Szarvaskő (Döbrönte)

Döbrönte falu felett magasodó gerincen épült a romjaiban is impozáns Szarvaskő vára. Döbrönte neve szláv eredetű, valószínűleg XI. századi település. A helységet először 1330-ban említi írásos adat Devrente néven, ekkor a híres Himfy család birtoka volt. A vár építésének idejét 1373 - 1374 évekre jegyzi a krónika. Nagy Lajos király 1367-ben adott engedélyt kedvelt hadvezérének, Himfy Benedek pozsonyi ispánnak, hogy kővárat emeltethessen a döbröntei uradalmának területén.
A XV. század elejére a nemesi család politikai befolyása lehanyatlott, így a környékbeli földesurak egyre nagyobb területeket ragadtak el tőlük, sőt 1401-ben a Rátóti Gyulaffyak fegyvereseikkel megtámadták és kifosztották az erősséget is. Mivel birtokaik bevétele erősen lecsökkent, maga a Himfy família is a rablólovagok szintjére süllyedt. Leghírhedtebb rablásuk során 1464-ben a családtagok fegyveres szolgáikkal megrohanták és kirabolták a Szent Márton-hegyi (Pannonhalma) apátságot is. Ezt már Hunyadi Mátyás király sem tűrhette, a Himfy család birtokait elkoboztatta és Kanizsai László bárónak adományozta. Nemsokára ismét a Himfyek tulajdonába került, akik most a családon belül perelték egymást. 1499-ben Himfy Imre feleségül adta Orsolya nevű leányát Essegvári Ferenchez, aki egyúttal zálogba vette a döbröntei várbirtokot is.
A törökkel vívott 1526-os mohácsi csata utáni időszakban urai igyekeztek megerődíteni, ekkoriban emelték a hatalmas, vastag falú rondellát, aminek lőréseiből ágyútűz alá vehették a rohamozó ellenséget. 1547-ben még a pozsonyi ország|gyűlés öt lovas katonát fogadott fel a kicsiny helyőrség létszámának növelésére, de továbbra sem számították a jelentősebb véghelyek közé. Nádasdy Tamás nádorispán 1555-ös jelentésében még épségben említette Döbröntét. A XVI. század második felében indult pusztulásnak, ekkor a falu is elnéptelenedett. 1640-ben még laktak benne, feltehetően a XVII. század végén vált lakhatatlanná. Végső pusztulását valószínűleg egy török portyázó csapat okozhatta.
Az 1760-as években a Devecser melletti középkori Meggyes faluból származó meggyesi nemesi előnevű Somogyi család lett a környék legnagyobb földesura. Somogyi Miklós német és magyar telepesekkel népesítette be birtokát, a mai község területén, akik a gazdátlan romok köveit használták fel házaik építéséhez.
Döbrönte várromjának falait a XXI. század elején részben restaurálták, de még sok részletét a föld mélye rejti.


SarvaskQ (dqbrqnte)

dqbrqnte falu felett magasodO gerincen Epwlt a romjaiban is impozAns SarvaskQ vAra. dqbrqnte neve SlAv eredetW, valOSInWleg Xy. SAzadi telepwlEs. a heLsEget elQSqr MyyyBXXX-ban emlIti IrAsos adat devrente nEven, ekkor a hIres himfi CalAd birtoka volt. a vAr EpItEsEnek idejEt MyyyBVXXyyy - MyyyBVXXyyyy Evekre jeGzi a krOnika. naG lajos kirAL MyyyBVXYyy-ben adott engedELt kedvelt hadvezErEnek, himfi benedek poZoNi ispAnnak, hoG kQvArat emeltethessen a dqbrqntei uradalmAnak terwletEn.
a XY. SAzad elejEre a nemesi CalAd politikai befoLAsa lehaNatlott, IG a kqrNEkbeli fqldesurak eGre naGobb terwleteket ragadtak el tQlwk, sQt MyyyyBy-ben a rAtOti Gulaffiak feGvereseikkel megtAmadtAk Es kifoStottAk az erQssEget is. mivel birtokaik bevEtele erQsen leCqkkent, maga a himfi famIlia is a rablOlovagok SintjEre swLLedt. leghIrhedtebb rablAsuk sorAn MyyyyBVXyyyy-ben a CalAdtagok feGveres SolgAikkal megrohantAk Es kiraboltAk a Sent mArton-heGi (pannonhalma) apAtsAgot is. ezt mAr huNadi mATAs kirAL sem tWrhette, a himfi CalAd birtokait elkoboztatta Es kaniZai lASlO bArOnak adomANozta. nemsokAra ismEt a himfiek tulajdonAba kerwlt, akik most a CalAdon belwl pereltEk eGmAst. MyyyyBVXXXXYyyyy-ben himfi imre felesEgwl adta orsoLa nevW leANAt essegvAri ferenchez, aki eGUttal zAlogba vette a dqbrqntei vArbirtokot is.
a tqrqkkel vIvott MYBXXYy-os mohACi Cata utAni idQSakban urai iGekeztek megerQdIteni, ekkoriban emeltEk a hatalmas, vastag falU rondellAt, aminek lQrEseibQl AGUtWz alA vehettEk a rohamozO ellensEget. MYBXXXXYyy-ben mEg a poZoNi orSAgGWlEs qt lovas katonAt fogadott fel a kiCiN heLQrsEg lEtSAmAnak nqvelEsEre, de tovAbbra sem SAmItottAk a jelentQsebb vEgheLek kqzE. nAdasdi tamAs nAdorispAn MYBVY-qs jelentEsEben mEg EpsEgben emlItette dqbrqntEt. a XYy. SAzad mAsodik felEben indult puStulAsnak, ekkor a falu is elnEptelenedett. MYyBXXXX-ben mEg laktak benne, feltehetQen a XYyy. SAzad vEgEn vAlt lakhatatlannA. vEgsQ puStulAsAt valOSInWleg eG tqrqk porTAzO Capat okozhatta.
az MYyyBVX-as Evekben a deveCer melletti kqzEpkori meGGes falubOl SArmazO meGGesi nemesi elQnevW somoGi CalAd lett a kqrNEk legnaGobb fqldesura. somoGi miklOs nEmet Es maGar telepesekkel nEpesItette be birtokAt, a mai kqzsEg terwletEn, akik a gazdAtlan romok kqveit haSnAltAk fel hAzaik EpItEsEhez.
dqbrqnte vArromjAnak falait a XXy. SAzad elejEn rESben restaurAltAk, de mEg sok rESletEt a fqld mELe rejti.