Rajk

A terület már a honfoglalás előtt is lakott hely volt. Ásatások során avar kori temetőre bukkantak a jelenlegi falu északi részén. Rajk a szláv roj szóból származik, jelentése magyarul raj. Ezt a nevet egy család viselte, amely a XII. Századtól a XIX. századig élt itt és rendelkezett hatalmas földbirtokokkal. Ez a vidék nagyon mocsaras, ingoványos meglábolhatatlan terület volt, de gazdag volt halban, vadban és vízi szárnyasokban. A község több elkülönített mocsárszigeten élt, ahol nehéz volt a közlekedés, de nagy katonai jelentőséggel bírt. Tulajdonképpen a Principális csatorna megépítése után vált lakhatóvá a település.
1367-ben Szent Márton tiszteletére építettek templomot. A török időkben megnövekedett a község szerepe, hiszen az akkori Rajk a Nagykanizsáról Kapornakra, Kapornakról Egerszegre majd onnan Bécsbe menő marhahajtó út mellett feküdt. 1532-es török invázió után, az ott élők földvárat építettek. Az eredeti vár a ma Várhelynek nevezett részen állt. A várat dorongúttal kötötték össze és várátkot építettek köréje. Az alaprajza ismert, hiszen egy a XVI. Században élt olasz hadmérnök Giulio Turcko felmérése fennmaradt. A vár építését 1550 körül kezdték el, mocsarak közt épült, és véghely volt, ma vasút megy rajta keresztül.
A kiegyezés után a Várhelynek nevezett falurészben a Vésey család kastélyt építtetett, de ezt az épületet az 1950-es években teljesen lebontották.
1997-ben Vigh László polgármester ötlete alapján elkezdték a hajdan állott Rajki Vár felépítését a falu központjában lévő önkormányzati területre. Az építkezés mintegy másfél évet vett igénybe. Várárkot ástak és a várárokból kikerülő földből emeltek falat a várnak, a vár négy sarkára figyelő őrtornyot készítettek, bejárathoz egy felhúzható fahidat, valamint egy kétszintes bejárati kaput. A vár belsejében kialakításra került egy 11x18 méteres előadótér, valamint egy 500 néző befogadására alkalmas nézőtér. A helyi önkormányzatnak az volt a szándéka hogy a felépített várban folyamatosan színi előadásokat, és kulturális rendezvényeket tartanak. A vár avatása 1999. Július 25.-én volt. A főút mellett álló szépen karbantartott építmény emlékeztető az egykori teljesen elpusztult várra.


rajk

a terwlet mAr a honfoglalAs elQtt is lakott heL volt. AsatAsok sorAn avar kori temetQre bukkantak a jelenlegi falu ESaki rESEn. rajk a SlAv roj SObOl SArmazik, jelentEse maGarul raj. ezt a nevet eG CalAd viselte, ameL a Xyy. SAzadtOl a XYyyyy. SAzadig Elt itt Es rendelkezett hatalmas fqldbirtokokkal. ez a vidEk naGon moCaras, ingovANos meglAbolhatatlan terwlet volt, de gazdag volt halban, vadban Es vIzi SArNasokban. a kqzsEg tqbb elkwlqnItett moCArSigeten Elt, ahol nehEz volt a kqzlekedEs, de naG katonai jelentQsEggel bIrt. tulajdonkEppen a principAlis Catorna megEpItEse utAn vAlt lakhatOvA a telepwlEs.
MyyyBVXYyy-ben Sent mArton tiSteletEre EpItettek templomot. a tqrqk idQkben megnqvekedett a kqzsEg Serepe, hiSen az akkori rajk a naGkaniZArOl kapornakra, kapornakrOl egerSegre majd onnan bECbe menQ marhahajtO Ut mellett fekwdt. MYBXXXyy-es tqrqk invAziO utAn, az ott ElQk fqldvArat EpItettek. az eredeti vAr a ma vArheLnek nevezett rESen Allt. a vArat dorongUttal kqtqttEk qSSe Es vArAtkot EpItettek kqrEje. az alaprajza ismert, hiSen eG a XYy. SAzadban Elt olaS hadmErnqk giulio turcko felmErEse fennmaradt. a vAr EpItEsEt MYBV kqrwl kezdtEk el, moCarak kqzt Epwlt, Es vEgheL volt, ma vasUt meG rajta kereStwl.
a kieGezEs utAn a vArheLnek nevezett falurESben a vEsei CalAd kastELt EpIttetett, de ezt az Epwletet az MYyyyyBV-es Evekben teljesen lebontottAk.
MYyyyyBVXXXXYyy-ben vigh lASlO polgArmester qtlete alapjAn elkezdtEk a hajdan Allott rajki vAr felEpItEsEt a falu kqzpontjAban lEvQ qnkormANzati terwletre. az EpItkezEs minteG mAsfEl Evet vett igENbe. vArArkot Astak Es a vArArokbOl kikerwlQ fqldbQl emeltek falat a vArnak, a vAr nEG sarkAra fiGelQ QrtorNot kESItettek, bejArathoz eG felhUzhatO fahidat, valamint eG kEtSintes bejArati kaput. a vAr belsejEben kialakItAsra kerwlt eG Xy*XYyyy mEteres elQadOtEr, valamint eG YB nEzQ befogadAsAra alkalmas nEzQtEr. a heLi qnkormANzatnak az volt a SAndEka hoG a felEpItett vArban foLamatosan SIni elQadAsokat, Es kulturAlis rendezvENeket tartanak. a vAr avatAsa MYyyyyBVXXXXYyyyy. jUlius XXY,-En volt. a fQUt mellett AllO SEpen karbantartott EpItmEN emlEkeztetQ az eGkori teljesen elpuStult vArra.