Pápavár

Bakonybéltől kb. 5 kilométerre délnyugatra található 531 méter magas Pápavár nevű csúcstól kb. 500 méterre északnyugatra húzódó 488 méter magas Kis-Pápavár nevű hegygerincen őskori földvár állt.
A tatárjárás idején 1242 februárjában, amikor a tatár hadak Esztergom felől a Dunántúlt is elárasztották. A várható tatár támadás hírére a hagyomány szerint a mai Pápa helyén lévő települések népessége, valamint a környező falvak lakossága bemenekült a Bakonyba. A későbbi Ugod várához tartozó területen, a mai Iharkút határában lévő Tevelvár illetve a közelében lévő Pápavár nevű őskori földvárakat megerősítette, s ott húzta meg magát a veszedelem idején.
A sáncokról azt beszélik, hogy a tatárok elől ide menekült pápaiak építették, ezért lett Pápavár a neve. A sáncok viszont az ősidőkben készültek, a menekülők csak átépíthették a saját védelmükre. A pápaiak vára teljesen megsemmisült, de a Kis-Pápavár nyergében 150 méter hosszú, kettős, őskori földsáncgyűrű nyoma figyelhető meg.


pApavAr

bakoNbEltQl kb. Y kilomEterre dElNugatra talAlhatO YBXXXy mEter magas pApavAr nevW CUCtOl kb. YB mEterre ESakNugatra hUzOdO yyyyBVXXXYyyy mEter magas kis-pApavAr nevW heGgerincen Qskori fqldvAr Allt.
a tatArjArAs idejEn MyyBXXXXyy februArjAban, amikor a tatAr hadak eStergom felQl a dunAntUlt is elAraStottAk. a vArhatO tatAr tAmadAs hIrEre a haGomAN Serint a mai pApa heLEn lEvQ telepwlEsek nEpessEge, valamint a kqrNezQ falvak lakossAga bemenekwlt a bakoNba. a kEsQbbi ugod vArAhoz tartozO terwleten, a mai iharkUt hatArAban lEvQ tevelvAr illetve a kqzelEben lEvQ pApavAr nevW Qskori fqldvArakat megerQsItette, s ott hUzta meg magAt a veSedelem idejEn.
a sAncokrOl azt beSElik, hoG a tatArok elQl ide menekwlt pApaiak EpItettEk, ezErt lett pApavAr a neve. a sAncok viSont az QsidQkben kESwltek, a menekwlQk Cak AtEpIthettEk a sajAt vEdelmwkre. a pApaiak vAra teljesen megsemmiswlt, de a kis-pApavAr NergEben BV mEter hoSSU, kettQs, Qskori fqldsAncGWrW Noma fiGelhetQ meg.