Pósvár (Bükkszék)

Pétervására és Sirok közti út Egerbaktai elágazástól kb. 1,5 kilométerre északra egy sűrűn benőtt dombon található a vár.
A vár melletti települést Pósváralja néven említi az 1332-1337. évi pápai tizedjegyzék, s a későbbi oklevelekben is önálló községként, Posuaralia néven olvasható. A vár építője és építésének ideje ismeretlen, de ekkor már állt.
Pósváralja falut 1554-ben már az elpusztult falvak közé sorolták. A vár pusztulásáról sincs adat, de még a török idők előtt bekövetkezhetett.


pOsvAr (bwkkSEk)

pEtervAsAra Es sirok kqzti Ut egerbaktai elAgazAstOl kb. y+Y\X kilomEterre ESakra eG sWrWn benQtt dombon talAlhatO a vAr.
a vAr melletti telepwlEst pOsvAralja nEven emlIti az MyyyBXXXyy-MyyyBXXXYyy. Evi pApai tizedjeGzEk, s a kEsQbbi oklevelekben is qnAllO kqzsEgkEnt, posuaralia nEven olvashatO. a vAr EpItQje Es EpItEsEnek ideje ismeretlen, de ekkor mAr Allt.
pOsvAralja falut MYBVyyyy-ben mAr az elpuStult falvak kqzE soroltAk. a vAr puStulAsArOl sinC adat, de mEg a tqrqk idQk elQtt bekqvetkezhetett.