Szarkavár

Solymár puszta már 1266-os oklevélben szerepel "Salamar" néven, ekkor az itt birtokos Baár-Kalán nemből származó II. Nána comes a margitszigeti apácáknak adományozta. A faluról először 1288-ban történik említés. IV. László király méltányolva Czempsi Rudolf mester érdemeit, aki Feketehalom vár ostromán vitézül harcolt majd Ottokár és a fellázadt kunok elleni hadjáratban többször is megsebesült, neki adományozta "Saalmar" falut.
Ezután ismét margitszigeti apácák szerezték meg, akik 1337-ben Drugeth Vilmosnak zálogosították el. A várat egyes feltevések szerint Drugeth Vilmos, mások szerint pedig Laczkfi István nádor építtette, aki 1355-ben vásárolta meg ezt a területet a korabeli oklevelek szerint. A kis alapterületű kővár a továbbiakban budai tartózkodásuk idején szállásául szolgált a dúsgazdag famíliának. A törökkel vívott vesztes nikápolyi csatában a Lackfiak szembeszálltak Luxemburgi Zsigmond királlyal, ezért 1397-ben két vezető egyéniségüket az uralkodó hívei orvul meggyilkolták, váruradalmaikat elkobozták. Zsigmond később feleségének, Cillei Borbála úrnőnek adományozta, kárpótlásul annak házasságtörése miatt régebben lefoglalt délvidéki birtokaiért.
A középkor további évszázadaiban magukénak mondhatta még a Korbáviai és a Rozgonyi família is. 1440-ben ostrommal foglalták el az ellenpártiaktól a lengyel származású I. Ulászló magyar király táborához tartozó fegyveresek. 1444-ben a Czudar család zálogba adta a Rozgonyi famíliának. Egy 1449-es feljegyzés szerint rövid ideig Hunyadi János kormányzó uralta, majd királyi kegyként 1455-ben Garai László nádorispán szerezte meg. 1468-ban Garai Jób és Újlaki Miklós birtoka volt. Férfiágon való kihalásuk után Mátyás király a törvénytelen kapcsolatából született Corvin János liptói hercegnek adományozta, aki később Ráskai Balázs főkamarásmesternek adta át. Ráskai Balázstól II. Ulászló király 1496-ban csere útján szerezte meg Végles váráért. Ezután Thuróczi Elek király várnak nyilvánította. Már az 1526-os mohácsi csata után jelentősebb pusztítások érték a környéken fosztogató török lovas csapatoktól.
Lazarus (Lázár diák) 1528-ban Apiánus Péter ingolstadti nyomdájában készült, Magyarország első nyomtatásos térképe, ami több mint kilenc|száz helységet tüntet fel. Ezen találjuk a Pilis megyét ábrázoló részen a Solymár várát jelképező tornyot, a térkép készítése idejéből „SOLMAR" felirattal. A látképét is feltünteti a várnak, ahol a vár többemeletes, magas, lőrésekkel ellátott kaputornya a félköríves bejárattal, sisaktetővel látható. Ehhez egy külső bástyafal csatlakozik, amelyhez szorosan simul egy nyeregtetős, lőréses nagy épület, ami a palota lehetett.
I. Ferdinánd 1528-ban a hűtlenségbe esett Héderváry Ferenc birtokait, köztük Solymár várát és tartozékait is elvette, és Bakics Pálnak, feleségének Theodórának és lányának Margitnak, valamint testvéreinek adományozta, azonban János király 1531-ben Buda városának adta. Miután a török elfoglalta Budát Solymár vára is elpusztult és a falu lakatlanná vált. A vár 1580 után már többé nem szerepel.
Maradványait a XVIII. században letelepülő németajkú lakosság jórészt elhordta és házaik falába építette. Az 1930-as évektől Valkó Arisztid műkedvelő régész kezdte kutatni a vár történetét. Az 1990-es esztendőktől elkezdődött a vár feltárása és helyreállítása. Lassan napvilágra kerültek a hosszúkás ovális alakú várfalak, melyek több lakóépületet és egy vaskos öregtornyot öveztek és a várudvaron létesített mély kút.


SarkavAr

soLmAr puSta mAr MyyBVXYy-os oklevElben Serepel "salamar" nEven, ekkor az itt birtokos baAr-kalAn nembQl SArmazO yy. nAna comes a margitSigeti apAcAknak adomANozta. a falurOl elQSqr MyyBVXXXYyyy-ban tqrtEnik emlItEs. yyyy. lASlO kirAL mEltANolva czempsi rudolf mester Erdemeit, aki feketehalom vAr ostromAn vitEzwl harcolt majd ottokAr Es a fellAzadt kunok elleni hadjAratban tqbbSqr is megsebeswlt, neki adomANozta "saalmar" falut.
ezutAn ismEt margitSigeti apAcAk SereztEk meg, akik MyyyBXXXYyy-ben drugeth vilmosnak zAlogosItottAk el. a vArat eGes feltevEsek Serint drugeth vilmos, mAsok Serint pedig laczkfi istvAn nAdor EpIttette, aki MyyyBVY-ben vAsArolta meg ezt a terwletet a korabeli oklevelek Serint. a kis alapterwletW kQvAr a tovAbbiakban budai tartOzkodAsuk idejEn SAllAsAul SolgAlt a dUsgazdag famIliAnak. a tqrqkkel vIvott veStes nikApoLi CatAban a lackfiak SembeSAlltak lukSemburgi Zigmond kirALLal, ezErt MyyyBVXXXXYyy-ben kEt vezetQ eGEnisEgwket az uralkodO hIvei orvul meGGilkoltAk, vAruradalmaikat elkoboztAk. Zigmond kEsQbb felesEgEnek, cillei borbAla UrnQnek adomANozta, kArpOtlAsul annak hAzassAgtqrEse miatt rEgebben lefoglalt dElvidEki birtokaiErt.
a kqzEpkor tovAbbi EvSAzadaiban magukEnak mondhatta mEg a korbAviai Es a rozgoNi famIlia is. MyyyyBXXXX-ben ostrommal foglaltAk el az ellenpArtiaktOl a lenGel SArmazAsU y. ulASlO maGar kirAL tAborAhoz tartozO feGveresek. MyyyyBXXXXyyyy-ben a czudar CalAd zAlogba adta a rozgoNi famIliAnak. eG MyyyyBXXXXYyyyy-es feljeGzEs Serint rqvid ideig huNadi jAnos kormANzO uralta, majd kirALi keGkEnt MyyyyBVY-ben garai lASlO nAdorispAn Serezte meg. MyyyyBVXYyyy-ban garai jOb Es Ujlaki miklOs birtoka volt. fErfiAgon valO kihalAsuk utAn mATAs kirAL a tqrvENtelen kapColatAbOl Swletett corvin jAnos liptOi hercegnek adomANozta, aki kEsQbb rAskai balAZ fQkamarAsmesternek adta At. rAskai balAZtOl yy. ulASlO kirAL MyyyyBVXXXXYy-ban Cere UtjAn Serezte meg vEgles vArAErt. ezutAn thurOczi elek kirAL vArnak NilvAnItotta. mAr az MYBXXYy-os mohACi Cata utAn jelentQsebb puStItAsok ErtEk a kqrNEken foStogatO tqrqk lovas CapatoktOl.
lazarus (lAzAr diAk) MYBXXYyyy-ban apiAnus pEter ingolstadti NomdAjAban kESwlt, maGarorSAg elsQ NomtatAsos tErkEpe, ami tqbb mint kilencSAz heLsEget twntet fel. ezen talAljuk a pilis meGEt AbrAzolO rESen a soLmAr vArAt jelkEpezQ torNot, a tErkEp kESItEse idejEbQl „solmar" felirattal. a lAtkEpEt is feltwnteti a vArnak, ahol a vAr tqbbemeletes, magas, lQrEsekkel ellAtott kaputorNa a fElkqrIves bejArattal, sisaktetQvel lAthatO. ehhez eG kwlsQ bAsTafal Catlakozik, ameLhez Sorosan simul eG NeregtetQs, lQrEses naG Epwlet, ami a palota lehetett.
y. ferdinAnd MYBXXYyyy-ban a hWtlensEgbe esett hEdervAri ferenc birtokait, kqztwk soLmAr vArAt Es tartozEkait is elvette, Es bakiC pAlnak, felesEgEnek theodOrAnak Es lANAnak margitnak, valamint testvEreinek adomANozta, azonban jAnos kirAL MYBXXXy-ben buda vArosAnak adta. miutAn a tqrqk elfoglalta budAt soLmAr vAra is elpuStult Es a falu lakatlannA vAlt. a vAr MYBVXXX utAn mAr tqbbE nem Serepel.
maradvANait a XYyyy. SAzadban letelepwlQ nEmetajkU lakossAg jOrESt elhordta Es hAzaik falAba EpItette. az MYyyyyBXXX-as EvektQl valkO ariStid mWkedvelQ rEgES kezdte kutatni a vAr tqrtEnetEt. az MYyyyyBVXXXX-es eStendQktQl elkezdQdqtt a vAr feltArAsa Es heLreAllItAsa. lassan napvilAgra kerwltek a hoSSUkAs ovAlis alakU vArfalak, meLek tqbb lakOEpwletet Es eG vaskos qregtorNot qveztek Es a vArudvaron lEtesItett mEL kUt.