Siklós (Garai-vár)

Az egyik legépebben maradt magyar várat a XIII. század második felében építették. A vár első említése 1294-ből maradt fenn. Legrégebbi épületrészeit a déli lakószárny pincéjében derítették fel a régészek, ez lehetett az egykori oklevelekben említett Kán nembeli Gyula nádor leszármazottai által emelt korai vár magja. A birtokuk után magukat Siklósinak nevező nemesi család lakta szolgaszemélyzetével. Siklóst is a tatárjárás utáni nagy várépítési korszak szülöttének tarthatjuk. Jelentős erődítményt formálhatott, mert 1316-ban még a Kőszegi nemzetség csapatai sem tudták ostromban bevenni.
A Siklósi család 1387-ben szembefordult a magyar trónra kerülő Luxemburgi Zsigmond királlyal, aki ezért hűtlennek nyilvánította őket, várbirtokukat elkobozta tőlük. Néhány esztendővel később a nagyhatalmú Garai bárói család tulajdonába került át, akik jelentős mértékben kibővítették területét, de még az alatta meghúzódó mezővárost is kőfallal kerítették körül. 1401-ben az ország főnemesei fellázadtak Zsigmond uralma ellen, akit Visegrád után a siklósi várban őriztek. Mivel azonban a bárók nem tudtak megegyezésre jutni, végül a helyi földesúr, Garai Miklós tanácsára visszahelyezték uralkodói méltóságába. Zsigmond nem felejtette el nagyúri támogatóját, akivel ligát kötött, majd ennek megpecsételésére a király és Garai báró feleségül vették Cillei nagyúr két leányát.
1440-re már kiépültek védőművei, melyeket az Ulászló király táborát erősítő Hunyadi János erdélyi vajda sem tudott bevenni. A Garai főnemesi család kihalta után Mátyás király Corvin János liptói hercegnek juttatta, de már a XVI. század elején a Perényi főúri család lakta épületeit. 1543-ban Szulejmán szultán óriási serege alig háromnapi viadal után bevonult falai közé. 1686-ban a Budát visszafoglaló Habsburg sereg hadjárata idején szabadult fel az Oszmán Birodalom megszállásától, katonai jelentőségét csak a Rákóczi-szabadságharc után vesztette el véglegesen. Császárhű birtokosai miatt nem robbantották fel, de belső lakóépületeit jelentős mértékben átformálták a barokk formavilág jegyei szerint.
1828-tól a Batthyány család volt a tulajdonosa, majd Benyovszky Lajos pozsonyi ügyvéd vásárolta meg. A II. világháború után egy évtizedig gazdátlan volt, majd csak az 1955-ben elkezdődő régészeti feltárás és helyreállítás után kapta meg jelenlegi szerepét. Nagy történelmi időket látott falai között vármúzeumot, szállodát és éttermet rendeztek be.


siklOs (garai-vAr)

az eGik legEpebben maradt maGar vArat a Xyyy. SAzad mAsodik felEben EpItettEk. a vAr elsQ emlItEse MyyBVXXXXyyyy-bQl maradt fenn. legrEgebbi EpwletrESeit a dEli lakOSArN pincEjEben derItettEk fel a rEgESek, ez lehetett az eGkori oklevelekben emlItett kAn nembeli Gula nAdor leSArmazottai Altal emelt korai vAr magja. a birtokuk utAn magukat siklOsinak nevezQ nemesi CalAd lakta SolgaSemELzetEvel. siklOst is a tatArjArAs utAni naG vArEpItEsi korSak SwlqttEnek tarthatjuk. jelentQs erQdItmENt formAlhatott, mert MyyyBXYy-ban mEg a kQSegi nemzetsEg Capatai sem tudtAk ostromban bevenni.
a siklOsi CalAd MyyyBVXXXYyy-ben Sembefordult a maGar trOnra kerwlQ lukSemburgi Zigmond kirALLal, aki ezErt hWtlennek NilvAnItotta Qket, vArbirtokukat elkobozta tQlwk. nEhAN eStendQvel kEsQbb a naGhatalmU garai bArOi CalAd tulajdonAba kerwlt At, akik jelentQs mErtEkben kibQvItettEk terwletEt, de mEg az alatta meghUzOdO mezQvArost is kQfallal kerItettEk kqrwl. MyyyyBy-ben az orSAg fQnemesei fellAzadtak Zigmond uralma ellen, akit visegrAd utAn a siklOsi vArban Qriztek. mivel azonban a bArOk nem tudtak megeGezEsre jutni, vEgwl a heLi fqldesUr, garai miklOs tanACAra viSSaheLeztEk uralkodOi mEltOsAgAba. Zigmond nem felejtette el naGUri tAmogatOjAt, akivel ligAt kqtqtt, majd ennek megpeCEtelEsEre a kirAL Es garai bArO felesEgwl vettEk cillei naGUr kEt leANAt.
MyyyyBXXXX-re mAr kiEpwltek vEdQmWvei, meLeket az ulASlO kirAL tAborAt erQsItQ huNadi jAnos erdELi vajda sem tudott bevenni. a garai fQnemesi CalAd kihalta utAn mATAs kirAL corvin jAnos liptOi hercegnek juttatta, de mAr a XYy. SAzad elejEn a perENi fQUri CalAd lakta Epwleteit. MYBXXXXyyy-ban SulejmAn SultAn OriAsi serege alig hAromnapi viadal utAn bevonult falai kqzE. MYyBVXXXYy-ban a budAt viSSafoglalO habsburg sereg hadjArata idejEn Sabadult fel az oSmAn birodalom megSAllAsAtOl, katonai jelentQsEgEt Cak a rAkOczi-SabadsAgharc utAn veStette el vEglegesen. CASArhW birtokosai miatt nem robbantottAk fel, de belsQ lakOEpwleteit jelentQs mErtEkben AtformAltAk a barokk formavilAg jeGei Serint.
MYyyyBXXYyyy-tOl a batthiAN CalAd volt a tulajdonosa, majd beNovSki lajos poZoNi wGvEd vAsArolta meg. a yy. vilAghAborU utAn eG Evtizedig gazdAtlan volt, majd Cak az MYyyyyBVY-ben elkezdQdQ rEgESeti feltArAs Es heLreAllItAs utAn kapta meg jelenlegi SerepEt. naG tqrtEnelmi idQket lAtott falai kqzqtt vArmUzeumot, SAllodAt Es Ettermet rendeztek be.