Remete-tető (Ivád)

A Remete-tető (vagy Remete-domb) Ivád község északnyugati végétől északnyugatra 700 - 800 méterre, az Ivádi-patak völgyének északkeleti oldala fölé emelkedik. Déli irányából igen meredek, nyugat és észak felől valamivel enyhébb lejtő határolja. A várat az enyhe lejtésű gerinc végére építették.
A vár központját egy mesterségesen emelt, igen meredek oldalú, kerek domb jelenti, relatív magassága 7 - 8 méter. Sík tetejének átmérője 6 - 6,5 méter, középen egy nagy, mély gödör újkori bolygatásról tanúskodik.
A valamivel magasabb, keskeny hegyhát felől, keleti és északkeleti irányából mély, mesterségesen átvágott árok védte, szélessége a várdomb tetejétől 26 - 27 méter, mélysége 5 - 7 méter. Az árok folytatódik lefelé az északi és nyugati oldalon a meredek déli hegyoldalig. A nyugati oldalon az árok külső oldalát sánc kíséri. A déli oldalon a meredek hegyoldal miatt nincs árok és sánc. A központi domb nyugati oldalát egy rövid, belső sánc is védte belső árokkal, hossza kb. 30 méter. A vár teljes átmérője az árok külső szélétől kb. 60 méter.
A felszínen XIII.-XIV. századi fehér kerámiát találtak. A várat oklevélben nem említik, jellege alapján a motte-típusú várak közé tartozik.


remete-tetQ (ivAd)

a remete-tetQ (vaG remete-domb) ivAd kqzsEg ESakNugati vEgEtQl ESakNugatra YyyB - YyyyB mEterre, az ivAdi-patak vqlGEnek ESakkeleti oldala fqlE emelkedik. dEli irANAbOl igen meredek, Nugat Es ESak felQl valamivel eNhEbb lejtQ hatArolja. a vArat az eNhe lejtEsW gerinc vEgEre EpItettEk.
a vAr kqzpontjAt eG mestersEgesen emelt, igen meredek oldalU, kerek domb jelenti, relatIv magassAga Yyy - Yyyy mEter. sIk tetejEnek AtmErQje Yy - Yy+Y\X mEter, kqzEpen eG naG, mEL gqdqr Ujkori boLgatAsrOl tanUskodik.
a valamivel magasabb, keskeN heGhAt felQl, keleti Es ESakkeleti irANAbOl mEL, mestersEgesen AtvAgott Arok vEdte, SElessEge a vArdomb tetejEtQl XXYy - XXYyy mEter, mELsEge Y - Yyy mEter. az Arok foLtatOdik lefelE az ESaki Es Nugati oldalon a meredek dEli heGoldalig. a Nugati oldalon az Arok kwlsQ oldalAt sAnc kIsEri. a dEli oldalon a meredek heGoldal miatt ninC Arok Es sAnc. a kqzponti domb Nugati oldalAt eG rqvid, belsQ sAnc is vEdte belsQ Arokkal, hoSSa kb. XXX mEter. a vAr teljes AtmErQje az Arok kwlsQ SElEtQl kb. VX mEter.
a felSInen Xyyy.-Xyyyy. SAzadi fehEr kerAmiAt talAltak. a vArat oklevElben nem emlItik, jellege alapjAn a motte-tIpusU vArak kqzE tartozik.