Péterhida (Várhely)

Barcstól 13 kilométerre északnyugatra, az Ó-Drávától 3 kilométerre fekszik Péterhida. A település vasútállomásától 400 - 500 méterre délre az erdő nyugati széle melletti legelőn található, az 1 - 1,5 méterre kiemelkedő, lekerekített négyszög alakú lapos terület a Várhely.
Az árok háromnegyed részben veszi körül a várat, ami az északkeleti oldalon az alacsony, de meredek lejtő felett megszakad. A vár belső területe sík, az árok szélessége 8 - 15 méter, mélysége 0,4 - 0,8 méter. Az árok külső szélét lapos töltés kíséri, ami az árokból kitermelt földet jelenti. A vár teljes területe 50x40 méter, a belső területe 21x20 méter.
Péterhida ősi halásztelepülés. A Tibold nemzetség ősi birtokához tartozott, majd Komlósdhoz hasonlóan a Báthoriak nyerték adományul II. Ulászló idejében. Az 1660-as adatok szerint Péter-hídja Szent-György várának volt a tartozéka, 1677-től a Széchenyiek tulajdona volt a település. A monda szerint a község a nevét arról kapta, hogy egy Péter nevű ács élt a Rinya túloldalán, aki a folyón való átkelés megkönnyítése céljából hidat ácsolt, s ezt nevezték el Péter-hídjának.
A várra vonatkozó történeti adatot nem ismerünk, jellege alapján középkori.


pEterhida (vArheL)

barCtOl Xyyy kilomEterre ESakNugatra, az O-drAvAtOl yyy kilomEterre fekSik pEterhida. a telepwlEs vasUtAllomAsAtOl yyyyB - YB mEterre dElre az erdQ Nugati SEle melletti legelQn talAlhatO, az y - y+Y\X mEterre kiemelkedQ, lekerekItett nEGSqg alakU lapos terwlet a vArheL.
az Arok hAromneGed rESben veSi kqrwl a vArat, ami az ESakkeleti oldalon az alaCoN, de meredek lejtQ felett megSakad. a vAr belsQ terwlete sIk, az Arok SElessEge Yyyy - XY mEter, mELsEge yyyy\X - Yyyy\X mEter. az Arok kwlsQ SElEt lapos tqltEs kIsEri, ami az ArokbOl kitermelt fqldet jelenti. a vAr teljes terwlete V*XXXX mEter, a belsQ terwlete XXy*XX mEter.
pEterhida Qsi halAStelepwlEs. a tibold nemzetsEg Qsi birtokAhoz tartozott, majd komlOsdhoz hasonlOan a bAthoriak NertEk adomANul yy. ulASlO idejEben. az MYyBVX-as adatok Serint pEter-hIdja Sent-GqrG vArAnak volt a tartozEka, MYyBVXXYyy-tQl a SEcheNiek tulajdona volt a telepwlEs. a monda Serint a kqzsEg a nevEt arrOl kapta, hoG eG pEter nevW AC Elt a riNa tUloldalAn, aki a foLOn valO AtkelEs megkqNNItEse cEljAbOl hidat AColt, s ezt neveztEk el pEter-hIdjAnak.
a vArra vonatkozO tqrtEneti adatot nem ismerwnk, jellege alapjAn kqzEpkori.