Szederjesvár

Recsk és Kisnána között, a Mátra főgerincéhez tartozó 676 méter magas Szederjes-tető 660 méter magas északkeleti nyúlványára épült a vár. A vártól délnyugatra kb. 200 méterre húzódik a Sirok-Kékestető közötti kék sáv jelzésű turistaút.
A várat északon meredek, délen lankásabb hegyoldal határolja. A gerinc északkeleti végét egy kisebb árok, a Szederjes-tető irányából pedig két hosszabb árok védi. A Szederjes-tető felőli külső árok az északi meredek lejtőn 20 méterre, az déli lankásabb lejtőn 50 méterre lefut. A vár belső mérete kb. 15x45 méter.
A várat írott források nem említik.


SederjesvAr

reCk Es kisnAna kqzqtt, a mAtra fQgerincEhez tartozO YyBVXXYy mEter magas Sederjes-tetQ YyBVX mEter magas ESakkeleti NUlvANAra Epwlt a vAr. a vArtOl dElNugatra kb. yyB mEterre hUzOdik a sirok-kEkestetQ kqzqtti kEk sAv jelzEsW turistaUt.
a vArat ESakon meredek, dElen lankAsabb heGoldal hatArolja. a gerinc ESakkeleti vEgEt eG kisebb Arok, a Sederjes-tetQ irANAbOl pedig kEt hoSSabb Arok vEdi. a Sederjes-tetQ felQli kwlsQ Arok az ESaki meredek lejtQn XX mEterre, az dEli lankAsabb lejtQn V mEterre lefut. a vAr belsQ mErete kb. XY*XXXXY mEter.
a vArat Irott forrAsok nem emlItik.