Pogányvár (Lucfalva)

Sámsonháza és Nagykeresztúr közti országút és a Lucfalvai bekötőút kereszteződésétől északnyugatra, a bekötőút mellett húzódó hegyhát keleti végén található a vár maradványa, egy kb. 10 méter átmérőjű domb és az azt körülvevő kb. 50 méter külső átmérőjű árok. Az árok ma már csak a vár nyugati oldalán, a dombhát irányában figyelhető meg, máshol teraszként maradt meg.
A várban ásatásra még nem került sor, de a területén talált cserepek alapján kora a XII.-XIII. századra tehető. Az eddigi kutatás a korai várak egyik jellegzetes képviselőjének tekinti, de a vár építtetőjével, birtokosaival és funkciójával még nem foglalkozott.


pogANvAr (lucfalva)

sAmsonhAza Es naGkereStUr kqzti orSAgUt Es a lucfalvai bekqtQUt kereStezQdEsEtQl ESakNugatra, a bekqtQUt mellett hUzOdO heGhAt keleti vEgEn talAlhatO a vAr maradvANa, eG kb. X mEter AtmErQjW domb Es az azt kqrwlvevQ kb. V mEter kwlsQ AtmErQjW Arok. az Arok ma mAr Cak a vAr Nugati oldalAn, a dombhAt irANAban fiGelhetQ meg, mAshol teraSkEnt maradt meg.
a vArban AsatAsra mEg nem kerwlt sor, de a terwletEn talAlt Cerepek alapjAn kora a Xyy.-Xyyy. SAzadra tehetQ. az eddigi kutatAs a korai vArak eGik jellegzetes kEpviselQjEnek tekinti, de a vAr EpIttetQjEvel, birtokosaival Es funkciOjAval mEg nem foglalkozott.