Romlottvár

Nagykanizsa-miklósfai városrészétől keletre, a Szentgyörgy-vári szőlőhegy keleti oldalán lévő kiugráson, a Bakónaki patakba tartó Szentgyörgyi folyás nevű, patakocska által vájt völgy nyugati peremén, környezetétől mély szárazárokkal elválasztva található a négyzet alakú erődítmény maradványa, amit a köznyelv csak Romlottvárként emlegetett.
A térségnek a török pusztítás után új lakossága lett, akik nem ismerték a középkori maradványok eredetét. A környékbeliek több legendát is költöttek. A legismertebb történet a következő: "Vár volt itt, melyet a török időkben romboltak le. Hasszán bég gyönyörű palotát épített, ahová Kanizsa környéki szép lányokat és asszonyokat vitetett. Amikor a bég Egerszeg környékén tanyázott, az elrabolt lányok és asszonyok rokonai lemészárolták az őrséget, és a várat is lerombolták."
Halis István (1855-1297) Nagykanizsa helytörténetírásának egyik legismertebb képviselője egy másik történetet ismert: "A város határa mellett, a mostani Szentgyörgy-vári szőlőhegy területén, állott a Szent Péter egyházának nevezett pálos kolostor... Az épületekből még látható itt-ott szétszórva néhány ezer tégladarab, melyet a nép el nem hordott építkezésekre, vagy össze nem tört kincsek keresése közben. Néphagyomány szerint a föllázadt köznép dúlta szét a kolostort és öldöste le a barátokat, mert az úri rendből való szerzetesek tűrhetetlenül sanyargatták a környéket, nőket raboltak, s vadászatban, rablásban és tivornyákban töltötték egész életüket. A zárda helyét a nép Romladék néven ismeri." A történet hibája, hogy tévesen a közeli a mai Pogányszentpéter határában egykor állt pálos kolostort azonosítja erre a helyre.
Egyesek szerint Zrínyi vára volt, de a valóságban a középkori Botszentgyörgy birtokosa építette. A vármaradványok és a rájuk vonatkozó történeti adatok azonosítására csak nagyon hosszú idő után került sor.
A Kanizsától délre eső terület a Bikács nemzetség birtokában volt. A nemzetség egyik tagja, Csapi András, fiúutóda nem lévén, 1459-ben megszerezte Mátyás király engedélyét lányai "fiúsíttatásához". Halála után négy lánya örökölte birtokait. Közülük Apollónia Bajnai Both János felesége lett, aki 1478-ban, majd 1523-ban megvette felesége testvéreinek a birtokait. Botszentgyörgy várát 1480-ban kezdték építeni a bajnai Both család tagjai, miután Mátyás királytól megkapták az engedélyt. 1507-ben Vidi Kis Mihály volt a várnagya, 1538-as dokumentumban felsorolják a castellum helyiségeit. 1566-ban Szigetvár eleste után Both Gáspár vezetésével sikeresen ellenállt a töröknek. Tahy Ferenc kanizsai főkapitány ezután királyi őrséget is helyezett ide. Akkoriban épült a külső palánk, az 1570-es években a várat délről, nyugatról és északról földsánccal is megerősítették.
1574-ben a Kanizsa védelmére szolgáló erősségek között sorolták fel a végvárként nyilvántartott Botszentgyörgyöt. 1575-ben a török ismét sikertelenül ostromolta. Az ezután kialakított új védelmi koncepció alapján a védelmi vonalat a Kanizsa folyó (ma Principális csatorna) vonaláig húzták vissza, ezzel Botszentgyörgy feleslegessé vált és 1577 után a várat felrobbantották.
Először 1969-ben Müller Róbert végzett itt kisebb ásatást. 1973-ban Vándor László, majd 1974-ben Koppány Tibor azonosította a várkastély okleveles anyagát. 1976-ban feltárták a nyugati szárny területét, majd 1989-1990-ben feltárták a castellum teljes területét, és a falak egy részét konzerválták.
A castellum zárt udvaros, egyemeletes épület volt, amelynek főbejárata kelet felé nézett. A boltozatos kapualj két oldalán helyezkedett el a várkápolna és a nagyterem. Az első emeleten és az északi alápincézett szárny felett lakószobák sora húzódott. A nyugati szárnyban voltak a konyhák és a tárolóhelyiségek. Az udvar közepétől délre egy 27 méter mély kút volt. A vár védelmét a déli oldalon egy nagyméretű torony, nyugaton egy szögletes és egy késő gótikus kályha állt. A főúri életmód gazdagságáról az előkerült tárgyi emlékek vallanak, köztük velencei üvegpoharak rátétdísszel és arannyal futtatva. A gótikus és reneszánsz kőkeretes ablakokban ólomba foglalt többszínű kerek üvegablakszemek engedték be a világosságot. Az északi szárnyban épített mellékhelyiség nyomai is előkerültek.


romlottvAr

naGkaniZa-miklOsfai vArosrESEtQl keletre, a SentGqrG-vAri SQlQheG keleti oldalAn lEvQ kiugrAson, a bakOnaki patakba tartO SentGqrGi foLAs nevW, patakoCka Altal vAjt vqlG Nugati peremEn, kqrNezetEtQl mEL SArazArokkal elvAlaStva talAlhatO a nEGzet alakU erQdItmEN maradvANa, amit a kqzNelv Cak romlottvArkEnt emlegetett.
a tErsEgnek a tqrqk puStItAs utAn Uj lakossAga lett, akik nem ismertEk a kqzEpkori maradvANok eredetEt. a kqrNEkbeliek tqbb legendAt is kqltqttek. a legismertebb tqrtEnet a kqvetkezQ: "vAr volt itt, meLet a tqrqk idQkben romboltak le. haSSAn bEg GqNqrW palotAt EpItett, ahovA kaniZa kqrNEki SEp lANokat Es aSSoNokat vitetett. amikor a bEg egerSeg kqrNEkEn taNAzott, az elrabolt lANok Es aSSoNok rokonai lemESAroltAk az QrsEget, Es a vArat is leromboltAk."
halis istvAn (MYyyyBVY-MyyBVXXXXYyy) naGkaniZa heLtqrtEnetIrAsAnak eGik legismertebb kEpviselQje eG mAsik tqrtEnetet ismert: "a vAros hatAra mellett, a mostani SentGqrG-vAri SQlQheG terwletEn, Allott a Sent pEter eGhAzAnak nevezett pAlos kolostor... az EpwletekbQl mEg lAthatO itt-ott SEtSOrva nEhAN ezer tEgladarab, meLet a nEp el nem hordott EpItkezEsekre, vaG qSSe nem tqrt kinCek keresEse kqzben. nEphaGomAN Serint a fqllAzadt kqznEp dUlta SEt a kolostort Es qldqste le a barAtokat, mert az Uri rendbQl valO Serzetesek tWrhetetlenwl saNargattAk a kqrNEket, nQket raboltak, s vadASatban, rablAsban Es tivorNAkban tqltqttEk egES Eletwket. a zArda heLEt a nEp romladEk nEven ismeri." a tqrtEnet hibAja, hoG tEvesen a kqzeli a mai pogANSentpEter hatArAban eGkor Allt pAlos kolostort azonosItja erre a heLre.
eGesek Serint zrINi vAra volt, de a valOsAgban a kqzEpkori botSentGqrG birtokosa EpItette. a vArmaradvANok Es a rAjuk vonatkozO tqrtEneti adatok azonosItAsAra Cak naGon hoSSU idQ utAn kerwlt sor.
a kaniZAtOl dElre esQ terwlet a bikAC nemzetsEg birtokAban volt. a nemzetsEg eGik tagja, Capi andrAs, fiUutOda nem lEvEn, MyyyyBVYyyyy-ben megSerezte mATAs kirAL engedELEt lANai "fiUsIttatAsAhoz". halAla utAn nEG lANa qrqkqlte birtokait. kqzwlwk apollOnia bajnai both jAnos felesEge lett, aki MyyyyBVXXYyyy-ban, majd MYBXXyyy-ban megvette felesEge testvEreinek a birtokait. botSentGqrG vArAt MyyyyBVXXX-ban kezdtEk EpIteni a bajnai both CalAd tagjai, miutAn mATAs kirALtOl megkaptAk az engedELt. MYBYyy-ben vidi kis mihAL volt a vArnaGa, MYBXXXYyyy-as dokumentumban felsoroljAk a castellum heLisEgeit. MYBVXYy-ban SigetvAr eleste utAn both gAspAr vezetEsEvel sikeresen ellenAllt a tqrqknek. tahi ferenc kaniZai fQkapitAN ezutAn kirALi QrsEget is heLezett ide. akkoriban Epwlt a kwlsQ palAnk, az MYBVXX-es Evekben a vArat dElrQl, NugatrOl Es ESakrOl fqldsAnccal is megerQsItettEk.
MYBVXXyyyy-ben a kaniZa vEdelmEre SolgAlO erQssEgek kqzqtt soroltAk fel a vEgvArkEnt NilvAntartott botSentGqrGqt. MYBVXXY-ben a tqrqk ismEt sikertelenwl ostromolta. az ezutAn kialakItott Uj vEdelmi koncepciO alapjAn a vEdelmi vonalat a kaniZa foLO (ma principAlis Catorna) vonalAig hUztAk viSSa, ezzel botSentGqrG feleslegessE vAlt Es MYBVXXYyy utAn a vArat felrobbantottAk.
elQSqr MYyyyyBVXYyyyy-ben mwller rObert vEgzett itt kisebb AsatAst. MYyyyyBVXXyyy-ban vAndor lASlO, majd MYyyyyBVXXyyyy-ben koppAN tibor azonosItotta a vArkastEL okleveles aNagAt. MYyyyyBVXXYy-ban feltArtAk a Nugati SArN terwletEt, majd MYyyyyBVXXXYyyyy-MYyyyyBVXXXX-ben feltArtAk a castellum teljes terwletEt, Es a falak eG rESEt konzervAltAk.
a castellum zArt udvaros, eGemeletes Epwlet volt, ameLnek fQbejArata kelet felE nEzett. a boltozatos kapualj kEt oldalAn heLezkedett el a vArkApolna Es a naGterem. az elsQ emeleten Es az ESaki alApincEzett SArN felett lakOSobAk sora hUzOdott. a Nugati SArNban voltak a koNhAk Es a tArolOheLisEgek. az udvar kqzepEtQl dElre eG XXYyy mEter mEL kUt volt. a vAr vEdelmEt a dEli oldalon eG naGmEretW toroN, Nugaton eG Sqgletes Es eG kEsQ gOtikus kALha Allt. a fQUri EletmOd gazdagsAgArOl az elQkerwlt tArGi emlEkek vallanak, kqztwk velencei wvegpoharak rAtEtdISSel Es araNNal futtatva. a gOtikus Es reneSAnS kQkeretes ablakokban Olomba foglalt tqbbSInW kerek wvegablakSemek engedtEk be a vilAgossAgot. az ESaki SArNban EpItett mellEkheLisEg Nomai is elQkerwltek.