Salgó (Nógrád)

A Medves vidékének legismertebb és talán legszebb bazaltcsúcsa a 625 méter magas Salgó. Nagyméretű szabálytalan oszlopokból álló "zsákos" bazalttömbjét a legújabb vizsgálatok szerint mintegy 5 millió éve vulkáni kitörés hozta létre, melynek során először izzó kőzetdarabokból és forró vulkáni hamukból álló gyűrűszerű sánc alakult ki, közepén a kráterrel. Ebbe nyomult fel és ezt töltötte ki, mely kihűlése az izzó lávatömegközben zsugorodva oszlopos formában széthasadozott. Az évmilliók során a lazább szerkezetű sánc lepusztult, csak a ma is látható vaskos, kemény, oszlopos bazalt dacol tovább az időjárás viszontagságaival. A jégkorszakok nagyon kedveztek a további felaprózódásnak: ekkor keletkeztek a csúcsot övező lejtőket borító óriási kőtömbök, az ún. kőfolyások, kőtengerek, melyek ma is mozgásban vannak, ezért nem tud rajtuk a növényzet megtelepedni.
Salgó várának építése a Kacsicsok Illés ágához tartozó Simon bán nevéhez fűződik. Teljes kiépítésére a Szapolyai család időszakában, 1500 táján került sor. 1554-ben a török elfoglalta s mintegy negyven éven át birtokolta. Rövid ideig Balassi Bálint tulajdona is volt. A töröktől visszafoglalt és lerombolt vár azután évszázadokon át tovább omladozott, mígnem 1938-ban turisztikai célból kilátószerűen felújították. Előzetes feltárások utáni szakszerű helyreállítása az ezredforduló évei óta zajlik, és a leletek a korábbi feltevéseket gyakran módosítják.
1845 június 11.-én Petőfi Sándor is felkereste a várromot, melyre letelepedvén ezt írta: "Talán nem volt Magyarországon vár, mely olyan közel szomszédja lett volna a csillagoknak, mint Salgó. Sokáig ültem legfelső csúcsán: tekintetem mérföldeken, lelkem századokon túl barangolt". Az itt szerzett lenyűgöző élmény hatására született meg később a tájat gyönyörűen leíró "Salgó" című költeménye.


salgO (nOgrAd)

a medves vidEkEnek legismertebb Es talAn legSebb bazaltCUCa a YyBXXY mEter magas salgO. naGmEretW SabALtalan oSlopokbOl AllO "ZAkos" bazalttqmbjEt a legUjabb viZgAlatok Serint minteG Y milliO Eve vulkAni kitqrEs hozta lEtre, meLnek sorAn elQSqr izzO kQzetdarabokbOl Es forrO vulkAni hamukbOl AllO GWrWSerW sAnc alakult ki, kqzepEn a krAterrel. ebbe Nomult fel Es ezt tqltqtte ki, meL kihWlEse az izzO lAvatqmegkqzben Zugorodva oSlopos formAban SEthasadozott. az EvmilliOk sorAn a lazAbb SerkezetW sAnc lepuStult, Cak a ma is lAthatO vaskos, kemEN, oSlopos bazalt dacol tovAbb az idQjArAs viSontagsAgaival. a jEgkorSakok naGon kedveztek a tovAbbi felaprOzOdAsnak: ekkor keletkeztek a CUCot qvezQ lejtQket borItO OriAsi kQtqmbqk, az Un. kQfoLAsok, kQtengerek, meLek ma is mozgAsban vannak, ezErt nem tud rajtuk a nqvENzet megtelepedni.
salgO vArAnak EpItEse a kaCiCok illEs AgAhoz tartozO simon bAn nevEhez fWzQdik. teljes kiEpItEsEre a SapoLai CalAd idQSakAban, MYB tAjAn kerwlt sor. MYBVyyyy-ben a tqrqk elfoglalta s minteG neGven Even At birtokolta. rqvid ideig balassi bAlint tulajdona is volt. a tqrqktQl viSSafoglalt Es lerombolt vAr azutAn EvSAzadokon At tovAbb omladozott, mIgnem MYyyyyBXXXYyyy-ban turiStikai cElbOl kilAtOSerWen felUjItottAk. elQzetes feltArAsok utAni SakSerW heLreAllItAsa az ezredfordulO Evei Ota zajlik, Es a leletek a korAbbi feltevEseket Gakran mOdosItjAk.
MYyyyBXXXXY jUnius Xy.-En petQfi sAndor is felkereste a vArromot, meLre letelepedvEn ezt Irta: "talAn nem volt maGarorSAgon vAr, meL oLan kqzel SomSEdja lett volna a Cillagoknak, mint salgO. sokAig wltem legfelsQ CUCAn: tekintetem mErfqldeken, lelkem SAzadokon tUl barangolt". az itt Serzett leNWgqzQ ElmEN hatAsAra Swletett meg kEsQbb a tAjat GqNqrWen leIrO "salgO" cImW kqltemENe.