Somlóvár (Doba)

A várat feltehetően a tatárjárás után építették, de először egy 1352-ben keltezett oklevélben szerepel "castrum Somlo" néven, amikor Nagy Lajos király Chenik fia Jánostól elvette és Heym fia Benedewknek adományozta.
1386 és 1389 között Zámbó Miklós zálogbirtoka volt. Zsigmond király 1389-ben Garai Miklós nádornak és testvérének Jánosnak adományozta. 1443 és 1446 között a Rozgonyiak kezén volt. Mátyás király 1479-ben kedvelt hívének Kinizsi Pálnak ajándékozta. Kinizsi a várat 1492 után Szapolyai Istvánnak, Szepes vármegye örökös főispánjának zálogosította el, aki János és György fiaival együtt 1495-ben királyi adományul is megkapta azt. A Szapolyaiak azonban még ebben az évben 12000 arany forintért Erdődy Bakócz Tamás egri püspöknek és testvéreinek adták el. Erdődy Bakócz Tamás a várat teljesen rendbe hozatta. 1501-ben, majd 1517-ben végrendeletileg unokaöccsének Erdődy Péternek hagyományozta Somló várát és tartozékait, aki II. Lajos király jóváhagyásával kapta meg azt.
Somló vára az Erdődy család birtoka 1546-ig, amikor Erdődy Péter a devecseri Csoron Andrásnak zálogosította el 2000 forintért, majd 1558-ban örök áron neki és gyermekeinek Jánosnak, Katalinnak és Margitnak eladta. Csoron János halála után 1597-ben lányai osztoztak a birtokon, Somló vára Anna kezével Liszthy Istváné lett. A kincstár még ebben az évben pert indított a birtoklás ellen. A hosszan elnyúló per miatt a vár állagmegóvásával senki sem törődött, ezért az 1638. évi országgyűlés kénytelen volt a vár megerősítését elrendelni. Csoron Anna halálát követően fia Ferenc, az ő halála után özvegye rátóti Gyulaffy Zsuzsanna, majd halála után fia Liszthy László a költő tulajdona lett. László állítólag rablólovag volt, amiért a bécsi törvényszék halálra ítélte és lefejezte.
1707 az utolsó dátum a vár életében, amikor a kuruc Vak Bottyán foglalta el és hozatta rendbe. A felkelés bukása után hadi jelentőségét vesztve romlásnak indult. Hosszas pereskedés után 1735-ben a már romvár és uradalma visszakerült az Erdődyek birtokába, akik 1945-ig kezükben tartották.


somlOvAr (doba)

a vArat feltehetQen a tatArjArAs utAn EpItettEk, de elQSqr eG MyyyBVyy-ben keltezett oklevElben Serepel "castrum somlo" nEven, amikor naG lajos kirAL chenik fia jAnostOl elvette Es heim fia benedevknek adomANozta.
MyyyBVXXXYy Es MyyyBVXXXYyyyy kqzqtt zAmbO miklOs zAlogbirtoka volt. Zigmond kirAL MyyyBVXXXYyyyy-ben garai miklOs nAdornak Es testvErEnek jAnosnak adomANozta. MyyyyBXXXXyyy Es MyyyyBXXXXYy kqzqtt a rozgoNiak kezEn volt. mATAs kirAL MyyyyBVXXYyyyy-ben kedvelt hIvEnek kiniZi pAlnak ajAndEkozta. kiniZi a vArat MyyyyBVXXXXyy utAn SapoLai istvAnnak, Sepes vArmeGe qrqkqs fQispAnjAnak zAlogosItotta el, aki jAnos Es GqrG fiaival eGwtt MyyyyBVXXXXY-ben kirALi adomANul is megkapta azt. a SapoLaiak azonban mEg ebben az Evben XyyM araN forintErt erdQdi bakOcz tamAs egri pwspqknek Es testvEreinek adtAk el. erdQdi bakOcz tamAs a vArat teljesen rendbe hozatta. MYBy-ben, majd MYBXYyy-ben vEgrendeletileg unokaqCCEnek erdQdi pEternek haGomANozta somlO vArAt Es tartozEkait, aki yy. lajos kirAL jOvAhaGAsAval kapta meg azt.
somlO vAra az erdQdi CalAd birtoka MYBXXXXYy-ig, amikor erdQdi pEter a deveCeri Coron andrAsnak zAlogosItotta el yyM forintErt, majd MYBVYyyy-ban qrqk Aron neki Es Germekeinek jAnosnak, katalinnak Es margitnak eladta. Coron jAnos halAla utAn MYBVXXXXYyy-ben lANai oStoztak a birtokon, somlO vAra anna kezEvel liSthi istvAnE lett. a kinCtAr mEg ebben az Evben pert indItott a birtoklAs ellen. a hoSSan elNUlO per miatt a vAr AllagmegOvAsAval senki sem tqrQdqtt, ezErt az MYyBXXXYyyy. Evi orSAgGWlEs kENtelen volt a vAr megerQsItEsEt elrendelni. Coron anna halAlAt kqvetQen fia ferenc, az Q halAla utAn qzveGe rAtOti Gulaffi ZuZanna, majd halAla utAn fia liSthi lASlO a kqltQ tulajdona lett. lASlO AllItOlag rablOlovag volt, amiErt a bECi tqrvENSEk halAlra ItElte Es lefejezte.
MYyyBYyy az utolsO dAtum a vAr EletEben, amikor a kuruc vak boTTAn foglalta el Es hozatta rendbe. a felkelEs bukAsa utAn hadi jelentQsEgEt veStve romlAsnak indult. hoSSas pereskedEs utAn MYyyBXXXY-ben a mAr romvAr Es uradalma viSSakerwlt az erdQdiek birtokAba, akik MYyyyyBXXXXY-ig kezwkben tartottAk.