Solymosi Óvár

Gyöngyössolymos és Galyatető közötti sárga sáv turistajelzésből kiágazó sárga kereszt jelzéstől délre, az Üvöltő-gerinc déli végéből keleti irányban kiágazó gerincen 570 méter magasan található a solymosi Óvár.
A várat három oldalról meredek lejtők határolják, a Szuhár-patak és a völgyben kanyargó út fölé kb. 60 méterrel magasodik. A támadható nyugati oldalon egy 3 méter mély és 15 méter széles várárok övezi, amiből a kitermelt földet az árok külső oldalára és a hegy északi oldalára hordták. A vár belső területe kb. 45x12 méter.
A várat írott források nem említik.


soLmosi OvAr

GqnGqssoLmos Es gaLatetQ kqzqtti sArga sAv turistajelzEsbQl kiAgazO sArga kereSt jelzEstQl dElre, az wvqltQ-gerinc dEli vEgEbQl keleti irANban kiAgazO gerincen YBVXX mEter magasan talAlhatO a soLmosi OvAr.
a vArat hArom oldalrOl meredek lejtQk hatAroljAk, a SuhAr-patak Es a vqlGben kaNargO Ut fqlE kb. VX mEterrel magasodik. a tAmadhatO Nugati oldalon eG yyy mEter mEL Es XY mEter SEles vArArok qvezi, amibQl a kitermelt fqldet az Arok kwlsQ oldalAra Es a heG ESaki oldalAra hordtAk. a vAr belsQ terwlete kb. XXXXY*Xyy mEter.
a vArat Irott forrAsok nem emlItik.