Szádvár

Szádvár megépítésének időpontja nem ismert, első említése V. István 1268-ban kelt okleveléből származik. A szabálytalan alaprajzú, belsőtornyos vár a Miskolcról Kassára vezető utat ellenőrző erődláncolat egyik fontos tagja volt.
Története során több birtokosa is volt, a legjelentősebb szerepet a Bebek család játszotta a vár életében, akik először a XV. század elején szerezték meg. A mohácsi csata után Bebek Ferenc uralta, aki fiával, Bebek Györggyel átalakítási munkálatokat végeztetett. Az erődítmény ekkor nyerte el végleges formáját, többek között ekkor épültek az ágyúrondellák, és szokatlan megoldásként az északi oldalon létesített kötélpályás felvonó, amit "csigának" neveztek.
Szádvár lesúlyosabb ostromát 1567 januárjában élte át, amikor Schwendi Lázár felsőmagyarországi kapitány hadai fogták gyűrűbe. Heves ágyúzással a falat megbontották, ennek következtében a hősiesen védekező Bebek György felesége, Patócsy Zsófia - szabad elvonulás fejében - a várat kénytelen volt feladni.
A XVII. században egymást váltották tulajdonosai. 1682-ben Thököl|y Imre kurucai vették birtokba, akik a következő évben sikeresen megvédték a Bécs alól a Bódva völgyén át hazavonuló Sobieski János lengyel király csapataitól.
Szádvár "elrontásáról" 1686-ban döntöttek Bécsben, a parancs végrehajtása óta hazánk egyik legnagyobb alapterületű vára romokban áll.


SAdvAr

SAdvAr megEpItEsEnek idQpontja nem ismert, elsQ emlItEse Y. istvAn MyyBVXYyyy-ban kelt oklevelEbQl SArmazik. a SabALtalan alaprajzU, belsQtorNos vAr a miskolcrOl kassAra vezetQ utat ellenQrzQ erQdlAncolat eGik fontos tagja volt.
tqrtEnete sorAn tqbb birtokosa is volt, a legjelentQsebb Serepet a bebek CalAd jAtSotta a vAr EletEben, akik elQSqr a XY. SAzad elejEn SereztEk meg. a mohACi Cata utAn bebek ferenc uralta, aki fiAval, bebek GqrGGel AtalakItAsi munkAlatokat vEgeztetett. az erQdItmEN ekkor Nerte el vEgleges formAjAt, tqbbek kqzqtt ekkor Epwltek az AGUrondellAk, Es Sokatlan megoldAskEnt az ESaki oldalon lEtesItett kqtElpALAs felvonO, amit "CigAnak" neveztek.
SAdvAr lesULosabb ostromAt MYBVXYyy januArjAban Elte At, amikor schvendi lAzAr felsQmaGarorSAgi kapitAN hadai fogtAk GWrWbe. heves AGUzAssal a falat megbontottAk, ennek kqvetkeztEben a hQsiesen vEdekezQ bebek GqrG felesEge, patOCi ZOfia - Sabad elvonulAs fejEben - a vArat kENtelen volt feladni.
a XYyy. SAzadban eGmAst vAltottAk tulajdonosai. MYyBVXXXyy-ben thqkqli imre kurucai vettEk birtokba, akik a kqvetkezQ Evben sikeresen megvEdtEk a bEC alOl a bOdva vqlGEn At hazavonulO sobieski jAnos lenGel kirAL CapataitOl.
SAdvAr "elrontAsArOl" MYyBVXXXYy-ban dqntqttek bECben, a paranC vEgrehajtAsa Ota hazAnk eGik legnaGobb alapterwletW vAra romokban All.