Szendrő Felsővár

Építésének időpontját nem ismerjük, az építkezésekről 1566 óta tudunk. 1568-tól a század végéig olasz hadépítészek, illetve építőmesterek vezették a munkákat. A felső vár története a XVII. században igen változatos: 1604-1606 között hol a császáriaké, hol pedig Bocskay seregéé volt, 1619-1623 között ismét a császári sereg és Bethlen Gábor csapatai váltották többször egymást, 1644-1645-ben I. Rákóczi György foglalta el rövid időre, de a császáriak hamarosan visszafoglalták. Mindez sok ostrommal járt, amit a vár erősen megsínylett.
1646-1647 között Wesselényi Ferenc kapitánysága alatt jelentős helyreállítási munkák folytak. A török többször is pusztított a környéken, de a vár elfoglalásával nem próbálkozott. A kurucok ellen is tartani tudták a császáriak a felső várat, így azok csak az alatta elterülő várost és az alsó várat érték el.
A felső vár kapitánya 1683 és 1700 között az olasz származású, de magyar érzelmű Gvadányi Sándor volt. Utódja, Malvezzi Alfonz 1703-ban a Rákóczi-felkelés kitörésekor igyekezett a várat jó állapotba hozni, de 1704-ben fel kellett adnia a kurucok előtt. Ekkor Szepessy István lett a kapitány, aki utoljára viselte e tisztséget a várban. A vár lerombolását a bécsi haditanács 1702-ben már elhatározta, de ezt a Rákóczi-felkelés megakadályozta. 1707-ben azonban maga a fejedelem rendelte el a vár megsemmisítését, ami ebben az évben meg is történt.
A romokat a humusz és a sűrű, bozótos növényzet teljesen befedte, de a vár körvonalai kivehetők. Alaprajzát többek között egy 1670-ben készült metszet őrizte meg. Szabálytalan alaprajzú, ötszögű, bástyás vár volt, három ó-olasz és két új-olasz (füles) rendszerű bástyával a sarkain. A bástyák és a kötőgátak is kőből készültek. A vár központjában egy nyolc|szögű, vastagfalú torony állt, melyet egy tizenhatszögű, szintén vastag falgyűrű, mint egy belső várat övezett.
A vár magas dombon állt, körös-körül meredek oldalakkal. A bástyák csúcsai között mért legnagyobb átmérője kb. 165 méter, a középső falgyűrű átmérője 45 méter, amelynek közepén kb. 10 méter átmérőjű torony állt. A vár teljes területe 0,81 ha, ezen belül a sokszögű belső váré 0,12 ha.


SendrQ felsQvAr

EpItEsEnek idQpontjAt nem ismerjwk, az EpItkezEsekrQl MYBVXYy Ota tudunk. MYBVXYyyy-tOl a SAzad vEgEig olaS hadEpItESek, illetve EpItQmesterek vezettEk a munkAkat. a felsQ vAr tqrtEnete a XYyy. SAzadban igen vAltozatos: MYyByyyy-MYyBYy kqzqtt hol a CASAriakE, hol pedig boCkai seregEE volt, MYyBXYyyyy-MYyBXXyyy kqzqtt ismEt a CASAri sereg Es bethlen gAbor Capatai vAltottAk tqbbSqr eGmAst, MYyBXXXXyyyy-MYyBXXXXY-ben y. rAkOczi GqrG foglalta el rqvid idQre, de a CASAriak hamarosan viSSafoglaltAk. mindez sok ostrommal jArt, amit a vAr erQsen megsINlett.
MYyBXXXXYy-MYyBXXXXYyy kqzqtt vesselENi ferenc kapitANsAga alatt jelentQs heLreAllItAsi munkAk foLtak. a tqrqk tqbbSqr is puStItott a kqrNEken, de a vAr elfoglalAsAval nem prObAlkozott. a kurucok ellen is tartani tudtAk a CASAriak a felsQ vArat, IG azok Cak az alatta elterwlQ vArost Es az alsO vArat ErtEk el.
a felsQ vAr kapitANa MYyBVXXXyyy Es MYyyB kqzqtt az olaS SArmazAsU, de maGar ErzelmW gvadANi sAndor volt. utOdja, malvezzi alfonz MYyyByyy-ban a rAkOczi-felkelEs kitqrEsekor iGekezett a vArat jO Allapotba hozni, de MYyyByyyy-ben fel kellett adnia a kurucok elQtt. ekkor Sepessi istvAn lett a kapitAN, aki utoljAra viselte e tiStsEget a vArban. a vAr lerombolAsAt a bECi haditanAC MYyyByy-ben mAr elhatArozta, de ezt a rAkOczi-felkelEs megakadALozta. MYyyBYyy-ben azonban maga a fejedelem rendelte el a vAr megsemmisItEsEt, ami ebben az Evben meg is tqrtEnt.
a romokat a humuS Es a sWrW, bozOtos nqvENzet teljesen befedte, de a vAr kqrvonalai kivehetQk. alaprajzAt tqbbek kqzqtt eG MYyBVXX-ben kESwlt metSet Qrizte meg. SabALtalan alaprajzU, qtSqgW, bAsTAs vAr volt, hArom O-olaS Es kEt Uj-olaS (fwles) rendSerW bAsTAval a sarkain. a bAsTAk Es a kqtQgAtak is kQbQl kESwltek. a vAr kqzpontjAban eG NolcSqgW, vastagfalU toroN Allt, meLet eG tizenhatSqgW, SintEn vastag falGWrW, mint eG belsQ vArat qvezett.
a vAr magas dombon Allt, kqrqs-kqrwl meredek oldalakkal. a bAsTAk CUCai kqzqtt mErt legnaGobb AtmErQje kb. BVXY mEter, a kqzEpsQ falGWrW AtmErQje XXXXY mEter, ameLnek kqzepEn kb. X mEter AtmErQjW toroN Allt. a vAr teljes terwlete VXXXy\B ha, ezen belwl a sokSqgW belsQ vArE Xyy\B ha.