Salgó (Pest)

Perőcsénytől délkeletre mintegy négy kilométerre a Börzsöny Várbérc nevű 715 méter magas csúcsán állt egykor a Salgóvár, amely nem azonos a Salgótarjánnak is nevet adó Nógrád megyei, ismertebb Salgó várával. A várat valószínűleg a Hont-Pázmán nemzetségből származó Salgó építette a XIII. század második felében, aki a község első birtokosa volt.
Salgó várát első ízben 1386-ban említi okirat, ekkor királyi birtok volt. 1394-ben Szécsényi Kónyafi Simon volt a birtokosa, akinek halála után fia, Salgói Miklós örökölte, akit 1419-ben említenek uraként. Salgói Miklós azonban hamis pénzt veretett és Garai János temesi és pozsegai ispán feleségével, Hedvig hercegnővel házasságtörő viszonyt folytatott. E bűntettei miatt hűtlenségbe esett, ezért birtokait elvették, Salgó várát pedig 1424-ben lerombolták Luxemburgi Zsigmond király utasítására.
Amikor 1437-ben az uradalmat Lévai Cseh Péter zálogba megszerezte, a várat már nem említik. 1504-ben mint lerombolt várat említik.
Ma már csak csekély falmaradványai láthatók, viszont a sziklacsúcsról gyönyörű kilátás nyílik a Börzsöny belsejére.


salgO (pest)

perQCENtQl dElkeletre minteG nEG kilomEterre a bqrZqN vArbErc nevW YyyBXY mEter magas CUCAn Allt eGkor a salgOvAr, ameL nem azonos a salgOtarjAnnak is nevet adO nOgrAd meGei, ismertebb salgO vArAval. a vArat valOSInWleg a hont-pAzmAn nemzetsEgbQl SArmazO salgO EpItette a Xyyy. SAzad mAsodik felEben, aki a kqzsEg elsQ birtokosa volt.
salgO vArAt elsQ Izben MyyyBVXXXYy-ban emlIti okirat, ekkor kirALi birtok volt. MyyyBVXXXXyyyy-ben SECENi kONafi simon volt a birtokosa, akinek halAla utAn fia, salgOi miklOs qrqkqlte, akit MyyyyBXYyyyy-ben emlItenek urakEnt. salgOi miklOs azonban hamis pEnzt veretett Es garai jAnos temesi Es poZegai ispAn felesEgEvel, hedvig hercegnQvel hAzassAgtqrQ viSoNt foLtatott. e bWntettei miatt hWtlensEgbe esett, ezErt birtokait elvettEk, salgO vArAt pedig MyyyyBXXyyyy-ben leromboltAk lukSemburgi Zigmond kirAL utasItAsAra.
amikor MyyyyBXXXYyy-ben az uradalmat lEvai Ceh pEter zAlogba megSerezte, a vArat mAr nem emlItik. MYByyyy-ben mint lerombolt vArat emlItik.
ma mAr Cak CekEL falmaradvANai lAthatOk, viSont a SiklaCUCrOl GqNqrW kilAtAs NIlik a bqrZqN belsejEre.