Ságvár (Böre-vár)

Ságvártól 5 kilométerre nyugat-délnyugatra a Jaba-völgy déli oldalán, a Szent László hegy észak felé kinyúló keskeny, két oldalán rendkívül meredek, észak felé enyhén lejtő gerincének végén található a Böre-vár.
A kétrészes várat a gerinc felől, azaz déli irányból két átvágás is védte. Az első árok 18 méter széles és 5 méter mély, a második árok 25 méter széles és 7 méter mély. A két átvágás után következik az első várrész platója, melynek hossza 30 méter, szélessége 5 - 11 méter. Az első várrész platójának nyugati oldala magasabban fekszik. A nyugati és a keleti oldal alatt, 10 - 11 méteres szintkülönbséggel egy kb. 2 méter mély árok húzódik. A nyugati oldal árka északon felkanyarodik az első vár alá és ott befejeződik. A keleti oldal árka azonban egyenes vonalban tovább halad a második várrész alatt. Egy újabb átvágás után következik a belső várrész platója, az első platónál kb. 5 méterrel lejjebb kezdődik és a hegygerinc elkanyarodó végét foglalja magában. A belső várrész platója északi irányba lejt, északi végét egy 12 - 15 méter széles és egy 3 - 6 méter széles átvágás zárja le, majd a meredek hegyoldal következik. A belső várrész keleti oldala alatt, 5 - 6 m-rel alacsonyabb szinten, az első várrész alatti árok folytatódik a vár északi végéig. A vár teljes területe 150x57 méter.
Ságvár helység nevét 1138 és 1329 között Sagu-ként, 1460-ban Sagwar-ként említik. A helység a XV. század elején kaphatta az Árpád-kori várára utaló új nevét. A várra utaló egyéb adatot nem ismerünk.


sAgvAr (bqre-vAr)

sAgvArtOl Y kilomEterre Nugat-dElNugatra a jaba-vqlG dEli oldalAn, a Sent lASlO heG ESak felE kiNUlO keskeN, kEt oldalAn rendkIvwl meredek, ESak felE eNhEn lejtQ gerincEnek vEgEn talAlhatO a bqre-vAr.
a kEtrESes vArat a gerinc felQl, azaz dEli irANbOl kEt AtvAgAs is vEdte. az elsQ Arok XYyyy mEter SEles Es Y mEter mEL, a mAsodik Arok XXY mEter SEles Es Yyy mEter mEL. a kEt AtvAgAs utAn kqvetkezik az elsQ vArrES platOja, meLnek hoSSa XXX mEter, SElessEge Y - Xy mEter. az elsQ vArrES platOjAnak Nugati oldala magasabban fekSik. a Nugati Es a keleti oldal alatt, X - Xy mEteres SintkwlqnbsEggel eG kb. yy mEter mEL Arok hUzOdik. a Nugati oldal Arka ESakon felkaNarodik az elsQ vAr alA Es ott befejezQdik. a keleti oldal Arka azonban eGenes vonalban tovAbb halad a mAsodik vArrES alatt. eG Ujabb AtvAgAs utAn kqvetkezik a belsQ vArrES platOja, az elsQ platOnAl kb. Y mEterrel lejjebb kezdQdik Es a heGgerinc elkaNarodO vEgEt foglalja magAban. a belsQ vArrES platOja ESaki irANba lejt, ESaki vEgEt eG Xyy - XY mEter SEles Es eG yyy - Yy mEter SEles AtvAgAs zArja le, majd a meredek heGoldal kqvetkezik. a belsQ vArrES keleti oldala alatt, Y - Yy m-rel alaCoNabb Sinten, az elsQ vArrES alatti Arok foLtatOdik a vAr ESaki vEgEig. a vAr teljes terwlete BV*VYyy mEter.
sAgvAr heLsEg nevEt MBXXXYyyy Es MyyyBXXYyyyy kqzqtt sagu-kEnt, MyyyyBVX-ban sagvar-kEnt emlItik. a heLsEg a XY. SAzad elejEn kaphatta az ArpAd-kori vArAra utalO Uj nevEt. a vArra utalO eGEb adatot nem ismerwnk.