Szegvár

A Kurca és a Kórógy találkozása már a kőkorszakban is lakott hely volt. A település középkori magja a Tisza árterébe nyúló földnyelven alakult ki. A középkorban a település neve csak röviden: Szeg (Zeegh). A "szeg" a sarokra, szegletre utal (akárcsak Szegednél).
A tatárok valószínűleg elpusztították a falut. 1284-ben "Terra Zeg" néven fordul elő. A XIV. század elején már ismét jobbágyoktól lakott hely volt Zeg. 1334-től a Bar-Kalán nemzetség birtoka volt, majd a velük rokon Pósafiak kezére került, akiknek Vásárhely határában is voltak birtokaik.
1471-ben fiúörökös nélkül maradt a nagy múltú Pósafi család. A király a birtokaikat Guti Országh Mihálynak, valamint Nádasdi Ongor Jánosnak adta. A következő évtizedekben a birtokosok gyakran változtak, Szeg pl. Sáry Péteré lett, de részbirtokosok voltak a Zelemérieknek is. Szeg birtokáért Pósafi Fruzsina pert indított az új birtokos Sáry Péter ellen. A per megnyerése után a fiai 1499 körül eladták a nehezen megszerzett birtokot Dóczi Péternek, aki már 1468-ban zálogba vett több Vásárhely környéki pusztát. A török hódoltság koráig ennek a Dóczi család a tagjai, illetve rokonsága uralta a vidéket.
A XVI. század elején Dóczy János (II. Ulászló főkamarása) lett a falu birtokosa. A Dóczi család tekintélyes birtokainak irányítására a XVI. század első évtizedében Szegen uradalmi központot épített. A kapzsi Dóczi János erőszakosan fosztogatta a szomszéd donáttornyai jobbágyokat, amiért a Dózsa parasztháborúja idején (1514) a donáttornyaiak lerombolták az udvarházat. 1523-ban Dóczi a lerombolt udvarháza helyén erős fallal körülvett várkastélyt épített. Ettől kezdve Szegvár a település neve.
Dóczi János az elsők közt volt, akik Szapolyai János királyhoz pártoltak, ezért a Ferdinánd pártiak egy ideig meg is szállták a kastélyt. 1527 után Szapolyai János kincstartójának tisztét töltötte be. 1534-ben Szapolyai Jánoshoz való hűtlensége miatt kivégezték. 1550-es években Szegvár Mágocsy Gáspár birtokába került. A törökök 1552-ben elfoglalták. A török szolgálatban álló tatár segédhadak 1596-os katasztrofális pusztításának Szegvár is áldozatul esett, a település elnéptelenedett.
A török kiűzése után a szegedi kamara birtokába került, 1722-től a Károlyi grófi család birtoka lett. Károlyi Sándor alföldi birtokainak központjául választotta és 1726-ban nagyarányú építkezésekbe kezdett. Károlyi Sándor a Dóczi-féle építményeket és azok maradványait felhasználta kastélya építésekor.
1768-ban Károlyi Antal megvételre ajánlotta fel leromlott állagú szegvári kastélyát a vármegye részére. Úgy tűnt, hogy a megye kevés ráfordítással juthat sürgősen a szükséges épülethez, de csak 1773 május 29.-én tartották meg az első szegvári megyegyűlést, ráadásul a vételár 20-szorosába került az újjáépítés.
A vármegye a kastély mögé téglából készült erődöt is építtetett, azon belülre egy börtönt a Dóczi vár alapjaira. A börtönt a XX. század közepén lebontották, de a téglaerődítményekből még valamennyi áll. Az átalakított szegvári várkastély egészen 1883-ig vármegyeszékhely volt, majd a gróf Károlyi Kornis alapítvány által működtetett Szociális Testvérek Társasága és Testvérképző Intézete működött benne.


SegvAr

a kurca Es a kOrOG talAlkozAsa mAr a kQkorSakban is lakott heL volt. a telepwlEs kqzEpkori magja a tiSa ArterEbe NUlO fqldNelven alakult ki. a kqzEpkorban a telepwlEs neve Cak rqviden: Seg (zeegh). a "Seg" a sarokra, Segletre utal (akArCak SegednEl).
a tatArok valOSInWleg elpuStItottAk a falut. MyyBVXXXyyyy-ben "terra zeg" nEven fordul elQ. a Xyyyy. SAzad elejEn mAr ismEt jobbAGoktOl lakott heL volt zeg. MyyyBXXXyyyy-tQl a bar-kalAn nemzetsEg birtoka volt, majd a velwk rokon pOsafiak kezEre kerwlt, akiknek vAsArheL hatArAban is voltak birtokaik.
MyyyyBVXXy-ben fiUqrqkqs nElkwl maradt a naG mUltU pOsafi CalAd. a kirAL a birtokaikat guti orSAgh mihALnak, valamint nAdasdi ongor jAnosnak adta. a kqvetkezQ Evtizedekben a birtokosok Gakran vAltoztak, Seg pl. sAri pEterE lett, de rESbirtokosok voltak a zelemErieknek is. Seg birtokAErt pOsafi fruZina pert indItott az Uj birtokos sAri pEter ellen. a per megNerEse utAn a fiai MyyyyBVXXXXYyyyy kqrwl eladtAk a nehezen megSerzett birtokot dOczi pEternek, aki mAr MyyyyBVXYyyy-ban zAlogba vett tqbb vAsArheL kqrNEki puStAt. a tqrqk hOdoltsAg korAig ennek a dOczi CalAd a tagjai, illetve rokonsAga uralta a vidEket.
a XYy. SAzad elejEn dOczi jAnos (ii. ulASlO fQkamarAsa) lett a falu birtokosa. a dOczi CalAd tekintELes birtokainak irANItAsAra a XYy. SAzad elsQ EvtizedEben Segen uradalmi kqzpontot EpItett. a kapZi dOczi jAnos erQSakosan foStogatta a SomSEd donAttorNai jobbAGokat, amiErt a dOZa paraSthAborUja idejEn (MYBXyyyy) a donAttorNaiak leromboltAk az udvarhAzat. MYBXXyyy-ban dOczi a lerombolt udvarhAza heLEn erQs fallal kqrwlvett vArkastELt EpItett. ettQl kezdve SegvAr a telepwlEs neve.
dOczi jAnos az elsQk kqzt volt, akik SapoLai jAnos kirALhoz pArtoltak, ezErt a ferdinAnd pArtiak eG ideig meg is SAlltAk a kastELt. MYBXXYyy utAn SapoLai jAnos kinCtartOjAnak tiStEt tqltqtte be. MYBXXXyyyy-ben SapoLai jAnoshoz valO hWtlensEge miatt kivEgeztEk. MYBV-es Evekben SegvAr mAgoCi gAspAr birtokAba kerwlt. a tqrqkqk MYBVyy-ben elfoglaltAk. a tqrqk SolgAlatban AllO tatAr segEdhadak MYBVXXXXYy-os kataStrofAlis puStItAsAnak SegvAr is Aldozatul esett, a telepwlEs elnEptelenedett.
a tqrqk kiWzEse utAn a Segedi kamara birtokAba kerwlt, MYyyBXXyy-tQl a kAroLi grOfi CalAd birtoka lett. kAroLi sAndor alfqldi birtokainak kqzpontjAul vAlaStotta Es MYyyBXXYy-ban naGarANU EpItkezEsekbe kezdett. kAroLi sAndor a dOczi-fEle EpItmENeket Es azok maradvANait felhaSnAlta kastELa EpItEsekor.
MYyyBVXYyyy-ban kAroLi antal megvEtelre ajAnlotta fel leromlott AllagU SegvAri kastELAt a vArmeGe rESEre. UG tWnt, hoG a meGe kevEs rAfordItAssal juthat swrgQsen a SwksEges Epwlethez, de Cak MYyyBVXXyyy mAjus XXYyyyy.-En tartottAk meg az elsQ SegvAri meGeGWlEst, rAadAsul a vEtelAr XX-SorosAba kerwlt az UjjAEpItEs.
a vArmeGe a kastEL mqgE tEglAbOl kESwlt erQdqt is EpIttetett, azon belwlre eG bqrtqnt a dOczi vAr alapjaira. a bqrtqnt a XX. SAzad kqzepEn lebontottAk, de a tEglaerQdItmENekbQl mEg valameNNi All. az AtalakItott SegvAri vArkastEL egESen MYyyyBVXXXyyy-ig vArmeGeSEkheL volt, majd a grOf kAroLi kornis alapItvAN Altal mWkqdtetett SociAlis testvErek tArsasAga Es testvErkEpzQ intEzete mWkqdqtt benne.