Patavár

A falu felett emelkedő 260 méter magas Vár-hegyen ma csak a nemzeti színű zászló emlékeztet az egykori erősségre.
Hasonlóan a Mátra többi településéhez, Gyöngyöspata is az Aba nemzetség szállásterülete volt. Határában honfoglalás kori sírokat is feltártak a régészek. Anon|ymus szerint: "Árpád vezér a Mátra erdejében nagy földet adott Ednek és Edömérnek, ahol később unokájuk Pata várat épített." Pata vezér egy kisebb várat épített földből és fából s azt nevéről Pata várának nevezte el. Pata vezér Taksony idejében élt, így a vár feltehetően a X. század második felében épült. Ezt bizonyította az 1965-ben történt ásatás eredménye is, ugyanis a felszínre került megszenesedett gerendaszerkezetekből, gerendákból, és a vörösre átégetett sánc maradványából megállapítható volt a vár X. századi keletkezése. A 120 - 140 méter átmérőjű Vár-hegy tetejének szélét követve 400 méter hosszú sánc húzódott, melynek szélessége 16 - 17 méter és ebből a várárok 4,5 méter széles, s mintegy 1,5 méter mély volt. Az árok belső oldalától közel 2 méterre emelték az alig 1 méter széles, kőből rakott falat, melynek magasságát nem ismerjük. A falhoz csatlakozva találták meg a 2 - 3 méter hosszú, 20 - 25 cm átmérőjű, egymás mellé rakott, ezekre keresztbe fektetett és az alsókkal összekapcsolt megszenesedett állapotban lévő gerendaszerkezetet, melyre a vörösre égett sánc került.
A vár alatti község főesperesi székhely volt. A vár mellett épült 1010-ben a főesperességi templom, ahonnan 40 település egyházi életét irányították. A templom alapfalait 1973-ban Szabó János régész tárta fel.
A község és a vár XI.-XII. századi történetét nem ismerjük, csupán egy 1275-ben kelt oklevélben szerepel Pata fia Demeter és Pata fia Pata. A várat a XV. századig nem említik. 1459-ben "Ligneum in monte castellum" néven várkastélyként említik, amit Giskra cseh huszita vezér alvezérei, Zagyvafői Andriskó és Urik 1460 április 24.-én elfoglalták és azonnal megerősítették. A kőalapokon nyugvó várkastélyt palánkfallal vették körül, sarkain pedig fatornyokat emeltek. A tekintélyes erősségű várat 1460-ban már "Fortelicium Patha" néven említik, benne 600 főnyi lovas és gyalogos katona tartózkodott, akik pusztításaikkal, rablásaikkal állandó rettegésben tartották a vidék lakosságát.
1460 májusában Rozgonyi Sebestyén 2000 emberrel, Héderváry László egri püspök seregével egyesülve vette ostrom alá a várat, de a husziták olyan szívósan védekeztek, hogy azt elfoglalni nem tudták. Végül Mátyás vezetésével sikerült a csehek ellenállását megtörni és a várat megszállni, amely az ostrom során keletkezett tűzvész, majd az elfoglalása utáni rombolás következtében teljesen elpusztult.
Ezután a romvár és város Losonczy Albert és Gúthi Országh Mihály, 1552-ben Gúthi Országh Kristóf, illetve leszármazottjainak birtoka volt 1596-ig, amikor a török foglalta el. 1669-ben Hamvay Ferenc alispáné lett, kinek birtoklása után gyakran cserélt gazdát az uradalom, de a várat többé nem építették fel.


patavAr

a falu felett emelkedQ yyBVX mEter magas vAr-heGen ma Cak a nemzeti SInW zASlO emlEkeztet az eGkori erQssEgre.
hasonlOan a mAtra tqbbi telepwlEsEhez, GqnGqspata is az aba nemzetsEg SAllAsterwlete volt. hatArAban honfoglalAs kori sIrokat is feltArtak a rEgESek. anonimus Serint: "ArpAd vezEr a mAtra erdejEben naG fqldet adott ednek Es edqmErnek, ahol kEsQbb unokAjuk pata vArat EpItett." pata vezEr eG kisebb vArat EpItett fqldbQl Es fAbOl s azt nevErQl pata vArAnak nevezte el. pata vezEr taksoN idejEben Elt, IG a vAr feltehetQen a X. SAzad mAsodik felEben Epwlt. ezt bizoNItotta az MYyyyyBVXY-ben tqrtEnt AsatAs eredmENe is, uGanis a felSInre kerwlt megSenesedett gerendaSerkezetekbQl, gerendAkbOl, Es a vqrqsre AtEgetett sAnc maradvANAbOl megAllapIthatO volt a vAr X. SAzadi keletkezEse. a BXX - BXXXX mEter AtmErQjW vAr-heG tetejEnek SElEt kqvetve yyyyB mEter hoSSU sAnc hUzOdott, meLnek SElessEge XYy - XYyy mEter Es ebbQl a vArArok yyyy+Y\X mEter SEles, s minteG y+Y\X mEter mEL volt. az Arok belsQ oldalAtOl kqzel yy mEterre emeltEk az alig y mEter SEles, kQbQl rakott falat, meLnek magassAgAt nem ismerjwk. a falhoz Catlakozva talAltAk meg a yy - yyy mEter hoSSU, XX - XXY cm AtmErQjW, eGmAs mellE rakott, ezekre kereStbe fektetett Es az alsOkkal qSSekapColt megSenesedett Allapotban lEvQ gerendaSerkezetet, meLre a vqrqsre Egett sAnc kerwlt.
a vAr alatti kqzsEg fQesperesi SEkheL volt. a vAr mellett Epwlt MX-ben a fQesperessEgi templom, ahonnan XXXX telepwlEs eGhAzi EletEt irANItottAk. a templom alapfalait MYyyyyBVXXyyy-ban SabO jAnos rEgES tArta fel.
a kqzsEg Es a vAr Xy.-Xyy. SAzadi tqrtEnetEt nem ismerjwk, CupAn eG MyyBVXXY-ben kelt oklevElben Serepel pata fia demeter Es pata fia pata. a vArat a XY. SAzadig nem emlItik. MyyyyBVYyyyy-ben "ligneum in monte castellum" nEven vArkastELkEnt emlItik, amit giskra Ceh huSita vezEr alvezErei, zaGvafQi andriskO Es urik MyyyyBVX Aprilis XXyyyy.-En elfoglaltAk Es azonnal megerQsItettEk. a kQalapokon NugvO vArkastELt palAnkfallal vettEk kqrwl, sarkain pedig fatorNokat emeltek. a tekintELes erQssEgW vArat MyyyyBVX-ban mAr "fortelicium patha" nEven emlItik, benne YyB fQNi lovas Es Galogos katona tartOzkodott, akik puStItAsaikkal, rablAsaikkal AllandO rettegEsben tartottAk a vidEk lakossAgAt.
MyyyyBVX mAjusAban rozgoNi sebesTEn yyM emberrel, hEdervAri lASlO egri pwspqk seregEvel eGeswlve vette ostrom alA a vArat, de a huSitAk oLan SIvOsan vEdekeztek, hoG azt elfoglalni nem tudtAk. vEgwl mATAs vezetEsEvel sikerwlt a Cehek ellenAllAsAt megtqrni Es a vArat megSAllni, ameL az ostrom sorAn keletkezett tWzvES, majd az elfoglalAsa utAni rombolAs kqvetkeztEben teljesen elpuStult.
ezutAn a romvAr Es vAros losonczi albert Es gUthi orSAgh mihAL, MYBVyy-ben gUthi orSAgh kristOf, illetve leSArmazottjainak birtoka volt MYBVXXXXYy-ig, amikor a tqrqk foglalta el. MYyBVXYyyyy-ben hamvai ferenc alispAnE lett, kinek birtoklAsa utAn Gakran CerElt gazdAt az uradalom, de a vArat tqbbE nem EpItettEk fel.