Szentgyörgyvár

A szentgyörgyvári erdészháztól nyugat-északnyugatra a Templom-domb tetején állt a Szentgyörgyvár. A XIX. században Natz József még részletesebb leírást tudott adni, egy 8x8 méteres épületről. Már akkor is csak az alapzatok földhányásai alapján történt a helyiségek leírása. 1901-ben még várromként lajstromozta a Műemlékek Országos Bizottsága.
A vár első említése 1389-ből származik. 1462-ben Zentgourgh néven, 1663-ban már, mint Szentgyörgyvár szerepel. 1671-ben Nádasdy Ferenc birtoka volt.
A romok kis dombja kb. 2 méterrel emelkedik ki a fennsíkból. A kelet-nyugat irányú, kb. 12x25 méteres kiemelkedés nyugati részén két kis helyiség kiásott kőfalai láthatók. A keleti részen alapfalakat sejtető két mélyedés látszik. A domb peremén kőtörmelék halmait találni. Külső védőművek, árkok, sáncok nyomai nem láthatók.


SentGqrGvAr

a SentGqrGvAri erdEShAztOl Nugat-ESakNugatra a templom-domb tetejEn Allt a SentGqrGvAr. a XYyyyy. SAzadban natz jOZef mEg rESletesebb leIrAst tudott adni, eG Yyyy*Yyyy mEteres EpwletrQl. mAr akkor is Cak az alapzatok fqldhANAsai alapjAn tqrtEnt a heLisEgek leIrAsa. MYyyyyBy-ben mEg vArromkEnt lajstromozta a mWemlEkek orSAgos bizottsAga.
a vAr elsQ emlItEse MyyyBVXXXYyyyy-bQl SArmazik. MyyyyBVXyy-ben zentgourgh nEven, MYyBVXyyy-ban mAr, mint SentGqrGvAr Serepel. MYyBVXXy-ben nAdasdi ferenc birtoka volt.
a romok kis dombja kb. yy mEterrel emelkedik ki a fennsIkbOl. a kelet-Nugat irANU, kb. Xyy*XXY mEteres kiemelkedEs Nugati rESEn kEt kis heLisEg kiAsott kQfalai lAthatOk. a keleti rESen alapfalakat sejtetQ kEt mELedEs lAtSik. a domb peremEn kQtqrmelEk halmait talAlni. kwlsQ vEdQmWvek, Arkok, sAncok Nomai nem lAthatOk.