Szanda vára

A Cserhát hegységben messziről láthatóan kiemelkedik a Szanda hegy hármas kúpja, melynek keleti 529 méter magas vulkáni andezit csúcsán áll Szanda várának több százéves pusztuló maradványa. Az erőd építésének ideje és építtetője nem ismert, régészeti feltárások szerint Szanda a XII.-XIII. században épült. A XIV. század elején királyi birtok volt. Az első napjainkig fennmaradt 1331-ből származó oklevél szerint Széchy Péter volt királyi várnagya és parancsolt a környékbeli jobbágyfalvak népeinek, akik ide szolgáltatták be adóikat.
1387-ben, Zsigmond király kedvelt híveinek, Csetniki Györgynek és Mihálynak juttatta. Később a Pásztói famíliáé lett, de mivel közülük Jakab úr részt vett az 1403-as uralkodó elleni lázadásban, a király elkobozta tőle a várat, majd 1424-ben feleségének Borbála királynénak adta (a bujáki kastéllyal együtt), hogy ennek jövedelméből fizethesse az udvartartását. Zsigmond utódja, Albert király is feleségének ajándékozta hasonló céllal 1439-ben. Később zálogba adták a Tárnok családnak. A XV. század közepén sikerrel dacolt a Felvidéket uraló huszitákkal. Mátyás király 1474-ben a Báthory családnak juttatta. E lépés ellen a záporhídi Tárnok család tiltakozott, és az évtizedekkel korábban Záporhídi Demeter által is birtokolt uradalom megszerzéséért pert indított. Az évtizedes birtokvita végül a több országos méltóságot viselő Báthoryak győzelmével zárult. A XVI. században a törökök elleni védekezéshez Szanda várát is betagolták a végvárrendszerbe. Földesurai igyekeztek megerődíteni az akkoriban már ágyúkkal vívott korszerű harcászati elveknek megfelelően, ezért a kapubejárat védelmére egy ágyútoronnyal egészítették ki, de nem számított nagy ellenálló képességű erődnek. Mehmed budai pasa csapatai 1546-ban nagyobb nehézség nélkül el tudták foglalni. A korszak leghíresebb párviadala 1550. augusztusában, a szandai helyőrség élén álló Hubiár agához fűződött, aki egy fogoly váltságdíja miatt összekülönbözött Kapitán György hollókői várparancsnokkal. Az összecsapásukat, ami a bujáki vár alatti mezőn történt meg, Tinódi Lantos Sebestyén jegyezte fel hűen a Krónikájában. A döntetlen viadal után tovább folytatódtak a törökök rablásai, így már a következő hónapban elrabolták a szécsényi városbírót, míg a lakosságtól háziállatokat ragadtak el.
Az állandósult török betörések megtorlásaként 1551-ben Horváth Bertalan balassagyarmati kapitány 100 fegyveressel rajtaütött Szandán és visszafoglalta a várat. A 150 főnyi őrség nagy részét közelharcban kardélre hányták, 55 főt pedig foglyul ejtettek. A legenda szerint egy évvel korábban Mehmed pasa a szécsényi vár ostroma során elfogott 50 parasztot köztük egy kisfiút, Varga Ambrust. Ezután Mehmed meglátogatta Hubiár agát Szandán és a vendéglátás fejében 10 rabot adott szolgaként Hubiárnak, köztük Ambrust is. Egyik este a kisfiú beleejtette vödrét a kútba és amikor lemászott érte talált egy folyosót amin keresztül a vár borospincéjébe jutott. A fiú a hírrel Horváth Bertalan várkapitányhoz sietett, aki éjszaka az alagúton át tört be a várba. A győztes királyi katonaság elvonulásakor puskaporral felrobbantotta a kővár falait és épületeit, hogy többé ne szolgálhasson a hódítók bázisául.
A sorsára hagyott romokból ma már csak az öregtorony hét méteres csonkja, a vízgyűjtő és néhol az alapfalak láthatók. Szanda várát a csodálatos panorámát nyújtó kilátás miatt is érdemes felkeresni.


Sanda vAra

a CerhAt heGsEgben meSSirQl lAthatOan kiemelkedik a Sanda heG hArmas kUpja, meLnek keleti YBXXYyyyy mEter magas vulkAni andezit CUCAn All Sanda vArAnak tqbb SAzEves puStulO maradvANa. az erQd EpItEsEnek ideje Es EpIttetQje nem ismert, rEgESeti feltArAsok Serint Sanda a Xyy.-Xyyy. SAzadban Epwlt. a Xyyyy. SAzad elejEn kirALi birtok volt. az elsQ napjainkig fennmaradt MyyyBXXXy-bQl SArmazO oklevEl Serint SEchi pEter volt kirALi vArnaGa Es paranColt a kqrNEkbeli jobbAGfalvak nEpeinek, akik ide SolgAltattAk be adOikat.
MyyyBVXXXYyy-ben, Zigmond kirAL kedvelt hIveinek, Cetniki GqrGnek Es mihALnak juttatta. kEsQbb a pAStOi famIliAE lett, de mivel kqzwlwk jakab Ur rESt vett az MyyyyByyy-as uralkodO elleni lAzadAsban, a kirAL elkobozta tQle a vArat, majd MyyyyBXXyyyy-ben felesEgEnek borbAla kirALnEnak adta (a bujAki kastELLal eGwtt), hoG ennek jqvedelmEbQl fizethesse az udvartartAsAt. Zigmond utOdja, albert kirAL is felesEgEnek ajAndEkozta hasonlO cEllal MyyyyBXXXYyyyy-ben. kEsQbb zAlogba adtAk a tArnok CalAdnak. a XY. SAzad kqzepEn sikerrel dacolt a felvidEket uralO huSitAkkal. mATAs kirAL MyyyyBVXXyyyy-ben a bAthori CalAdnak juttatta. e lEpEs ellen a zAporhIdi tArnok CalAd tiltakozott, Es az Evtizedekkel korAbban zAporhIdi demeter Altal is birtokolt uradalom megSerzEsEErt pert indItott. az Evtizedes birtokvita vEgwl a tqbb orSAgos mEltOsAgot viselQ bAthoriak GQzelmEvel zArult. a XYy. SAzadban a tqrqkqk elleni vEdekezEshez Sanda vArAt is betagoltAk a vEgvArrendSerbe. fqldesurai iGekeztek megerQdIteni az akkoriban mAr AGUkkal vIvott korSerW harcASati elveknek megfelelQen, ezErt a kapubejArat vEdelmEre eG AGUtoroNNal egESItettEk ki, de nem SAmItott naG ellenAllO kEpessEgW erQdnek. mehmed budai pasa Capatai MYBXXXXYy-ban naGobb nehEZEg nElkwl el tudtAk foglalni. a korSak leghIresebb pArviadala MYBV. auguStusAban, a Sandai heLQrsEg ElEn AllO hubiAr agAhoz fWzQdqtt, aki eG fogoL vAltsAgdIja miatt qSSekwlqnbqzqtt kapitAn GqrG hollOkQi vArparanCnokkal. az qSSeCapAsukat, ami a bujAki vAr alatti mezQn tqrtEnt meg, tinOdi lantos sebesTEn jeGezte fel hWen a krOnikAjAban. a dqntetlen viadal utAn tovAbb foLtatOdtak a tqrqkqk rablAsai, IG mAr a kqvetkezQ hOnapban elraboltAk a SECENi vArosbIrOt, mIg a lakossAgtOl hAziAllatokat ragadtak el.
az AllandOsult tqrqk betqrEsek megtorlAsakEnt MYBVy-ben horvAth bertalan balassaGarmati kapitAN B feGveressel rajtawtqtt SandAn Es viSSafoglalta a vArat. a BV fQNi QrsEg naG rESEt kqzelharcban kardElre hANtAk, VY fQt pedig fogLul ejtettek. a legenda Serint eG Evvel korAbban mehmed pasa a SECENi vAr ostroma sorAn elfogott V paraStot kqztwk eG kisfiUt, varga ambrust. ezutAn mehmed meglAtogatta hubiAr agAt SandAn Es a vendEglAtAs fejEben X rabot adott SolgakEnt hubiArnak, kqztwk ambrust is. eGik este a kisfiU beleejtette vqdrEt a kUtba Es amikor lemASott Erte talAlt eG foLosOt amin kereStwl a vAr borospincEjEbe jutott. a fiU a hIrrel horvAth bertalan vArkapitANhoz sietett, aki EjSaka az alagUton At tqrt be a vArba. a GQztes kirALi katonasAg elvonulAsakor puskaporral felrobbantotta a kQvAr falait Es Epwleteit, hoG tqbbE ne SolgAlhasson a hOdItOk bAzisAul.
a sorsAra haGott romokbOl ma mAr Cak az qregtoroN hEt mEteres Conkja, a vIzGWjtQ Es nEhol az alapfalak lAthatOk. Sanda vArAt a CodAlatos panorAmAt NUjtO kilAtAs miatt is Erdemes felkeresni.