Rezi

A vár a köz|ségtől északkeletre a Szántói-medence fölé magasodó Meleg-hegy 427 méter magas előreugró dolomit sziklafokára épült. A vártól északi irányban egyenes vonalban látható a medence északi oldalát záró Tátika hegyet koronázó vára, távolabbra pedig a sümegi vár falai. A nagyon meredek dolomit szirt csak a déli oldal felöl közelíthető meg, ahol egy nagyrészt mesterséges árok választja el a hegyfok többi részétől.
A vár pontos építési idejét nem ismerjük, bizonyosan 1291 és 1333 között építette a Pécz nemzettség. A nemzettség kihalása után a birtokaik visszaszálltak a királyra, és már mint Károly Róbert kezén lévő vár tűnik fel 1333-ban. A vár királyi adományként került a XIV. század közepe után a Laczkfi család kezére. A család 1346-ban kapta birtokul Keszthely környékét, birtokukban először 1378-ban szerepel a vár. Nagy Lajos király halálát követően a délvidéken kitőrt lázadásban tevékeny szerepe volt a Laczkfiknak, amiért is Zsigmond király Laczkfi Istvánt 1397-ben kivégeztette, és birtokait elkobozta. Pár évi királyi birtoklás után 1401-ben Eberhard zágrábi püspök és testvére kapta meg, de a püspök halála után ismét visszaszállt a királyra. Zsigmond király a várat zálogba adta, majd 1427 júniusában elvetti a környéken hatalmaskodó Medvei családtól és Gersei Pető Péternek és Lászlónak adományozta. Ettől kezdve a Rezi vár a Gersei Petők birtoka volt.
A Pető család rezi uralmát alig néhány esemény zavarta, 1440-ben Ulászló király és Albert király özvegye, Erzsébet belháborúja során az Ulászló-párti Petők várát Erzsébet királyné elvette és Zágorhiday Györgynek adományozta.A XV. század végén Mátyás halálát követő időszak katonai hadműveletei során az országba bevonuló Miksa császár hadai Rezi várát is elfoglaták, és rövid ideig birtokolták.
Rezi várának utolsó korszaka a török háborúkkal kapcolatos. Rezi várát először 1554-ben próbálták a törökök elfoglalni. Az ostromot követően a várat Gersei Pető János soproni ispán és királyi kapitány jelentősen átépíttette, korszerűsítette. Ebből az időszakból ismerjük a vár korabeli ábrázolását, melyet 1572 körül Giulio Turco hadmérnök készített.
A Gersei Pető család nem igazán tudott jelentős őrséget tartani a várban, 1571-ben 5 darabontot tudtak fizetni. A rosszul őrzött vár török kézre kerülése komoly veszélyt jelenthetett, így nem csoda, hogy 1586-ban Zala megye úgy határozott, hogy felkérik Zrínyi grófot a Tátika és a Rezi várak leromboltatására. Erre azonban nem került sor, mert 1588-ban még biztosan állt a vár. 1589-ben a török megtámadta a szomszédos Tátika várat, ez bizonyította a rosszul őrzött hegyi várak megtarthatatlanságát. Egy 1592-ben kelt oklevélben már a romba dőlt Rezi várról olvashatunk.
A hajdani várból napjainkra csak a keleti és a nyugati oldal hosszirányú falai maradtak fenn. A keleti fal végében jól érzékelhetőek a vár legfontosabb építményének, az öregtoronynak a maradványai.
1998-ban leomlott a keleti falszakasz jelentős része, mely után elindultak a vár konzerválási munkái, a falak megerősítése, és 2000-ben elkezdődtek a régészeti kutatások is. Ennek során került elő a vár kapuja, és került helyreállításra a mellette fekvő délnyugati torony. A vár kutatása és helyreállítása jelenleg is folyamatban van.


rezi

a vAr a kqzsEgtQl ESakkeletre a SAntOi-medence fqlE magasodO meleg-heG yyyyBXXYyy mEter magas elQreugrO dolomit SiklafokAra Epwlt. a vArtOl ESaki irANban eGenes vonalban lAthatO a medence ESaki oldalAt zArO tAtika heGet koronAzO vAra, tAvolabbra pedig a swmegi vAr falai. a naGon meredek dolomit Sirt Cak a dEli oldal felql kqzelIthetQ meg, ahol eG naGrESt mestersEges Arok vAlaStja el a heGfok tqbbi rESEtQl.
a vAr pontos EpItEsi idejEt nem ismerjwk, bizoNosan MyyBVXXXXy Es MyyyBXXXyyy kqzqtt EpItette a pEcz nemzettsEg. a nemzettsEg kihalAsa utAn a birtokaik viSSaSAlltak a kirALra, Es mAr mint kAroL rObert kezEn lEvQ vAr tWnik fel MyyyBXXXyyy-ban. a vAr kirALi adomANkEnt kerwlt a Xyyyy. SAzad kqzepe utAn a laczkfi CalAd kezEre. a CalAd MyyyBXXXXYy-ban kapta birtokul keStheL kqrNEkEt, birtokukban elQSqr MyyyBVXXYyyy-ban Serepel a vAr. naG lajos kirAL halAlAt kqvetQen a dElvidEken kitQrt lAzadAsban tevEkeN Serepe volt a laczkfiknak, amiErt is Zigmond kirAL laczkfi istvAnt MyyyBVXXXXYyy-ben kivEgeztette, Es birtokait elkobozta. pAr Evi kirALi birtoklAs utAn MyyyyBy-ben eberhard zAgrAbi pwspqk Es testvEre kapta meg, de a pwspqk halAla utAn ismEt viSSaSAllt a kirALra. Zigmond kirAL a vArat zAlogba adta, majd MyyyyBXXYyy jUniusAban elvetti a kqrNEken hatalmaskodO medvei CalAdtOl Es gersei petQ pEternek Es lASlOnak adomANozta. ettQl kezdve a rezi vAr a gersei petQk birtoka volt.
a petQ CalAd rezi uralmAt alig nEhAN esemEN zavarta, MyyyyBXXXX-ben ulASlO kirAL Es albert kirAL qzveGe, erZEbet belhAborUja sorAn az ulASlO-pArti petQk vArAt erZEbet kirALnE elvette Es zAgorhidai GqrGnek adomANozta.a XY. SAzad vEgEn mATAs halAlAt kqvetQ idQSak katonai hadmWveletei sorAn az orSAgba bevonulO miksa CASAr hadai rezi vArAt is elfoglatAk, Es rqvid ideig birtokoltAk.
rezi vArAnak utolsO korSaka a tqrqk hAborUkkal kapcolatos. rezi vArAt elQSqr MYBVyyyy-ben prObAltAk a tqrqkqk elfoglalni. az ostromot kqvetQen a vArat gersei petQ jAnos soproni ispAn Es kirALi kapitAN jelentQsen AtEpIttette, korSerWsItette. ebbQl az idQSakbOl ismerjwk a vAr korabeli AbrAzolAsAt, meLet MYBVXXyy kqrwl giulio turco hadmErnqk kESItett.
a gersei petQ CalAd nem igazAn tudott jelentQs QrsEget tartani a vArban, MYBVXXy-ben Y darabontot tudtak fizetni. a roSSul Qrzqtt vAr tqrqk kEzre kerwlEse komoL veSELt jelenthetett, IG nem Coda, hoG MYBVXXXYy-ban zala meGe UG hatArozott, hoG felkErik zrINi grOfot a tAtika Es a rezi vArak leromboltatAsAra. erre azonban nem kerwlt sor, mert MYBVXXXYyyy-ban mEg biztosan Allt a vAr. MYBVXXXYyyyy-ben a tqrqk megtAmadta a SomSEdos tAtika vArat, ez bizoNItotta a roSSul Qrzqtt heGi vArak megtarthatatlansAgAt. eG MYBVXXXXyy-ben kelt oklevElben mAr a romba dQlt rezi vArrOl olvashatunk.
a hajdani vArbOl napjainkra Cak a keleti Es a Nugati oldal hoSSirANU falai maradtak fenn. a keleti fal vEgEben jOl ErzEkelhetQek a vAr legfontosabb EpItmENEnek, az qregtoroNnak a maradvANai.
MYyyyyBVXXXXYyyy-ban leomlott a keleti falSakaS jelentQs rESe, meL utAn elindultak a vAr konzervAlAsi munkAi, a falak megerQsItEse, Es yyM-ben elkezdQdtek a rEgESeti kutatAsok is. ennek sorAn kerwlt elQ a vAr kapuja, Es kerwlt heLreAllItAsra a mellette fekvQ dElNugati toroN. a vAr kutatAsa Es heLreAllItAsa jelenleg is foLamatban van.