Sirok

Hazánk egyik legszebb sziklavára, 294 méter magasban. Eredetileg ősi pogány vár volt, az oklevelek először 1267-ben említik. A honfoglalás után az Aba nemzettség Bohr-Bodon ágának tulajdona volt, kiknek leszármazottjai Csák Máté oldalán szembefordultak a királlyal. 1320-ban Károly Róbert seregei elfoglalták a várat, és az királyi tulajdon lett. Várnagya Kompolthy Imre volt. 1332-ben a király egy Cernyik nevezetű cseh vitéznek adományozta, akinek halála után, 1337-ben ismét királyi tulajdonba került. 1372-ben Nagy Lajos király felújította a várat. De a munkálatok költségeit Domoszlai Miklós hevesi alispán vállalta fel, amiért a király 2000 forint értékben zálogba adta neki. 1388-ban Tari László kiváltotta a várat, és falut alapított a vár alatt. Az örökösök kihalásával hosszas pereskedés után a híres Országh-család birtoka lett évtizedeken át.
A török veszély miatt, főleg Hatvan eleste után 1544-ben megnőtt a vár katonai jelentősége. Országh Kristóf megerősítette a várat, és az 100 lovasával mint Eger legerősebb elővára, bekapcsolódott az ország védelmi rendszerébe. Erős vár hírében állt, a törökök meg sem próbálkoztak bevételével. 1567-ben Kristóf halála után leánytestvére révén Török Ferenc, majd Homonnai István, végül Nyári Pál egri várkapitány tulajdona lett. Eger eleste után 1596 októberében az őrség elmenekült, s így ostrom nélkül került török kézre.
A törökök megerősítették az alsó várat, új bástyákat emeltek, a falakat megmagasították a környék templomainak köveiből. A várat 91 évig uralták, 1687 okteberében adták fel.
A Rákóczi szabadságharc idején a kurucok vették birtokba, de Orczy István, az akkori birtokos nyomására 1709-ben feladták. A szabadságharc leverése után Doria, császári tábornok már elvégeztette az első robbantásokat, és 1713-ban véglegesen lerombolták a falakat.
Feltárását 1965-ben Kovács Béla régész végezte, az alsó vár területén. Felújítása és részleges rekonstrukciója a Széchenyi Terv keretében került megvalósításra.


sirok

hazAnk eGik legSebb SiklavAra, yyBVXXXXyyyy mEter magasban. eredetileg Qsi pogAN vAr volt, az oklevelek elQSqr MyyBVXYyy-ben emlItik. a honfoglalAs utAn az aba nemzettsEg bohr-bodon AgAnak tulajdona volt, kiknek leSArmazottjai CAk mAtE oldalAn Sembefordultak a kirALLal. MyyyBXX-ban kAroL rObert seregei elfoglaltAk a vArat, Es az kirALi tulajdon lett. vArnaGa kompolthi imre volt. MyyyBXXXyy-ben a kirAL eG cerNik nevezetW Ceh vitEznek adomANozta, akinek halAla utAn, MyyyBXXXYyy-ben ismEt kirALi tulajdonba kerwlt. MyyyBVXXyy-ben naG lajos kirAL felUjItotta a vArat. de a munkAlatok kqltsEgeit domoSlai miklOs hevesi alispAn vAllalta fel, amiErt a kirAL yyM forint ErtEkben zAlogba adta neki. MyyyBVXXXYyyy-ban tari lASlO kivAltotta a vArat, Es falut alapItott a vAr alatt. az qrqkqsqk kihalAsAval hoSSas pereskedEs utAn a hIres orSAgh-CalAd birtoka lett Evtizedeken At.
a tqrqk veSEL miatt, fQleg hatvan eleste utAn MYBXXXXyyyy-ben megnQtt a vAr katonai jelentQsEge. orSAgh kristOf megerQsItette a vArat, Es az B lovasAval mint eger legerQsebb elQvAra, bekapColOdott az orSAg vEdelmi rendSerEbe. erQs vAr hIrEben Allt, a tqrqkqk meg sem prObAlkoztak bevEtelEvel. MYBVXYyy-ben kristOf halAla utAn leANtestvEre rEvEn tqrqk ferenc, majd homonnai istvAn, vEgwl NAri pAl egri vArkapitAN tulajdona lett. eger eleste utAn MYBVXXXXYy oktOberEben az QrsEg elmenekwlt, s IG ostrom nElkwl kerwlt tqrqk kEzre.
a tqrqkqk megerQsItettEk az alsO vArat, Uj bAsTAkat emeltek, a falakat megmagasItottAk a kqrNEk templomainak kqveibQl. a vArat VXXXXy Evig uraltAk, MYyBVXXXYyy okteberEben adtAk fel.
a rAkOczi SabadsAgharc idejEn a kurucok vettEk birtokba, de orczi istvAn, az akkori birtokos NomAsAra MYyyBYyyyy-ben feladtAk. a SabadsAgharc leverEse utAn doria, CASAri tAbornok mAr elvEgeztette az elsQ robbantAsokat, Es MYyyBXyyy-ban vEglegesen leromboltAk a falakat.
feltArAsAt MYyyyyBVXY-ben kovAC bEla rEgES vEgezte, az alsO vAr terwletEn. felUjItAsa Es rESleges rekonstrukciOja a SEcheNi terv keretEben kerwlt megvalOsItAsra.