Székesfehérvár Feketehegy

Székesfehérvár nyugati részén a 8-as főúttól délre fekvő Feketehegyen, a Farkasvermi út és a Kőrösi utca találkozásától kb. 400 méterre a Farkasvermi út irányában délnyugatra található a várhely, az egykori mocsárból kiemelkedő területen.
A földvárat kerítő sánc és árok kör alakú. Az árok 4 -5 méter széles, külső átmérője kb. 40 méter. A földvártól északkeletre az ér mentén kb. 200 - 300 méter hosszúságban a várral azonos korú falu feküdt. A földvár és a falu között egy árokkal és sánccal körülvett háromszög alakú elővár állt. Mindkét várba kelet felől lehetett bejutni, a bejáratoknál nincs árok.
A vár és a település a területén előkerült leletanyag alapján XII.-XIII. századi. A várat vagy a települést említő okleveles adattal nem rendelkezünk.


SEkesfehErvAr feketeheG

SEkesfehErvAr Nugati rESEn a Yyyy-as fQUttOl dElre fekvQ feketeheGen, a farkasvermi Ut Es a kQrqsi utca talAlkozAsAtOl kb. yyyyB mEterre a farkasvermi Ut irANAban dElNugatra talAlhatO a vArheL, az eGkori moCArbOl kiemelkedQ terwleten.
a fqldvArat kerItQ sAnc Es Arok kqr alakU. az Arok yyyy -Y mEter SEles, kwlsQ AtmErQje kb. XXXX mEter. a fqldvArtOl ESakkeletre az Er mentEn kb. yyB - yyyB mEter hoSSUsAgban a vArral azonos korU falu fekwdt. a fqldvAr Es a falu kqzqtt eG Arokkal Es sAnccal kqrwlvett hAromSqg alakU elQvAr Allt. mindkEt vArba kelet felQl lehetett bejutni, a bejAratoknAl ninC Arok.
a vAr Es a telepwlEs a terwletEn elQkerwlt leletaNag alapjAn Xyy.-Xyyy. SAzadi. a vArat vaG a telepwlEst emlItQ okleveles adattal nem rendelkezwnk.