Sárvár (Nádasdy-vár)

Az egyik legjobb állapotban fennmarad magyarországi vár, amely egy szabálytalan ötszög alakú, sarkain bástyákkal ellátott erődítmény. A Rába és a Gyöngyös patak kínálta természetes védelmet kihasználva már a XII. század végére felépítettek egy földvárat ezen a helyen. Az Árpád-ház kihalását követő feudális anarchia során Sárvár is az oligarchák kezére került, majd amikor a trónért folytatott harcokból győztesen kikerülő I. Károly visszafoglalta, hosszabb ideig királyi kezelés alatt állt. A Kanizsay család 1390-ben kapta adományként Zsigmond királytól, és - megszakítással - egészen 1535-ig tartották birtokukban. Mikor a família férfiágon kihalt, a Kanizsay Orsolyával kötött házassága folytán Nádasdy Tamás szerezte meg Sárvárt is. Mivel a terjeszkedő török hatalom már e területeket is fenyegette - a várat a szultáni hadak 1532-ben megostromolták - szükség volt jelentős átépítésére, megerősítésére. Ezért több évtizedig tartó építkezések kezdődtek meg, melyek nem voltak hiábavalóak, a hódítók nem tudták birtokba venni a vizesárokkal körbevett, ó-olaszbástyák által oltalmazott várat.
Az épületegyüttes azonban nem csak hadi célokat szolgált. A Nádasdy házaspár - fennmaradt levelezése nagy műveltségről és az egymás iránt érzett mély vonzalomról egyaránt tanúskodik - a kultúra és a művészet ápolására is alkalmas lakhelynek tekintette. A kifinomult ízléssel berendezett rezidencián gyakran tartózkodott Sylvester János az első magyar-latin nyelvkönyv megjelentetője, és itt hunyta le örökre szemét Tinódi Lantos Sebestyén.
Egyetlen fiuk Nádasdy Ferenc folytatta szülei kultúrapártoló tevékenységét, ám az utókor emlékét, mint sikeres hadvezérét őrzi elsősorban, akit az ellenség az "erős fekete bég" megtisztelő címmel illetett. Halála után özvegyét, Báthory Erzsébetet - azzal a váddal, hogy az örök fiatalság titkát keresve több száz fiatal lányt kínoztatott halálra - Csejte várában letöltendő életfogytig tartó rabságra ítélték. A família sorsa végül 1671-ben teljesedett be, mikor II. Nádasdy Ferencet a Wesselényi összeesküvésben játszott szerepe miatt fej- és jószágvesztésre ítélték. Az erősség a korona birtokába került, majd - hadi jelentőségét elvesztvén - több tulajdonosa volt, akik különböző átalakításokat végeztek rajta, megőrizve azt az utókornak.
A műemléki helyreállítás után megújult erődítménybe a hajdani vizesárkot átívelő hídon át bejutó látogató megcsodálhatja magát az épületegyüttest és a falai közt otthont kapó állandó történeti kiállításokat, továbbá a vár melletti ligetes parkban sétálva az épen maradt külső védőműveket is megtekintheti.


sArvAr (nAdasdi-vAr)

az eGik legjobb Allapotban fennmarad maGarorSAgi vAr, ameL eG SabALtalan qtSqg alakU, sarkain bAsTAkkal ellAtott erQdItmEN. a rAba Es a GqnGqs patak kInAlta termESetes vEdelmet kihaSnAlva mAr a Xyy. SAzad vEgEre felEpItettek eG fqldvArat ezen a heLen. az ArpAd-hAz kihalAsAt kqvetQ feudAlis anarchia sorAn sArvAr is az oligarchAk kezEre kerwlt, majd amikor a trOnErt foLtatott harcokbOl GQztesen kikerwlQ y. kAroL viSSafoglalta, hoSSabb ideig kirALi kezelEs alatt Allt. a kaniZai CalAd MyyyBVXXXX-ben kapta adomANkEnt Zigmond kirALtOl, Es - megSakItAssal - egESen MYBXXXY-ig tartottAk birtokukban. mikor a famIlia fErfiAgon kihalt, a kaniZai orsoLAval kqtqtt hAzassAga foLtAn nAdasdi tamAs Serezte meg sArvArt is. mivel a terjeSkedQ tqrqk hatalom mAr e terwleteket is feNegette - a vArat a SultAni hadak MYBXXXyy-ben megostromoltAk - SwksEg volt jelentQs AtEpItEsEre, megerQsItEsEre. ezErt tqbb Evtizedig tartO EpItkezEsek kezdQdtek meg, meLek nem voltak hiAbavalOak, a hOdItOk nem tudtAk birtokba venni a vizesArokkal kqrbevett, O-olaSbAsTAk Altal oltalmazott vArat.
az EpwleteGwttes azonban nem Cak hadi cElokat SolgAlt. a nAdasdi hAzaspAr - fennmaradt levelezEse naG mWveltsEgrQl Es az eGmAs irAnt Erzett mEL vonzalomrOl eGarAnt tanUskodik - a kultUra Es a mWvESet ApolAsAra is alkalmas lakheLnek tekintette. a kifinomult IzlEssel berendezett rezidenciAn Gakran tartOzkodott silvester jAnos az elsQ maGar-latin NelvkqNv megjelentetQje, Es itt huNta le qrqkre SemEt tinOdi lantos sebesTEn.
eGetlen fiuk nAdasdi ferenc foLtatta Swlei kultUrapArtolO tevEkeNsEgEt, Am az utOkor emlEkEt, mint sikeres hadvezErEt Qrzi elsQsorban, akit az ellensEg az "erQs fekete bEg" megtiStelQ cImmel illetett. halAla utAn qzveGEt, bAthori erZEbetet - azzal a vAddal, hoG az qrqk fiatalsAg titkAt keresve tqbb SAz fiatal lANt kInoztatott halAlra - Cejte vArAban letqltendQ EletfoGtig tartO rabsAgra ItEltEk. a famIlia sorsa vEgwl MYyBVXXy-ben teljesedett be, mikor yy. nAdasdi ferencet a vesselENi qSSeeskwvEsben jAtSott Serepe miatt fej- Es jOSAgveStEsre ItEltEk. az erQssEg a korona birtokAba kerwlt, majd - hadi jelentQsEgEt elveStvEn - tqbb tulajdonosa volt, akik kwlqnbqzQ AtalakItAsokat vEgeztek rajta, megQrizve azt az utOkornak.
a mWemlEki heLreAllItAs utAn megUjult erQdItmENbe a hajdani vizesArkot AtIvelQ hIdon At bejutO lAtogatO megCodAlhatja magAt az EpwleteGwttest Es a falai kqzt otthont kapO AllandO tqrtEneti kiAllItAsokat, tovAbbA a vAr melletti ligetes parkban sEtAlva az Epen maradt kwlsQ vEdQmWveket is megtekintheti.