Siófok (Őrtorony)

A Balatontól 2,4 km-re Siófoktól keletre, Balatonszabadi és Szabadifürdő közötti szőlőtermő területből kiemelkedő kis dombon található a Pusztatorony egykori várának maradványa, valamint a templomából megmaradt oltár.
A Pusztatoronyi dűlő kiemelkedő dombjáról már az 1800-as évek végétől ismertek római és középkori leletek. A domb tetején lévő toronyra emlékeztető rommaradványt a II. világháborúban katonai lőállásként használták. 1965-ben még jól látszott a megmaradt 1,3 méter magas és 5,4 méter hosszú valamint a hozzá L alakban csatlakozó 2,3 méteres falmaradvány.
1972-ben víztározót építettek a romtól keletre és ekkor csontvázakat találtak.
1982 áprilisában a megmaradt falaktól kb. 150 méterre délre egy négyzetméternyi területen szétszóródott és megközelítőleg 6500 kisezüst dénár, illetőleg garas és lengyel monetta került elő szőlőültetés közben. Friedrich György a termelőszövetkezet akkori főágazat vezetője jelentette be a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumhoz a nagyobb korsóban elrejtett kincsleletet. Egy borzacskóban ezüst hajkarikák, ezüst gyűrűk (köztük egy monogramos pecsétgyűrű), valamint a sárkányos díszű ruhakapcsok, csüngővel, karikán, valamint arany, ékköves fejdísz kerültek elő. A pénzek a XVI. század elejétől a század végéig kelteződtek.
1983 nyarán megtörtént a rom környékének teljes feltárása. Ennek során kiderült, hogy a kőből készült téglalap alakú toronyhoz délről egy kétosztású helyiség csatlakozott. Innen nyílt a nyugat-keleti irányú, 20 méter hosszú és 6 méter széles, félköríves szentéllyel záródó templom. Ennek délen egy kis téglalap alakú tornya is volt. Körben, egészen a 35 méter hosszú domb lábáig a temető sírjai találhatóak. Alul egy hat méter széles és három méter mély árok (sánc) húzódott.
A leletek alapján a XI. századi a templom és temető. A templom a környék egyik legkorábbi szakrális épülete lehetett. A színes vakolattal ellátott templomot a XIV.-XV. században átépítették: támpillérekkel látták el és gótikus stílusban átboltozták. A rá vonatkozó első forrásadatok (1332-34) szerint Péter nevű papja 70 - 70 kisdénárt, vagyis többet fizetett, mint Fok vagy Töreki Szent Péter egyháza.
Az templomban és körülötte is sűrűn egymás mellé és fölé is, temetkeztek. A korai S végű hajkarikás sírok mellett különlegesen szép XIV.-XV. századi mellékletekkel látták el a halottakat. Szent István szabadjai építhették Szent Mihály, azaz a veszprémi püspöki székesegyház szentjének tiszteletére. 1370-ben szerepeltek a nobiles Zabady, vagyis a Szabadiból való nemesek, akik Szent István szabadjainak ivadékai voltak. Veszprém környékén több Szabadi nevű faluról is tudunk. Ezek szinte mind a Koppány és István által 997-ben Veszprém környékén vívott nagy ütközet környékén találhatók. A pusztatoronyi templom Szent István korához is köthető, de egyelőre még csak a föld alatt megőrzött műemlék.
A dombon megcsodálhatjuk Pusztatorony egykori várának maradványait és a templomából megmaradt oltárt. Balatonszabadi köz|ség ide állíttatta Veszprémi Imre milleniumi emlékművét 2001-ben. Találhatunk itt még egy geodéziai alappontot és egy szalonnasütésre is alkalmas "kőrakást".


siOfok (QrtoroN)

a balatontOl yy+yyyy\X km-re siOfoktOl keletre, balatonSabadi Es SabadifwrdQ kqzqtti SQlQtermQ terwletbQl kiemelkedQ kis dombon talAlhatO a puStatoroN eGkori vArAnak maradvANa, valamint a templomAbOl megmaradt oltAr.
a puStatoroNi dWlQ kiemelkedQ dombjArOl mAr az MYyyyB-as Evek vEgEtQl ismertek rOmai Es kqzEpkori leletek. a domb tetejEn lEvQ toroNra emlEkeztetQ rommaradvANt a yy. vilAghAborUban katonai lQAllAskEnt haSnAltAk. MYyyyyBVXY-ben mEg jOl lAtSott a megmaradt y+yyy\X mEter magas Es Y+yyyy\X mEter hoSSU valamint a hozzA V alakban CatlakozO yy+yyy\X mEteres falmaradvAN.
MYyyyyBVXXyy-ben vIztArozOt EpItettek a romtOl keletre Es ekkor ContvAzakat talAltak.
MYyyyyBVXXXyy AprilisAban a megmaradt falaktOl kb. BV mEterre dElre eG nEGzetmEterNi terwleten SEtSOrOdott Es megkqzelItQleg YyMYB kisezwst dEnAr, illetQleg garas Es lenGel monetta kerwlt elQ SQlQwltetEs kqzben. friedrich GqrG a termelQSqvetkezet akkori fQAgazat vezetQje jelentette be a kaposvAri rippl-rOnai mUzeumhoz a naGobb korsOban elrejtett kinCleletet. eG borzaCkOban ezwst hajkarikAk, ezwst GWrWk (kqztwk eG monogramos peCEtGWrW), valamint a sArkANos dISW ruhakapCok, CwngQvel, karikAn, valamint araN, Ekkqves fejdIS kerwltek elQ. a pEnzek a XYy. SAzad elejEtQl a SAzad vEgEig keltezQdtek.
MYyyyyBVXXXyyy NarAn megtqrtEnt a rom kqrNEkEnek teljes feltArAsa. ennek sorAn kiderwlt, hoG a kQbQl kESwlt tEglalap alakU toroNhoz dElrQl eG kEtoStAsU heLisEg Catlakozott. innen NIlt a Nugat-keleti irANU, XX mEter hoSSU Es Yy mEter SEles, fElkqrIves SentELLel zArOdO templom. ennek dElen eG kis tEglalap alakU torNa is volt. kqrben, egESen a XXXY mEter hoSSU domb lAbAig a temetQ sIrjai talAlhatOak. alul eG hat mEter SEles Es hArom mEter mEL Arok (sAnc) hUzOdott.
a leletek alapjAn a Xy. SAzadi a templom Es temetQ. a templom a kqrNEk eGik legkorAbbi SakrAlis Epwlete lehetett. a SInes vakolattal ellAtott templomot a Xyyyy.-XY. SAzadban AtEpItettEk: tAmpillErekkel lAttAk el Es gOtikus stIlusban AtboltoztAk. a rA vonatkozO elsQ forrAsadatok (MyyyBXXXyy-XXXyyyy) Serint pEter nevW papja VXX - VXX kisdEnArt, vaGis tqbbet fizetett, mint fok vaG tqreki Sent pEter eGhAza.
az templomban Es kqrwlqtte is sWrWn eGmAs mellE Es fqlE is, temetkeztek. a korai s vEgW hajkarikAs sIrok mellett kwlqnlegesen SEp Xyyyy.-XY. SAzadi mellEkletekkel lAttAk el a halottakat. Sent istvAn Sabadjai EpIthettEk Sent mihAL, azaz a veSprEmi pwspqki SEkeseGhAz SentjEnek tiSteletEre. MyyyBVXX-ben Serepeltek a nobiles zabadi, vaGis a SabadibOl valO nemesek, akik Sent istvAn Sabadjainak ivadEkai voltak. veSprEm kqrNEkEn tqbb Sabadi nevW falurOl is tudunk. ezek Sinte mind a koppAN Es istvAn Altal YyyyyBVXXXXYyy-ben veSprEm kqrNEkEn vIvott naG wtkqzet kqrNEkEn talAlhatOk. a puStatoroNi templom Sent istvAn korAhoz is kqthetQ, de eGelQre mEg Cak a fqld alatt megQrzqtt mWemlEk.
a dombon megCodAlhatjuk puStatoroN eGkori vArAnak maradvANait Es a templomAbOl megmaradt oltArt. balatonSabadi kqzsEg ide AllIttatta veSprEmi imre milleniumi emlEkmWvEt yyMy-ben. talAlhatunk itt mEg eG geodEziai alappontot Es eG SalonnaswtEsre is alkalmas "kQrakAst".