosi rangú település volt. 1453-ban részben önállósult Felsok (a mai Váralja), de piac- és vásártere közös Alsokéval.
Mivel a bencés monostoroknak nem volt központi szervezetük, a kegyurak könnyen beavatkozhattak a monostorok belső életébe és az apát kinevezésébe. A XIV.-XV. században Pannonhalma is egyházi vagy világi kommendátorok kezére került, és ez a szerzetesi élet hanyatlását hozta magával. Az első kormányzó-kommendátor Fehér Ulászló lengyel herceg volt, aki a lengyel trón jogáról való ünnepélyes lemondása fejében kapta meg I. Lajostól Pannonhalmát (1377-1379), előtte a dijoni apátság szerzetese volt. Kropidlo János lengyel herceg (1408-1421) még szintén nagy gonddal védte monostora érdekeit a külvilág felé. Döbrentei Tamás (1447-1467) hányatott pályafutása során azonban már saját személyes érvényesülése érdekében sáfárkodott a monostor javaival. A nyitrai püspöki székbe emelkedése után Mátyás Vitéz János kormányzatára (1468-1472) bízta Pannonhalmát, s a hírhedt összeesküvés után saját irányítása alá vonta (1472-1490). Mátyás kommendátorsága idején budai tiszttartóira bízta a monostort, de minden bizonnyal a Pannonhalmán személyesen is megfordult uralkodó szándékában állt az épületegyüttes átépítése. Az apátság kommendája jelentős jövedelmeket hozhatott birtokosának, hisz Mátyás halála után bíborosok pályáztak rá, de rövidesen elődje példája nyomán II. Ulászló király vette saját kezelésébe az ország legtekintélyesebb monostorát. 1500-ban II. Ulászló a saját kezelésében lévő apátság apáti székébe kancelláriájának a krakkói egyetemen képzett íródeákját, az akkor 40 esztendős Tolnai Mátét ültette. Tolnai Máté apát (1500-1535) a magyarországi bencés apátságokat szövetségbe (confoederatio) tömörítette, amelynek főapátsága Pannonhalma lett. A főapát széles körű befolyást nyert a többi monostor belső életének irányítására is, amelyet Tolnai főapát a régi fegyelem visszaállítására próbált fölhasználni. A török hódítás azonban ezt meghiúsította, a monostorok az egész országban elnéptelenedtek.
A vár a török elleni védekezés időszakában korszerű bástyás kiépítést kapott. A gyászos kimenetelű mohácsi csata után Pannonhalma monostora az erőviszonyoknak megfelelően hol János, hol Ferdinánd király oldalán állt, mígnem 1529-ben pártállása miatt Ferdinánd hadai elfoglalták és kifosztották. Az 1532-es török támadást a várkapitány még visszaverte, de a török ellenőrzés alá került somogyi jövedelmek elmaradása és a védelem költségei miatt a főapátság anyagi gondokkal küszködött. 1534-ben Tolnai Máté főapát Ferdinánd beleegyezésével gondoskodott utódja megválasztásáról. Egy évvel később 1535-ben monostorában tért örök nyugovóra. A szerzetesek a török veszély miatt 1543-ban kényszerültek először elhagyni Pannonhalmát. 1547-es visszatérésüket követően még pislákolt a szerzetesi élet a monostorban: Martonfalvy László (1556-1562) főapát a bakonybéli apátság jövedelmeiből igyekezett a szerzetesek létfenntartását biztosítani, Fejérkövy István, győri kanonok kommendátorsága idején azonban a várőrség gondatlansága miatt a templom tetőzete és a lakóépületek jelentős része leégett. A vár ekkori alakját G. Turco 1569. évi felméréséből ismerjük, mely szerint ekkor kettős kőfal, a külső védőövön hat ötszögű kis alapterületű torony és egy négyszögletes kaputorony védte. Az egész várat árok vette körül, a kaputoronyba híd vezetett. A belső és külső övező falak között 10 méter széles falszoros húzódott.
A várat a török 1585-ben hatalmába kerítette, és az alig kijavított épületeket újra felgyújtotta, a néhány tagú szerzetesi konvent elhagyta Pannonhalmát. 1594 és 1606 között a végvárként működő monostorerőd többször gazdát cserélt, közben súlyos károkat szenvedett.
1607-ben az apátság kommendátora Himelreich György lett, aki közbenjárók segítségével elérte Anton Wolfradt bécsi hercegpüspöknél, az osztrák bencés kongregáció elnökénél, hogy lépéseket tegyen az újraszervezés ügyében. A bencés rend megújítását ellenző Pázmány Péter bíboros-prímás, és a kommendátor halálának kellett elkövetkeznie ahhoz, hogy a tervek valóra váljanak. 1637-ben Wolfradt püspök az uralkodót és a pozsonyi országgyűlést megnyerte az ügynek, s a heiligenkreuzi ciszterci apátság magyar perjelét, Pálffy Mátyást bízta meg a munkával. Pálffy 1639-ben megkapta III. Ferdinánd királytól az uralkodói kinevezést, s tíz szerzetessel visszaköltözhetett Pannonhalmára, innét kezdte meg a főmonostor alá tartozó bencés apátságok visszaszerzését. Utóda, Magger Placid főapát (1647-1667) osztrák alapokon a lelkiség fellendítésén munkálkodott, az 1652. évi tűzvész után a várkatonaságot végre kitelepítette a monostorból a külső várba.
1683-ban még egy utolsó háborús megpróbáltatás érte a monostort, amikor Kara Musztafa Bécs ellen vonuló hadai a külső vár erődítményeit aláaknázták és elpusztították. Rövid török megszállás után újra a bencéseké lett, akik igyekeztek a lerombolt falakat helyreállítani. Az ország töröktől való felszabadítását követően a katonaélet végre megszűnt Pannonhalmán, s a következő főapátok most már kedvezőbb körülmények között folytathatták elődeik újjáépítő munkáját. 1694-ben Gencsy Egyed főapát már a rendi főiskola megteremtésén fáradozhatott, melynek eredményeképpen a kiépített főiskola 1702-ben működni kezdett.
Az 1699-ben megválasztott, s 1708-ban fiatalon, 46 éves korában elhunyt Karner Egyed főapát 1699 őszén újjáépítette a védműveket, a hétszögűre kiépített várfalakon belül megépítette az ágyútornyot és a belső munkálatokat is elvégeztette. Monostora alapításának 700 éves jubileumát a rend középkori hagyományaihoz visszanyúlva az épületek és a rendi identitás helyreállításával ünnepelte meg. A Rákóczi-szabadságharc idején császárhű magatartása miatt ugyan ellentétbe került kuruc érzelmű konventjével, de építkezései, szerzetesei számának megkétszerezése, a monostor vagyonának gyarapítása s verseiben megnyilvánuló öntudata a rendi tablón méltán állítják oda a 13. századi Uros és a 15. századi Tolnai Máté mellé. A monostor birtokait és épületeit azonban sem a győri apátúrházban élő főapát, sem a konvent, sem a császári védlevelek nem óvhatták meg a pusztítástól. 1704-ben először a felkelők, utánuk Heister generális osztrák csapatai, 1705-ben ismét a kurucok forgatták fel a monostort, míg végre a sokszori gazdacserélés után 1707-ben Somogyi Ádám ezredes vette birtokba.
A kuruc kapitányból fiatalon lett főapát, Sajghó Benedek (1722-1768) nyers modorával és szigorúságával, barokk főpapi reprezentációjával és építkezéseivel, valamint a főiskola további fejlesztésével írta be nevét a rend újkori történetébe. Sajghó Benedek főapát alatt keletről új, barokk szárny épült a monostorhoz. 1722-ben, főapátsága kezdetén kérte az országgyűléstől a hiteles helyi jog visszaadását, törekvését a következő évben már siker koronázta. A XIII. századi pecsétnyomó mintájára új pecsételőt vésetett, 1724-ben kinevezte a hiteles hely személyzetének öt tagját és világi jegyzőjét, s az 1683 óta a bécsi bencések monostorában biztonságba helyezett levéltárat újra Pannonhalmán helyeztette el és rendeztette. A konventjével hosszú viszálykodás után megbékélt főapát 1768-ban 78 évesen meghalt, földi maradványai a Boldogasszony-kápolna kriptájában nyugodnak. Utóda Somogyi Dániel lett (1768-1801), aki Mária Terézia rábeszélésére a tervek szintjén a monostor teljes barokk átépítésébe fogott. A királynő 1775-ben személyesen is megjelent Pannonhalmán. Somogyi főapátnak komoly érdemei vannak a rend tanító renddé fejlesztésében. Főapátsága alatt a rendi főiskola már doktorátust adhatott, az itt folyó oktatás Bakonybélben működő középiskolai tanárképzéssel egészült ki, ugyanakkor az 1773-ban feloszlatott jezsuita rend komáromi gimnáziumát 1776-ban vette át a főapát.
II. József a felvilágosodás szellemében 1782-től tiltotta a szerzetesi fogadalmakat és a papszentelést. 1786. október 23.-i rendeletével pedig, társadalmi haszontalanságára hivatkozva eltörölte a rendet, megszüntette a pannonhalmi monostort. A főapát és a harmincöt Pannonhalmán élő bencés elhagyta otthonát, és vagy világi lelki gondozást vállalt, vagy nyugdíjból tengette tovább életét. A monostorok javainak elkótyavetyélésén még az intéző királyi biztosok is megrökönyödtek, amit a középkori pompából a török meghagyott, ekkor végképp pusztulásnak indult.
II. József halála után az országgyűlési rendek pontokba szedve sorolták fel sérelmeiket, amelyekre II. Lipóttól orvoslást vártak, kívánságaik között volt az is, hogy az eltörölt szerzetesrendeket állítsa vissza régi jogaikba. I. Ferenc király 1802-ben rendelte el a bencés rend, a ciszterci pilis-pásztói apátság, valamint a csornai és jászóvári premontrei prépostság visszaállítását azzal a feltétellel, hogy a szerzetesek gimnáziumi tanítást vállalnak. I. Ferenc oklevele hangsúlyozza, hogy a király a bencés rend visszaállításával az istentisztelet előmozdításáról, az ifjúság helyes neveléséről és oktatásáról kíván gondoskodni. Ezért a bencések visszakapják a pannonhalmai főapátságot, a bakonybéli, a tihanyi és a dömölki apátságot teljes birtokával és mindazon jogaival és kiváltságaival, amelyek eltörlésük előtt, 1786-ban megvoltak. Ezután az oklevél felsorolja a rendre háruló kötelezettségeket. A főapát a birtokain - ahol püspöki joghatóságot gyakorol - köteles a plébániákat lelkipásztorokkal ellátni, a rend pedig kilenc gimnáziumot (Nagyszombat, Pozsony, Sopron, Kőszeg, Győr, Komárom, Esztergom, Székesfehérvár, Pécs) és egy grammatikai iskolát (Pápa) tartson fenn. Kollonich László kalocsai érsek a visszaállítás hivatalos aktusát és a főapáttá kinevezett Novák Krizosztom (1802-1828) ünnepélyes beiktatását 1802. április 25-én végezte Pannonhalmán.
A XIX. század folyamán a monasztikus rendből egyre inkább tanító renddé váló bencések nagy gondot fordítottak az ifjúság valláserkölcsi, hazafias és tudományos képzésére. Sokrétűség, a magyar történelem, irodalom, a természettudományok iránti érdeklődés és nagy nyitottság jellemzi azokat a rendtagokat, akik megalapozták a rend tudományos tekintélyét. Guzmics Izidor részt vett a Magyar Tudományos Akadémia szervezésében. Kazinczy 1831-ben meg is látogatta a főapátságban, s kettejük levelezéséből vált közismertté az először Guzmics által használt Pannonhalma elnevezés.
A monostor külső falát két ötszögű 1 méter falvastagságú torony védte, ami valószínűleg az 1850 körüli építkezés eredménye. Kruesz Krizosztom főapát 1862-ben Stornó Ferencet bízta meg a székesegyház helyreállítási tervének elkészítésével, aki 1868-ban meg is kezdte a munkálatokat, és kisebb megszakításokkal 1886-ig végezte. A század végére megépült a kolostor lépcsőháza, a Kálvária helyén pedig a Millenniumi Emlékmű, ami később megsemmisült.
A bencések a XX. századi magyar szellemi életre is nagy hatással voltak. 1926-tól a rend tagjai Pannonhalmi Szemle címen nagy hatású folyóiratot indítottak és a rend újabb gimnáziumokat indított 1923-ban Budapesten, 1939-ben Pannonhalmán és 1945-ben Csepelen.
Pannonhalma a második világháború alatt a Vöröskereszt védelme alatt állt, így a pusztítás elkerülte. 1948-ban azonban a kommunista rezsim a rend gimnáziumait, majd 1950-ben rendházait is államosította. Az egyház és állam közti megegyezés mégis lehetővé tette, hogy 1950-től Pannonhalmán és Győrben két iskola és kollégium, valamint a hozzájuk tartozó monostor, illetve rendház tovább működjenek. A területi főapátságot a győri egyházmegyéhez csatolták. A diktatúra éveiben Pannonhalma maradt az egyetlen hivatalosan engedélyezett magyarországi monasztikus szerzetesközösség. Csak az 1989/90. évi rendszerváltás adott lehetőséget a magyar bencések számára, hogy visszatérjenek régi munkaterületeikre. Tihanyban és Bakonybélen perjelségek létesültek, újraalakult a területi főapátság és alapításának 1000 éves évfordulójára külsőleg megújult Pannonhalma, amelyet 1996-ban II. János Pál pápa is meglátogatott.
A bencés szerzetesek mindenkor a térség országai és nemzetei közötti béke elérésére törekedtek, tulajdonképpen az UNESCO szellemisége korai harcosainak tekinthetők. Ezek azok a kiemelkedő, egyetemes értékek, melyekkel a Főapátság 1996-ban (alapításának 1000. évfordulóján) kiérdemelte felvételét az UNESCO Világörökségi Listájára.


pannonhalma

a pannonhalmi bencEs fQapAtsAg maGarorSAg eGik kiemelkedQ tqrtEnelmi emlEkheLe, eGhAzi Es mWvESettqrtEneti kqzpontja. pannonhalma (rEgi nevEn GQrSentmArton) GQr-moson-sopron meGEben, GQrtQl kb. XX kilomEterre dEl-dElkeleti irANban fekSik a sokorOi-dombsAgban. az apAtsAg pannonhalma vArosban, a pAnZda-vqlGe fqlE emelkedQ yyBVXXXyy mEter magas Sent mArton-heG tetejEn, talAlhatO. a pannonhalma elnevezEs kazinczi ferenc (MYyyBVYyyyy-MYyyyBXXXy) Es barAtja guzmiC izidor bencEs Serzetes levelezEsEbQl vAlt kqzismerttE. a bencEs Serzetes nevezte elQSqr pannonhalmAnak a Sent mArton-heGi apAtsAgot. a telepwlEs MYyyyyBVXY-Ota viseli a terwletEn lEvQ apAtsAg jelqlEsEre SolgAlO elnevezEst, yyMyyy-ban pedig vArosi rangot kapott.
a tAjeGsEget uralO pannonhalmi bencEs fQapAtsAg tqrtEnelmi EpwleteGwttese bemutatja hazAnk M Eves tqrtEnetEnek kwlqnbqzQ EpItESeti stIlusait. az Evezredes, foLamatos haSnAlat alatt fejlQdqtt, a mEg ma is aktIv kereStEN monostorok eGik eGedwlAllO pEldAja. a romAn stIlusU altemplom Es kerengQ, valamint a gOtikus bazilika az EvSAzadok sorAn barokk Es klaSSicista stIlusU EpwletrESekkel egESwlt ki, ameLek meghatArozzAk a fQapAtsAg mai arculatAt. a XYyyyy. SAzadi kqNvtArterem yyyyB ezres GWjtemENEben SAmos kqNvritkasAgot Qriznek. az VY mEter magas toroNNal koronAzott EpwleteGwttes a maGar klaSSicizmus eGik legismertebb alkotAsa. a jelenlegi templom az apAtsAg harmadik temploma, ameL a korAbbi Epwletek falmaradvANait rejti magAban. e korai EpwletbQl a fQhajOt Nugati oldalon lezArO, fElkqrIvW SentEL jelenleg padlOSint alatt lEvQ, minteG yy mEter magas falmaradvANa kerwlt elQ MYyyyyBVXXXXyyyy-ben.
a korai kqzEpkorban egES eurOpAban elterjedt bencEs SerzetessEg, akik Sent benedeknek YBXXX Es YBVX kqzqtt Irt SabALzatAt (regula) kqvettEk. a kereStEN eurOpAbhoz Catlakozni kIvAnO gEza fejedelem YyyyyBVXXXXYy-ban monostort alapItott a bencEs Serzetesek SAmAra "pannOnia Sent heGEn" (mons sacer pannoniae) Sent mArton tiSteletEre. a monostort Myy-ben gEza fia, Sent istvAn gazdag birtokadomANNal lAtta el Es a montecassinOi apAtsAg kivAltsAgaival ruhAzta fql, tehAt kqzvetlenwl a SentSEk alA tartozott, valamint apAtjAnak lelki hatalma volt a monostor birtokain, ami kEsQbb qnAllO terwleti apAtsAg kialakulAsAhoz vezetett. a monostort mAr elsQ EpItEsEnEl is kQfallal vettEk kqrwl, de ennek a kerItQfalnak alaprajzi elrendezEse nem ismert.
az ArpAd-hAzi uralkodOk igen komoLan tAmogattAk a bencEs Serzeteseket, aminek kqvetkeztEben Ujabb kolostorok jqttek lEtre. y. andrAs tihaNban, y. bEla SekSArdon, y. gEza garamSentbenedeken, Sent lASlO moGorOdon, Sentjobbon, somoGvAron, Es bAtAn hozott lEtre rendhAzat SAmukra.
a pannOnia nevW kis falu kialakulAsa a bencEsek YyyyyBVXXXXYy-os itteni megjelenEsEvel, a kirALi alapItAsU kolostor felEpItEsEvel veSi kezdetEt. a pannOnia elnevezEs nem vert Gqkeret, mert kEsQbb a kqzsEget alsok (alsO falu) Es felsok (vAralja) nEven emlItik.
MBXXXYyy-ben yy. bEla kirAL kancellAriAjAban kiAllItott oklevEl mAr a pannonhalmi templom elsQ UjjAEpItEsErQl SAmol be. az utObbi Evek mWemlEki kutatAsai kimutattAk a mai Epwlet falaiban e Xyy. SAzadi Epwlet jelentQs mEretW maradvANait. a fQSentEL ESaki fala mentEn, Es a dEli mellEkhajOban minden kEtsEget kizArOan Xyy. SAzadi faldarabok talAlhatOk. a dEli mellEkhajO oldalfala hArom korai ablak befalazott maradvANAt is Qrzi.
az elsQ SAzadokban a bencEsek rESt vettek az orSAg miSSionAlAsAban, tqbbjwk meGEspwspqki kinevezEst is kapott. a Sent mArton monostor fENkorAt oros (uros) apAt (MyyBYyy–MyyBXXXXyy) kormANzAsa alatt Erte el, ekkor kESwlt el pEldAul a gOtikus SEkeseGhAz legnaGobb rESe. a jelenlegi, harmadik templom wnnepELes felSentelEsrQl megemlEkezQ MyyBXXY-ben kiAllItott kirALi oklevEl alapjAn az EpItEs befejezEsEt MyyBXXyyyy-re SoktAk datAlni. az elsQ mWheL EpItette az altemplom teljes EpwletEt, a keleti SentEL oldalfalait, a hArom ablakkal Es rOZaablakkal Attqrt zArOfalat, a diadalIv pillEreket a diadalIvvel eGwtt Es a diadalIv elQtti pillErpArt. az elsQ mWheL mWkqdEsEt eGsEges tervezQi Es kQfaragOi stIlus, kieGensULozott, homogEn Es vilAgos tEralkotAs, eGqntetW Es pazarlOan bQsEges nqvENi dISItEs jellemzi.
MyyBXXXX kqrwl albeus mester yyyy. bEla hiteles qSSeIrOja, akit a kirAL Sent mArton monostor birtokainak qSSeIrAsAval bIzott meg, a falut Sent mArton nEven emlItette.
a megerQsItett monostor a tatArok puStItAsAt is kivEdte. annak ellenEre, hoG pannonhalma nem esett Aldozatul a tatArok rohamAnak, a monostor birtokai sULosan megsINlettEk a puStItAst, a falu elnEptelenedett, de a tatArjArAs utAn ismEt benEpeswlt. uros utOdai sokat fAradoztak a hajdani birtokServezet heLreAllItAsAn. favus apAtnak (MyyBVyy-MyyBVXY), aki a pECvAradi monostor ElErQl kerwlt pannonhalmAra, mAr Serzetesei engedetlensEgEvel, Sertelen EletmOdjAval kellett Sembeswlnie. mivel erELes kEzzel tett rendet sajAt monostorAban, a pApa Qt bIzta meg a maGarorSAgi monostorok reformAlAsAval is.
a Xyyyy. SAzad elejEre a pannonhalmi vAr a kQSegi oligarchAk kezEbe kerwlt, akik sajAt emberwket wltettEk a vArnaGsAgba, ami kedvezQtlenwl hatott ki a Serzetesi Eletre is. a monostori Eletnek a kwlsQ kqrwlmENek hatAsAra tqrtEnt fellazulAsAra jellemzQ, hoG a Xyyyy. SAzad elejEn yy. miklOs apAt (MyyyBXyy-MyyyBXYyyy) maga is tqbb birtokot elkOTaveTElt Es eltulajdonItotta a kinCtAr tqbb ErtEkes darabjAt. a javulAs elsQ jele az volt, hoG a vArnaGi tiStet MyyyBXYyyy tAjAn a kirAL hWsEges emberEvel, kqCki sAndorral tqltqtte be, aki utAn a vArnaGok mAr eGtQl eGig az apAtok emberei voltak. a Xyyyy. SAzadi apAtok legfQbb gondja az elorzott birtokok viSSaperlEse, illetve a viSSaSerzetteknek mind gazdasAgosabb kihaSnAlAsa Es jqvedelmezQvE tEtele volt haSonbErbe adAssal.
MyyyBXXXyyyy-ben rObert kAroL a pannonhalmi apAtot megerQsItette az alsoki vAsArjogAban. a Xyyyy.-XY. SAzad a felvirAgzAs ideje volt. nEhAN SomSEdos, EletkEptelennE lett birtok, SAllAs vaG falu CatlakozAsAval, illetve beolvaStAsAval megnQtt a hatAr, felduzzadt a lakossAg Es megjelent a SAntOvetQ nEpessEg, vele a telkes, sQt a majoros gazdAlkodAs is. a telepwlEs a falu (villa) rangjAra emelkedett, s a heLsEgnek ekkor mAr volt temploma (MyyyBXXXYyyy) Es plEbAniAja, meL nevEt a bazilika vEdQSentjErQl kapta. Sent-mArton, majd SAzadokon At GQri SentmArton, vEgwl GQrSentmArton nEvvel illettEk, Es mezQvArosi rangU telepwlEs volt. MyyyyBVyyy-ban rESben qnAllOsult felsok (a mai vAralja), de piac- Es vAsArtere kqzqs alsokEval.
mivel a bencEs monostoroknak nem volt kqzponti Servezetwk, a keGurak kqNNen beavatkozhattak a monostorok belsQ EletEbe Es az apAt kinevezEsEbe. a Xyyyy.-XY. SAzadban pannonhalma is eGhAzi vaG vilAgi kommendAtorok kezEre kerwlt, Es ez a Serzetesi Elet haNatlAsAt hozta magAval. az elsQ kormANzO-kommendAtor fehEr ulASlO lenGel herceg volt, aki a lenGel trOn jogArOl valO wnnepELes lemondAsa fejEben kapta meg y. lajostOl pannonhalmAt (MyyyBVXXYyy-MyyyBVXXYyyyy), elQtte a dijoni apAtsAg Serzetese volt. kropidlo jAnos lenGel herceg (MyyyyBYyyy-MyyyyBXXy) mEg SintEn naG gonddal vEdte monostora Erdekeit a kwlvilAg felE. dqbrentei tamAs (MyyyyBXXXXYyy-MyyyyBVXYyy) hANatott pALafutAsa sorAn azonban mAr sajAt SemELes ErvENeswlEse ErdekEben sAfArkodott a monostor javaival. a Nitrai pwspqki SEkbe emelkedEse utAn mATAs vitEz jAnos kormANzatAra (MyyyyBVXYyyy-MyyyyBVXXyy) bIzta pannonhalmAt, s a hIrhedt qSSeeskwvEs utAn sajAt irANItAsa alA vonta (MyyyyBVXXyy-MyyyyBVXXXX). mATAs kommendAtorsAga idejEn budai tiSttartOira bIzta a monostort, de minden bizoNNal a pannonhalmAn SemELesen is megfordult uralkodO SAndEkAban Allt az EpwleteGwttes AtEpItEse. az apAtsAg kommendAja jelentQs jqvedelmeket hozhatott birtokosAnak, hiS mATAs halAla utAn bIborosok pALAztak rA, de rqvidesen elQdje pEldAja NomAn yy. ulASlO kirAL vette sajAt kezelEsEbe az orSAg legtekintELesebb monostorAt. MYB-ban yy. ulASlO a sajAt kezelEsEben lEvQ apAtsAg apAti SEkEbe kancellAriAjAnak a krakkOi eGetemen kEpzett IrOdeAkjAt, az akkor XXXX eStendQs tolnai mAtEt wltette. tolnai mAtE apAt (MYB-MYBXXXY) a maGarorSAgi bencEs apAtsAgokat SqvetsEgbe (confoederatio) tqmqrItette, ameLnek fQapAtsAga pannonhalma lett. a fQapAt SEles kqrW befoLAst Nert a tqbbi monostor belsQ EletEnek irANItAsAra is, ameLet tolnai fQapAt a rEgi feGelem viSSaAllItAsAra prObAlt fqlhaSnAlni. a tqrqk hOdItAs azonban ezt meghiUsItotta, a monostorok az egES orSAgban elnEptelenedtek.
a vAr a tqrqk elleni vEdekezEs idQSakAban korSerW bAsTAs kiEpItEst kapott. a GASos kimenetelW mohACi Cata utAn pannonhalma monostora az erQviSoNoknak megfelelQen hol jAnos, hol ferdinAnd kirAL oldalAn Allt, mIgnem MYBXXYyyyy-ben pArtAllAsa miatt ferdinAnd hadai elfoglaltAk Es kifoStottAk. az MYBXXXyy-es tqrqk tAmadAst a vArkapitAN mEg viSSaverte, de a tqrqk ellenQrzEs alA kerwlt somoGi jqvedelmek elmaradAsa Es a vEdelem kqltsEgei miatt a fQapAtsAg aNagi gondokkal kwSkqdqtt. MYBXXXyyyy-ben tolnai mAtE fQapAt ferdinAnd beleeGezEsEvel gondoskodott utOdja megvAlaStAsArOl. eG Evvel kEsQbb MYBXXXY-ben monostorAban tErt qrqk NugovOra. a Serzetesek a tqrqk veSEL miatt MYBXXXXyyy-ban kENSerwltek elQSqr elhaGni pannonhalmAt. MYBXXXXYyy-es viSSatErEswket kqvetQen mEg pislAkolt a Serzetesi Elet a monostorban: martonfalvi lASlO (MYBVYy-MYBVXyy) fQapAt a bakoNbEli apAtsAg jqvedelmeibQl iGekezett a Serzetesek lEtfenntartAsAt biztosItani, fejErkqvi istvAn, GQri kanonok kommendAtorsAga idejEn azonban a vArQrsEg gondatlansAga miatt a templom tetQzete Es a lakOEpwletek jelentQs rESe leEgett. a vAr ekkori alakjAt g. turco MYBVXYyyyy. Evi felmErEsEbQl ismerjwk, meL Serint ekkor kettQs kQfal, a kwlsQ vEdQqvqn hat qtSqgW kis alapterwletW toroN Es eG nEGSqgletes kaputoroN vEdte. az egES vArat Arok vette kqrwl, a kaputoroNba hId vezetett. a belsQ Es kwlsQ qvezQ falak kqzqtt X mEter SEles falSoros hUzOdott.
a vArat a tqrqk MYBVXXXY-ben hatalmAba kerItette, Es az alig kijavItott Epwleteket Ujra felGUjtotta, a nEhAN tagU Serzetesi konvent elhaGta pannonhalmAt. MYBVXXXXyyyy Es MYyBYy kqzqtt a vEgvArkEnt mWkqdQ monostorerQd tqbbSqr gazdAt CerElt, kqzben sULos kArokat Senvedett.
MYyBYyy-ben az apAtsAg kommendAtora himelreich GqrG lett, aki kqzbenjArOk segItsEgEvel elErte anton volfradt bECi hercegpwspqknEl, az oStrAk bencEs kongregAciO elnqkEnEl, hoG lEpEseket teGen az UjraServezEs wGEben. a bencEs rend megUjItAsAt ellenzQ pAzmAN pEter bIboros-prImAs, Es a kommendAtor halAlAnak kellett elkqvetkeznie ahhoz, hoG a tervek valOra vAljanak. MYyBXXXYyy-ben volfradt pwspqk az uralkodOt Es a poZoNi orSAgGWlEst megNerte az wGnek, s a heiligenkreuzi ciSterci apAtsAg maGar perjelEt, pAlffi mATAst bIzta meg a munkAval. pAlffi MYyBXXXYyyyy-ben megkapta yyy. ferdinAnd kirALtOl az uralkodOi kinevezEst, s tIz Serzetessel viSSakqltqzhetett pannonhalmAra, innEt kezdte meg a fQmonostor alA tartozO bencEs apAtsAgok viSSaSerzEsEt. utOda, magger placid fQapAt (MYyBXXXXYyy-MYyBVXYyy) oStrAk alapokon a lelkisEg fellendItEsEn munkAlkodott, az MYyBVyy. Evi tWzvES utAn a vArkatonasAgot vEgre kitelepItette a monostorbOl a kwlsQ vArba.
MYyBVXXXyyy-ban mEg eG utolsO hAborUs megprObAltatAs Erte a monostort, amikor kara muStafa bEC ellen vonulO hadai a kwlsQ vAr erQdItmENeit alAaknAztAk Es elpuStItottAk. rqvid tqrqk megSAllAs utAn Ujra a bencEsekE lett, akik iGekeztek a lerombolt falakat heLreAllItani. az orSAg tqrqktQl valO felSabadItAsAt kqvetQen a katonaElet vEgre megSWnt pannonhalmAn, s a kqvetkezQ fQapAtok most mAr kedvezQbb kqrwlmENek kqzqtt foLtathattAk elQdeik UjjAEpItQ munkAjAt. MYyBVXXXXyyyy-ben genCi eGed fQapAt mAr a rendi fQiskola megteremtEsEn fAradozhatott, meLnek eredmENekEppen a kiEpItett fQiskola MYyyByy-ben mWkqdni kezdett.
az MYyBVXXXXYyyyy-ben megvAlaStott, s MYyyBYyyy-ban fiatalon, XXXXYy Eves korAban elhuNt karner eGed fQapAt MYyBVXXXXYyyyy QSEn UjjAEpItette a vEdmWveket, a hEtSqgWre kiEpItett vArfalakon belwl megEpItette az AGUtorNot Es a belsQ munkAlatokat is elvEgeztette. monostora alapItAsAnak YyyB Eves jubileumAt a rend kqzEpkori haGomANaihoz viSSaNUlva az Epwletek Es a rendi identitAs heLreAllItAsAval wnnepelte meg. a rAkOczi-SabadsAgharc idejEn CASArhW magatartAsa miatt uGan ellentEtbe kerwlt kuruc ErzelmW konventjEvel, de EpItkezEsei, Serzetesei SAmAnak megkEtSerezEse, a monostor vaGonAnak GarapItAsa s verseiben megNilvAnulO qntudata a rendi tablOn mEltAn AllItjAk oda a Xyyy. SAzadi uros Es a XY. SAzadi tolnai mAtE mellE. a monostor birtokait Es Epwleteit azonban sem a GQri apAtUrhAzban ElQ fQapAt, sem a konvent, sem a CASAri vEdlevelek nem OvhattAk meg a puStItAstOl. MYyyByyyy-ben elQSqr a felkelQk, utAnuk heister generAlis oStrAk Capatai, MYyyBY-ben ismEt a kurucok forgattAk fel a monostort, mIg vEgre a sokSori gazdaCerElEs utAn MYyyBYyy-ben somoGi AdAm ezredes vette birtokba.
a kuruc kapitANbOl fiatalon lett fQapAt, sajghO benedek (MYyyBXXyy-MYyyBVXYyyy) Ners modorAval Es SigorUsAgAval, barokk fQpapi reprezentAciOjAval Es EpItkezEseivel, valamint a fQiskola tovAbbi fejleStEsEvel Irta be nevEt a rend Ujkori tqrtEnetEbe. sajghO benedek fQapAt alatt keletrQl Uj, barokk SArN Epwlt a monostorhoz. MYyyBXXyy-ben, fQapAtsAga kezdetEn kErte az orSAgGWlEstQl a hiteles heLi jog viSSaadAsAt, tqrekvEsEt a kqvetkezQ Evben mAr siker koronAzta. a Xyyy. SAzadi peCEtNomO mintAjAra Uj peCEtelQt vEsetett, MYyyBXXyyyy-ben kinevezte a hiteles heL SemELzetEnek qt tagjAt Es vilAgi jeGzQjEt, s az MYyBVXXXyyy Ota a bECi bencEsek monostorAban biztonsAgba heLezett levEltArat Ujra pannonhalmAn heLeztette el Es rendeztette. a konventjEvel hoSSU viSALkodAs utAn megbEkElt fQapAt MYyyBVXYyyy-ban VXXYyyy Evesen meghalt, fqldi maradvANai a boldogaSSoN-kApolna kriptAjAban Nugodnak. utOda somoGi dAniel lett (MYyyBVXYyyy-MYyyyBy), aki mAria terEzia rAbeSElEsEre a tervek SintjEn a monostor teljes barokk AtEpItEsEbe fogott. a kirALnQ MYyyBVXXY-ben SemELesen is megjelent pannonhalmAn. somoGi fQapAtnak komoL Erdemei vannak a rend tanItO renddE fejleStEsEben. fQapAtsAga alatt a rendi fQiskola mAr doktorAtust adhatott, az itt foLO oktatAs bakoNbElben mWkqdQ kqzEpiskolai tanArkEpzEssel egESwlt ki, uGanakkor az MYyyBVXXyyy-ban feloSlatott jeZuita rend komAromi gimnAziumAt MYyyBVXXYy-ban vette At a fQapAt.
yy. jOZef a felvilAgosodAs SellemEben MYyyBVXXXyy-tQl tiltotta a Serzetesi fogadalmakat Es a papSentelEst. MYyyBVXXXYy. oktOber XXyyy.-i rendeletEvel pedig, tArsadalmi haSontalansAgAra hivatkozva eltqrqlte a rendet, megSwntette a pannonhalmi monostort. a fQapAt Es a harmincqt pannonhalmAn ElQ bencEs elhaGta otthonAt, Es vaG vilAgi lelki gondozAst vAllalt, vaG NugdIjbOl tengette tovAbb EletEt. a monostorok javainak elkOTaveTElEsEn mEg az intEzQ kirALi biztosok is megrqkqNqdtek, amit a kqzEpkori pompAbOl a tqrqk meghaGott, ekkor vEgkEpp puStulAsnak indult.
yy. jOZef halAla utAn az orSAgGWlEsi rendek pontokba Sedve soroltAk fel sErelmeiket, ameLekre yy. lipOttOl orvoslAst vArtak, kIvAnsAgaik kqzqtt volt az is, hoG az eltqrqlt Serzetesrendeket AllItsa viSSa rEgi jogaikba. y. ferenc kirAL MYyyyByy-ben rendelte el a bencEs rend, a ciSterci pilis-pAStOi apAtsAg, valamint a Cornai Es jASOvAri premontrei prEpostsAg viSSaAllItAsAt azzal a feltEtellel, hoG a Serzetesek gimnAziumi tanItAst vAllalnak. y. ferenc oklevele hangsULozza, hoG a kirAL a bencEs rend viSSaAllItAsAval az istentiStelet elQmozdItAsArOl, az ifjUsAg heLes nevelEsErQl Es oktatAsArOl kIvAn gondoskodni. ezErt a bencEsek viSSakapjAk a pannonhalmai fQapAtsAgot, a bakoNbEli, a tihaNi Es a dqmqlki apAtsAgot teljes birtokAval Es mindazon jogaival Es kivAltsAgaival, ameLek eltqrlEswk elQtt, MYyyBVXXXYy-ban megvoltak. ezutAn az oklevEl felsorolja a rendre hArulO kqtelezettsEgeket. a fQapAt a birtokain - ahol pwspqki joghatOsAgot Gakorol - kqteles a plEbAniAkat lelkipAStorokkal ellAtni, a rend pedig kilenc gimnAziumot (naGSombat, poZoN, sopron, kQSeg, GQr, komArom, eStergom, SEkesfehErvAr, pEC) Es eG grammatikai iskolAt (pApa) tartson fenn. kollonich lASlO kaloCai Ersek a viSSaAllItAs hivatalos aktusAt Es a fQapAttA kinevezett novAk krizoStom (MYyyyByy-MYyyyBXXYyyy) wnnepELes beiktatAsAt MYyyyByy. Aprilis XXY-En vEgezte pannonhalmAn.
a XYyyyy. SAzad foLamAn a monaStikus rendbQl eGre inkAbb tanItO renddE vAlO bencEsek naG gondot fordItottak az ifjUsAg vallAserkqlCi, hazafias Es tudomANos kEpzEsEre. sokrEtWsEg, a maGar tqrtEnelem, irodalom, a termESettudomANok irAnti ErdeklQdEs Es naG NitottsAg jellemzi azokat a rendtagokat, akik megalapoztAk a rend tudomANos tekintELEt. guzmiC izidor rESt vett a maGar tudomANos akadEmia ServezEsEben. kazinczi MYyyyBXXXy-ben meg is lAtogatta a fQapAtsAgban, s kettejwk levelezEsEbQl vAlt kqzismerttE az elQSqr guzmiC Altal haSnAlt pannonhalma elnevezEs.
a monostor kwlsQ falAt kEt qtSqgW y mEter falvastagsAgU toroN vEdte, ami valOSInWleg az MYyyyBV kqrwli EpItkezEs eredmENe. krueS krizoStom fQapAt MYyyyBVXyy-ben stornO ferencet bIzta meg a SEkeseGhAz heLreAllItAsi tervEnek elkESItEsEvel, aki MYyyyBVXYyyy-ban meg is kezdte a munkAlatokat, Es kisebb megSakItAsokkal MYyyyBVXXXYy-ig vEgezte. a SAzad vEgEre megEpwlt a kolostor lEpCQhAza, a kAlvAria heLEn pedig a millenniumi emlEkmW, ami kEsQbb megsemmiswlt.
a bencEsek a XX. SAzadi maGar Sellemi Eletre is naG hatAssal voltak. MYyyyyBXXYy-tOl a rend tagjai pannonhalmi Semle cImen naG hatAsU foLOiratot indItottak Es a rend Ujabb gimnAziumokat indItott MYyyyyBXXyyy-ban budapesten, MYyyyyBXXXYyyyy-ben pannonhalmAn Es MYyyyyBXXXXY-ben Cepelen.
pannonhalma a mAsodik vilAghAborU alatt a vqrqskereSt vEdelme alatt Allt, IG a puStItAs elkerwlte. MYyyyyBXXXXYyyy-ban azonban a kommunista reZim a rend gimnAziumait, majd MYyyyyBV-ben rendhAzait is AllamosItotta. az eGhAz Es Allam kqzti megeGezEs mEgis lehetQvE tette, hoG MYyyyyBV-tQl pannonhalmAn Es GQrben kEt iskola Es kollEgium, valamint a hozzAjuk tartozO monostor, illetve rendhAz tovAbb mWkqdjenek. a terwleti fQapAtsAgot a GQri eGhAzmeGEhez CatoltAk. a diktatUra Eveiben pannonhalma maradt az eGetlen hivatalosan engedELezett maGarorSAgi monaStikus SerzeteskqzqssEg. Cak az MYyyyyBVXXXYyyyy/VXXXX. Evi rendServAltAs adott lehetQsEget a maGar bencEsek SAmAra, hoG viSSatErjenek rEgi munkaterwleteikre. tihaNban Es bakoNbElen perjelsEgek lEteswltek, Ujraalakult a terwleti fQapAtsAg Es alapItAsAnak M Eves EvfordulOjAra kwlsQleg megUjult pannonhalma, ameLet MYyyyyBVXXXXYy-ban yy. jAnos pAl pApa is meglAtogatott.
a bencEs Serzetesek mindenkor a tErsEg orSAgai Es nemzetei kqzqtti bEke elErEsEre tqrekedtek, tulajdonkEppen az unesco SellemisEge korai harcosainak tekinthetQk. ezek azok a kiemelkedQ, eGetemes ErtEkek, meLekkel a fQapAtsAg MYyyyyBVXXXXYy-ban (alapItAsAnak M. EvfordulOjAn) kiErdemelte felvEtelEt az unesco vilAgqrqksEgi listAjAra.