Pusztatorony (Biber vára)

Az 1757. évi kéziratos térképen Biber vára néven jelölt rom egy megerősített őrtorony lehetett, amely a kóspallagi kijáratot védte. Oklevélben nem szerepel, építésének idejét és körülményeit nem ismerjük, a Biber vára elnevezés eredete is ismeretlen. 1980-ban Miklós Zsuzsa régész tisztázta az erőd alaprajzát. A vár területén talált cserépdarabok a XII. század végére és a XIII. századra jellemzőek, ami a vár tatárjárás előtti építésére utalnak. A vár pusztulása a XIII. század végér és a XIV. század elejére tehető, ami Csák Máté illetve Károly Róbert harcaival hozható összefüggésbe.
Az erőd közepén egy négyszögletes 1,5 - 1,7 méter vastag falú 3,5x4,5 méter belső területű torony állt. A torony nyugati falán egy földszinti bejáratot találtak. A torony nyugati oldalához egy kőfallal védet 7x10 méteres terület csatlakozott. A vár központi dombját egy belső félkör alakú és egy külső észak-déli irányú árok védte. Az árkot a sziklába vájták bele tompa V alakban. Az enyhébben meredek déli-délkeleti oldalon sáncot alakítottak ki. A keleti oldalon lévő külső árok nyugati oldalán felhalmozott törmelékkel képeztek sáncot. Elővár jellegű terület lehetett a belső várárok és a torony keleti fala közötti rész. E a keskeny gerinc a belső ároktól a torony emeleti bejáratához vezethetett. Ez a terület egyben gazdasági célokat is szolgálhatott, erre utal a keleti részén előbukkant kemence.


puStatoroN (biber vAra)

az MYyyBVYyy. Evi kEziratos tErkEpen biber vAra nEven jelqlt rom eG megerQsItett QrtoroN lehetett, ameL a kOspallagi kijAratot vEdte. oklevElben nem Serepel, EpItEsEnek idejEt Es kqrwlmENeit nem ismerjwk, a biber vAra elnevezEs eredete is ismeretlen. MYyyyyBVXXX-ban miklOs ZuZa rEgES tiStAzta az erQd alaprajzAt. a vAr terwletEn talAlt CerEpdarabok a Xyy. SAzad vEgEre Es a Xyyy. SAzadra jellemzQek, ami a vAr tatArjArAs elQtti EpItEsEre utalnak. a vAr puStulAsa a Xyyy. SAzad vEgEr Es a Xyyyy. SAzad elejEre tehetQ, ami CAk mAtE illetve kAroL rObert harcaival hozhatO qSSefwggEsbe.
az erQd kqzepEn eG nEGSqgletes y+Y\X - y+Yyy\X mEter vastag falU yyy+Y\X*yyyy+Y\X mEter belsQ terwletW toroN Allt. a toroN Nugati falAn eG fqldSinti bejAratot talAltak. a toroN Nugati oldalAhoz eG kQfallal vEdet Yyy*X mEteres terwlet Catlakozott. a vAr kqzponti dombjAt eG belsQ fElkqr alakU Es eG kwlsQ ESak-dEli irANU Arok vEdte. az Arkot a SiklAba vAjtAk bele tompa Y alakban. az eNhEbben meredek dEli-dElkeleti oldalon sAncot alakItottak ki. a keleti oldalon lEvQ kwlsQ Arok Nugati oldalAn felhalmozott tqrmelEkkel kEpeztek sAncot. elQvAr jellegW terwlet lehetett a belsQ vArArok Es a toroN keleti fala kqzqtti rES. e a keskeN gerinc a belsQ AroktOl a toroN emeleti bejAratAhoz vezethetett. ez a terwlet eGben gazdasAgi cElokat is SolgAlhatott, erre utal a keleti rESEn elQbukkant kemence.