Sirok Kis-Vár-hegy

Sirokon a sportpályától délre emelkedik a 266 méter magas (relatív magassága kb. 100 méter) Kis-Vár-hegy. A hegy nyugati és déli lábánál folyik a Tarna patak, délen a Kis-Vár-hegy és a Nagy-Vár-hegy közötti szűk völgyben.
A Kis-Vár-hegy déli oldala rendkívül meredek. A hegytető déli kb. 400 méter hosszú közel egyenes vonalú oldalát északra félkörben lankásabb hegyoldal veszi körül. Itt a csúcstól kb. 20 - 50 méterrel alacsonyabb szinten bronzkori sánc maradványa látható, amely a nyugati végétől kezdve enyhén lejtve követi a felszínt és csak a keleti végén emelkedik kb. 100 méter hosszan. A hegytető délnyugati részén Árpád-kori vár romja látható. A vár a déli meredek oldalt követi, nyugaton és keleten mély árokban és sáncban végződik. A két árok közötti távolság kb. 175 méter.


sirok kis-vAr-heG

sirokon a sportpALAtOl dElre emelkedik a yyBVXYy mEter magas (relatIv magassAga kb. B mEter) kis-vAr-heG. a heG Nugati Es dEli lAbAnAl foLik a tarna patak, dElen a kis-vAr-heG Es a naG-vAr-heG kqzqtti SWk vqlGben.
a kis-vAr-heG dEli oldala rendkIvwl meredek. a heGtetQ dEli kb. yyyyB mEter hoSSU kqzel eGenes vonalU oldalAt ESakra fElkqrben lankAsabb heGoldal veSi kqrwl. itt a CUCtOl kb. XX - V mEterrel alaCoNabb Sinten bronzkori sAnc maradvANa lAthatO, ameL a Nugati vEgEtQl kezdve eNhEn lejtve kqveti a felSInt Es Cak a keleti vEgEn emelkedik kb. B mEter hoSSan. a heGtetQ dElNugati rESEn ArpAd-kori vAr romja lAthatO. a vAr a dEli meredek oldalt kqveti, Nugaton Es keleten mEL Arokban Es sAncban vEgzQdik. a kEt Arok kqzqtti tAvolsAg kb. BVXXY mEter.