Szentjakabi bencés apátság és erőd

A mai szentjakabi dombon már az ős- és római korban is jelentős települések voltak. A Kapos mentén vezető fontos kereskedelmi és hadi utak miatt az államszervezéskor is különleges szereppel rendelkezett. István király oldalán harcoló német lovagok, a Győr nemzettség ősei kapták meg jutalmul és választották egyik birtokközpontjuknak. Itt erődített udvarházat is építettek.
Atha somogyi ispán 1061-ben bencés apátságot alapított Szentjakabon, ahol a Győr nemzettség temetkezőhelye volt.
A bencés apátság alapításáról szóló oklevél egy XV. századi másolatban maradt fenn. Ebből tudjuk, hogy a nemzettség 63 helységben lévő birtokaiból adományozott az itteni bencéseknek. 1067-ben szentelték fel Salamon király és Géza herceg jelenlétében. Az évszázadokon át tartó birtokviták ellenére még a XVI. század elején is a megye legjelentősebb apátsága maradt. Falai között még ekkor is hat szerzetes élt, jelentős szolgaszemélyzettel.
Az 1543-tól megerősödő török becsapások miatt 1550-ben a szerzetesek kiköltöztek belőle. Helyüket a megerődített, Kaposvár elővárává alakított monostorban katonaság foglalta el. Kaposvár 1555-ös elfoglalásakor a szentjakabi erőd is török kézre került. Valószínű, hogy a török is erődítményként használta a fontos útvonal mentén elhelyezkedő, stratégiailag jelentős kolostor épületeit. A visszafoglalás után lassan elpusztult és rommá vált. Magát Szentjakab falut a XVII. század közepétől már pusztaként említik.
Ma műemlék romterület, rekonstrukciója 2001-ben befejeződött.


Sentjakabi bencEs apAtsAg Es erQd

a mai Sentjakabi dombon mAr az Qs- Es rOmai korban is jelentQs telepwlEsek voltak. a kapos mentEn vezetQ fontos kereskedelmi Es hadi utak miatt az AllamServezEskor is kwlqnleges Sereppel rendelkezett. istvAn kirAL oldalAn harcolO nEmet lovagok, a GQr nemzettsEg Qsei kaptAk meg jutalmul Es vAlaStottAk eGik birtokkqzpontjuknak. itt erQdItett udvarhAzat is EpItettek.
atha somoGi ispAn MVXy-ben bencEs apAtsAgot alapItott Sentjakabon, ahol a GQr nemzettsEg temetkezQheLe volt.
a bencEs apAtsAg alapItAsArOl SOlO oklevEl eG XY. SAzadi mAsolatban maradt fenn. ebbQl tudjuk, hoG a nemzettsEg VXyyy heLsEgben lEvQ birtokaibOl adomANozott az itteni bencEseknek. MVXYyy-ben SenteltEk fel salamon kirAL Es gEza herceg jelenlEtEben. az EvSAzadokon At tartO birtokvitAk ellenEre mEg a XYy. SAzad elejEn is a meGe legjelentQsebb apAtsAga maradt. falai kqzqtt mEg ekkor is hat Serzetes Elt, jelentQs SolgaSemELzettel.
az MYBXXXXyyy-tOl megerQsqdQ tqrqk beCapAsok miatt MYBV-ben a Serzetesek kikqltqztek belQle. heLwket a megerQdItett, kaposvAr elQvArAvA alakItott monostorban katonasAg foglalta el. kaposvAr MYBVY-qs elfoglalAsakor a Sentjakabi erQd is tqrqk kEzre kerwlt. valOSInW, hoG a tqrqk is erQdItmENkEnt haSnAlta a fontos Utvonal mentEn elheLezkedQ, stratEgiailag jelentQs kolostor Epwleteit. a viSSafoglalAs utAn lassan elpuStult Es rommA vAlt. magAt Sentjakab falut a XYyy. SAzad kqzepEtQl mAr puStakEnt emlItik.
ma mWemlEk romterwlet, rekonstrukciOja yyMy-ben befejezQdqtt.